ការបង្កើតរូបសណ្ឋាននៃ MySQL

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ត្រឡប់ទៅគេហទំព័រការដាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង។​ផ្នែកនៃរូបមន្តការដាក់បញ្ចូលនិងការបង្កើតរូបសណ្ឋានគ្រឿងផ្សព្វផ្សាយវិគីនេះគឺអំពីការបង្កើត រូបសណ្ឋានទិន្នន័យ ​MySQL គ្រឿងសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយ​វិគីភេឌៀ ។

ឯកសារ:Systemkomponenten-Mysql-en.png


មាន៣ប្រភេទដែលអាចបង្កើតដោយជោគជ័យ​៖

 • ការប្រើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​MySQL​ដែលបានដាក់បញ្ចូលថ្មីៗ
 • ការប្រើប្រាស់នៃប្រពន្ទ័ទិន្នន័យ​MySQL​គឺកំពុងតំលើងទិន្នន័យថ្មីៗសំរាប់​វិគីភេឌៀ​។
 • ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅលើ​MySQL គឺតំរូវអោយមានជំហ៊ាននៃរូបសណ្ធានខុសៗគ្នា ​។

តំរូវការរបស់អ្នកអាន[កែប្រែ]

ក្បួនខាងក្រោមគឺតំរូវអោយមានចំនេះដឹងពិតប្រាកដ​។​ដូច្នេះគោលការណ៍សំខាន់ៗដែល​domain​ត្រូវការគឺ​៖

 • ចូល​និង​ចាកចេញពីប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រង
 • ​SQL​នឹងចំណេះដឹងនៃការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • តំរូវអោយមានលេខសំងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់មុននឹងបន្តទៅរូបសណ្ឋាននេះសូមអញ្ជើញបើកនូវប្រពន្ធ័​linux​និងបើកនូវ​prompt

(bash)បើមិនទាន់បានបើកនូវឡើយ​។​វាត្រូវសំគាល់ថាប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងទិន្នន័យខ្លះៗ​គឺត្រូវបញ្ចប់ដោយសញ្ញា(;)

វិធីសាស្ត្រ​ ទី១[កែប្រែ]

ការប្រើប្រាស់នៃការតំលើងនូវប្រពន្ធ័ទិន្នន័យថ្មី​MySQL​ដើម្បីតំលើងនិងបញ្ជូលនូវប្រពន្ធ័ទិន្នន័យគឹតំរូវតាមជំហ៊ានខាងក្រោម​ដើម្បីការ ពារប្រពន្ធ័របស់យើងពីអ្នកគ្មានសិទ្ធិចូលលួចទិន្នន័យបានគណនេយ្យអ្នកគ្រប់គ្រងវាផ្ដល់នូវលេខសំងាត់​។​អ្នកប្រើប្រាស់និងទិន្នន័យបង្កើត និងប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រទិន្នន័យដើម្បីប្រើប្រាស់នូវ​វិគីភីឌា​ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកប្រើប្រាស់តំរូវអោយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់នូវ

ទិន្នន័យ​។

ចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យ[កែប្រែ]

ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនូវប្រពន្ធ័ទិន្នន័យអ្នកត្រូវតែបើកប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងទិន្នន័យជា​អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ។ ​ម្យ៉ាងវិញទៀតសរសេរតាម​command​ខាងក្រោម៖

mysql -u root -p​លេខសំងាត់របស់MySQL-Server root។​ម្យ៉ាងទៀតបញ្ជូលនូវលេខសំងាត់ដែលបានបញ្ចូលពេលយើង តំលើងជាលើក

ដំបូង​។​តួយ៉ាងដូចជាលេខសំងាត់របស់​root​ក្នុង​linux​។​ចំពោះ​debian​គឺមិនត្រូវបានទាមទារនូវលេខសំងាត់នោះទេ​។​

សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ MySQL​[កែប្រែ]

ដំណោះស្រាយសុវត្ថភាពដ៏សមរម្យមួយសំរាប់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យគឹការបងើ្កតលេខសំងាត់។(ភាគច្រើនគឺបពា្ចប់នៅពេលដំឡើង)។​នៅក្នុង ករណីនេះលេខសំងាត់សំរាប់អ្នកប្រើគឺៈ​ ​P@ssw0rd1​mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('P@ssw0rd1');

គំរូលេខសំងាត់ខាងលើបង្តើតលេខសំងាត់ P@ssw0rd1 សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានកំនត់អោយចូលត្រឹមតែនៅលើ ប្រព័ន្ធ។​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគឺត្រូវបានដំឡើង។

បង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យ[កែប្រែ]

មេឌាវិគី ត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធទិន្នន័យ។​ហេតុដូច្នេះដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យសូមវាយលេខកូដដូចខាងក្រោម​៖

mysql> CREATE database wikidb;ប្រព័ន្ធទិន្នន័យwikidb និងត្រូវបង្តើត។

បង្តើតគណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

មេឌាវិគី​ត្រូវការអ្នកប្រើបាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យដើម្បីភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​wikidb​ដែលបានបង្កើតមុន។ដើម្បីបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់សូមវាយ លេខកូដដូចខាងក្រោម​៖

mysql> CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' identified BY 'P@ssw0rd';

