ករណនាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ករណនាម ឬនាមការណ៍ គឺជានាមដែលផ្ដើមដោយពាក្យ ការ សេចក្ដី លំ​ កំ...។ ឧទាហរណ៍៖ ការសិក្សា សេចក្ដីល្អ លំហ លំហាត់ កំណត់ កំណែ...។