កង្ខាឆេទន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(ន). កិរិយាកាត់នូវសេចក្តីសង្ស័យ។