អ្នកប្រើប្រាស់​wikiuser ជាមួយនិងលេខសំងាត់របស់វាP@ssw0rd និងត្រូវបានបង្កើតឡើង បន្ថែមទៀតនោះ​គាត់មានលក្ខខ័ណ្ឌដើម្បី ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធត្រឹមតែពី ម៉ាស៊ីនមេ. ប្រភេទសុវត្ថិភាពទាំងនេះត្រូវបានដាក់ជាអនុសាសន៏។ជាមួយនិងការដាក់ទាំងនេះ​ដើម្បីគ្មានសិទ្ធិភ្ជាប់ ទៅប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​Linux-System ការដាក់លេខសំងាត់ត្រូវបានប្រើផងដែរ។

បង្កើតសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​wikiuser, បានបង្កើតពីមុន, មិនមានសិទ្ធិធ្វើការលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យទេ។ ហេតុដូច្នេះដើម្បីផ្តល់របៀបប្រើ ប្រាស់

មេឌាវីគីដ៏សមរម្យមួយ​អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែទទួលសិទ្ធិដែលត្រូវបានផ្តល់ដូចខាងក្រោម​បង្កើត, ជ្រើសរើស, បញ្ជូល, កែប្រែ,លុប ចោល, ឆ្លាស់, បិទតារាង für die Datenbank wikidb​៖

mysql> GRANT បង្កើត, ជ្រើសរើស, បញ្ចូល, កែប្រែ, លុប, ផ្លាស់ប្តូ, ចូលតារាងលើប្រព័ន្ធវីគឺ.* TO 'wikiuser'@'localhost';
mysql> FLUSH privileges;

បញ្ជា FLUSH privileges, បង្ហាញប្រព័ន្ធទិន្នន័យដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនៃការអានភ្ជាប់ទៅនិងសិទ្ធិ។ ដើម្បីធ្វើអោយសកម្មឡើង ការចាប់ដំណើរការ

ម្តងទៀតនៃប្រព័ន្ធទិន្នន័យគឺមិនសំខាន់។

បិទប្រព័ន្ធទិន្នន័យ[កែប្រែ]

ដើម្បីបិទប្រព័ន្ធទិន្នន័យសូមវាយបព្ជា​ quit និងចុចលើបុយតុង enter។

mysql> quit

ពេលក្រោយទៀតសូមទៅ Linux prompt (bash).

វិធីសាស្ត្រ ទី២[កែប្រែ]

ការប្រើMySQLដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ខណៈដែលដំឡើងប្រព័ន្ធទិន្នន័យថ្មីៗសំរាប់មេឌៀវីគី៖ សំរាប់ការខិតចូលមកដល់របស់សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធទិន្នន័យដ៏សមរម្យមួយគឺត្រូវការ។ហេតុដូច្នេះត្រឹមតែកំនត់ជំហានត្រូវតែបំពេញ។

វិធីសាស្ត្រ ទី៣[កែប្រែ]

ការប្រើMy-SQLដែលមានក្នុងប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់និន្នន័យមួយសំរាប់វិធីសាស្ត្រនេះសុវត្ថភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យដ៏សមរម្យគឺត្រូវបានទាមទារ។​ បន្ថែមអ្វីដែលនៅមាននិងត្រៀមរួចស្រេចសំរាប់ប្រើប្រពន្វ័ទិន្នន័យ, និងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រពន្វ័ ទិន្នន័យជាមួយសិទ្ធិតំរូវការទាំងអស់គឺត្រូវបានទាមទា។ ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកប្រើប្រាស់មានតំរូវការសិទ្ធិទាំងអស់ឬមិនតាមបញ្ជា ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន៖

 • ចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាអ្នកគ្រប់គ្រង q.v. ចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យ
 • ត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (ត្រឹមតែអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ)៖
mysql> use mysql;
mysql> select Host,DB,User,Select_priv,Insert_priv,Update_priv,Delete_priv,Create_priv,Alter_priv,Lock_Tables_priv
  -> from db
  -> where User='dbuser';

គ្រប់កូឡោនជាមួយ_priv - បុព្វបទត្រូវតែមាន Y ជាតំលៃសន្មត. តើការកំនត់ដ៏ទៃទៀតនេះគឹមិនចាំបាច់? បើសិនជាមិនផ្តល់សិទ្ធិដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ទិន្នន័យ (q.v. បង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ ។ ជាមួយបព្ជាដែលប្រើ mysql ប្រព័ន្នគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយប្រើ mysql. នេះគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងបានត្រឹមតែអនុញ្ញាត្តិអោយសិទ្ធិ អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនមានលទ្ធភាពភ្ជាប់ទៅនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ។ (ឧទាហរណ៏ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ)។

កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ[កែប្រែ]

សូមឆ្លើយនិងសំនួរខាងក្រោម។​សំរាប់ការត្រួតពិនិត្យសូមចុចលើ​button “marking”. ក្នុងករណីតិចជាង 6 marks ​វានិងផ្តល់ អនុសាសន៏ដើម្បីកំនត់ឃ្លា MySQL ម្តងទៀត។ បន្តជាមួយ តំឡើង Apache HTTP សំរាប់ទទួលបានូវ

ត្រឡប់ទៅ ការបង្កើតរូបសណ្ឋាន