កវី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កវី ជាអ្នកតែងនិពន្ធកាព្យ ឃ្លោង។ ក្នុងន័យព្រះពុទ្ធសាសនា កវីមាន ៤ ប្រភេទគឺ:

  1. ចិន្តកវី កវីនិពន្ធដោយគិត
  2. សុតកវី កវីនិពន្ធដោយស្ដាប់
  3. អត្ថកវី កវីនិពន្ធដោយយកសេចក្ដីពិត
  4. បដិភាណកវី កវីនិពន្ធដោយកាព្យសុទ្ធ