កន្សៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កន្សៃ ន. ប៉ែកខាងក្រោយ : កន្សៃទូក, កន្សៃរទេះ, កន្សៃផ្ទះ ។ (ប្រើក្នុងពាក្យប្រៀប) : ប្រពន្ធព្រះ (មើលពាក្យ កន្សៃសារពេជ្ញ) ។