ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំសូមយល់្រសប យោបល់ខាងលេីែដលលេីកលេីងខាងលើនេះ សូមអោយពលរដ្ឋខែ្មរ ដែលមាន ចំណេះដឹងផ្នែក Internet ទាំងអស់ សូមរួមចំែណករាល់ការ up load ទាំងឡាយ សូមសរសេរ ជាភាសាខ្មែរដើម្បីរួមចំណែកលេីកស្ទួយភាសាខែ្មរលើវិស័យInternet និងគេផង៕ ពិេសសសូមចូលរួម ែចករំែលកចំណេះដឹង នឹង បទពិសោធ េដាយ up load តាម វីគីភិឌា េនះតែម្ដង ដេីម្បីអេាយមានអត្ថបទកាន់តែច្រើនចែកជូន ពលរដ្ឋខែ្មរ អាចស្វែងយល់កាន់តែ សំបូរបែបថែមទៀត។ --117.20.116.59 (ពិភាក្សា) ម៉ោង២២:២៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)