ការប្រើប្រាស់ twitter

ដោយវិគីភីឌា

​ របៀបប្រើប្រាស់ Tweets, Following, Follower ក្នុង Switter[កែប្រែ]

១. ការប្រើប្រាស់ Tweets[កែប្រែ]

Add caption here

Tweets ប្រើសំរាប់បង្ហោះពត៏មានថ្មីៗទាន់ហេតុការបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស

  • របៀបបង្ហោះពត៏មាន
    Add caption here

ការបង្ហោះពត៏មាន មានពីររបៀបគឺ៖ ការបញ្ជូលពត៏មានតាម Compose new tweets

២. ការប្រើប្រាស់ Following[កែប្រែ]

Add caption here

Following ប្រើសំរាប់ Add គេរឺស្គាល់គេដើម្បីតាមមើលពត៏មានរបស់គេដែលពួកគេបានបង្ហោះ

៣. ការប្រើប្រាស់ Followers[កែប្រែ]

Add caption here

Followers ប្រើសំរាប់គេតាម Add យើងវិញនិងដើម្បីតាមមើលពត៏មានរបស់យើងដែលយើងបានបង្ហោះ