កម្វុជរាជលក្ឝ្មី (អង្គរ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កម្ពុជរាជលក្ស្មីទី២)
Jump to navigation Jump to search
កម្វុជរាជលក្ឝ្មីទី២
រជ្ជកាល ៩០០-៩២២
រាជ្យមុន ព្រះភិគនេយ្យជយវម៌្មទី៥
រាជ្យបន្ត មិនស្គាល់
ស្វាមី/មហេសី ហឝ៌វម៌្មទី២
បុត្រ យ៉ាងហោចណាស់មួយអង្គ

ព្រះនាងកម្ពុជរាជលក្ស្មីទី២ រជ្ជកាល (៩០០-៩២២) ជាព្រះមហេសីនៃវ្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី២

គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ព្រះភិគនេយ្យជយវម៌្មទី៥
ចក្ររ្តិនីនៃកម្វុជទេឝ
៩១០–៩២៣
តដោយ
មិនស្គាល់