កណ្ដុរភ្នំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Rhizomys
Rhizomys sinensis - Kunming Natural History Museum of Zoology - DSC02460.JPG
Rhizomys sinensis
Scientific classification
រជ្ជៈ:
Phylum:
Class:
លំដាប់:
អំបូរ:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
Rhizomys

Gray, 1831
Species

Rhizomys pruinosus
Rhizomys sinensis
Rhizomys sumatrensis

Rhizomys is a genus of rodent in the Spalacidae family. It contains the following species:

ទំព័រគំរូ:Spalacidae nav ទំព័រគំរូ:Muroid-stub