កច្ចាយនូបត្ថម្ភកៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កច្ចាយនូបត្ថម្ភកៈ (កច្ចាយនៈ + ឧបត្ថម្ភ) : ឯកសារ​ពន្យល់​វេយ្យាករណ៍​ភាសា​មគធៈ (បាលី) ដែល​និពន្ធ​ដោយ​លោក​ កច្ចាយនៈ (Kaccayana​ ឬ Kachchayana)។ សូម​​រក​សៀវភៅ​ An introduction to Kachchyana's grammar of the Pàli language; (1863) ដោយ James De Alwis ​ដើម្បី​​​អាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​ www.archive.org​​ ឬ​ http://archive.org/details/introductiontoka00kaccrich