មើលកូដរបស់ ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Gangleri

Jump to navigation Jump to search

អ្នកគ្មានការអនុញ្ញាតឱ្យកែប្រែទំព័រនេះទេ ដោយសារមូលហេតុដូចខាងក្រោម៖

Your IP address is in a range which has been blocked on all wikis.

The block was made by Jon Kolbert (meta.wikimedia.org). The reason given is Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected .

  • Start of block: ម៉ោង១៩:០១ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
  • Expiration of block: ម៉ោង១៩:០១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

You can contact Jon Kolbert to discuss the block. You cannot use the "ផ្ញើអ៊ីមែល​ទៅកាន់​អ្នក​ប្រើប្រាស់នេះ" feature unless a valid email address is specified in your account preferences and you have not been blocked from using it. Your current IP address is 3.93.75.30, and the blocked range is 3.93.0.0/16. Please include all above details in any queries you make.


អ្នកអាចមើលនិងចម្លងកូដរបស់ទំព័រនេះ។

ត្រឡប់ទៅ ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Gangleri វិញ ។