កម្វុជរាជលក្ឝ្មី (អង្គរ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កម្វុជរាជលក្ឝ្មីទី២)
Jump to navigation Jump to search
កម្វុជរាជលក្ឝ្មីទី២
រជ្ជកាល៩០០-៩២២
រាជ្យមុនព្រះភិគនេយ្យជយវម៌្មទី៥
រាជ្យបន្តមិនស្គាល់
ស្វាមី/មហេសីហឝ៌វម៌្មទី២
បុត្រយ៉ាងហោចណាស់មួយអង្គ

ព្រះនាងកម្ពុជរាជលក្ស្មីទី២ រជ្ជកាល (៩០០-៩២២) ជាព្រះមហេសីនៃវ្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី២

គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ព្រះភិគនេយ្យជយវម៌្មទី៥
ចក្ររ្តិនីនៃកម្វុជទេឝ
៩១០–៩២៣
តដោយ
មិនស្គាល់