មើលកូដរបស់ ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Gangleri

Jump to navigation Jump to search

អ្នកគ្មានការអនុញ្ញាតឱ្យកែប្រែទំព័រនេះទេ ដោយសារមូលហេតុដូចខាងក្រោម៖

Your IP address is in a range which has been blocked on all wikis.

The block was made by Vituzzu (meta.wikimedia.org). The reason given is Amazon web services, including several abused open proxies.

  • Start of block: ម៉ោង២១:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
  • Expiration of block: ម៉ោង២១:២៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

You can contact Vituzzu to discuss the block. You cannot use the "ផ្ញើអ៊ីមែល​ទៅកាន់​អ្នក​ប្រើប្រាស់នេះ" feature unless a valid email address is specified in your account preferences and you have not been blocked from using it. Your current IP address is 54.162.151.77, and the blocked range is 54.162.0.0/16. Please include all above details in any queries you make.


អ្នកអាចមើលនិងចម្លងកូដរបស់ទំព័រនេះ។

ត្រឡប់ទៅ ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Gangleri វិញ ។