ការពិភាក្សា:អ៊ឹង សុមេត្រី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

លោក អ៊ឹង សុមេត្រី • លោក អ៊ឹង សុមេត្រី ជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧; ធ្វើការនៅប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា • ធ្វើការនៅប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា http://cambodiapost.post/ • អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំពីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា • វិញ្ញាបនបត្រចំណេះដឹងទូទៅពីវិទ្យាល័យសម្តេចឪ, បាត់ដំបង, កម្ពុជា • កំពុងរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ • មកពី ស្រុកគីរីវង់, តាកែវ, កម្ពុជា • ភាសា: ខ្មែរ, អង់គ្លេស, ថៃ, ឡាវ, ចិន, វៀតណាម, កូរ៉េ, នេប៉ាល់។ • ហ្វេសប៊ុកហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/sometri4u/ • Twitter: https://twitter.com/sometri4u/ • Line: ID: 011782848, Phone Number: +855 89 736 847 • WhatsApp: • WeChat: • Email: sometrii@gmail.com • Telegram: Phone Number: +855 89736847, https://t.me/sometri4u • LinkedIn: • Tango: • Viber: • Skype: Sometri1 • Instagram: https://www.instagram.com/sometri4u/ • Google+ : https://plus.google.com/+EverythingForYouEver • Youtube: https://www.youtube.com/c/EverythingForYouEver • Wordpress: https://bestharvest.wordpress.com/ • Flickr web addresses: o Photostream: https://www.flickr.com/photos/sometri4u/ o Profile: https://www.flickr.com/people/sometri4u/ • ជំនាញ: ជួសជុលកុំព្យូទ័រ (SoftWare installation, Word, Excel, Power Point, Publisher, Photoshop, Illustration, Corel Draw, ... • បទពិសោធន៍: គ្រូភាសាអង់គ្លេស, ថៃ, និងកុំព្យូទ័រ In English Translation • Mr. Oeng Sometri is the Professor of English at Preah Sihamoniraja Buddhist University (PSBU), Phnom Penh, Cambodia, November 6, 2017 • Works at ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា - Cambodia Post • Master of Public Administration from Preah Sihamoniraja Buddhist University, Phnom Penh, Cambodia • Bachelor of Education from University of Battambang, Battambang, Cambodia • Certificate of General Knowledge from Samdech Euv High School, Battambang, Cambodia • Lives in Phnom Penh • From Kirivôngs, Takev, Cambodia • Languages: Khmer, English, Thai, Lao, Chinese, Vietnamese, Korean, Nepali. • Facebook: https://www.facebook.com/sometri4u • Twitter: https://twitter.com/sometri4u • Line: ID: 011782848, Phone Number: +855 89 736 847 • WhatsApp: • WeChat: • Email: sometrii@gmail.com • Telegram: Phone Number: +855 89736847, https://t.me/sometri4u • LinkedIn: • Tango: • Viber: • Skype: Sometri1 • Instagram: https://www.instagram.com/sometri4u/ • Google+ : https://plus.google.com/+EverythingForYouEver • Youtube: https://www.youtube.com/c/EverythingForYouEver • Wordpress: https://bestharvest.wordpress.com/ • Flickr web addresses: o Photostream: https://www.flickr.com/photos/sometri4u/ o Profile: https://www.flickr.com/people/sometri4u/ • Skill: Computer Maintenance • Experiences: Teacher of English, Thai, and Computer

លោក អ៊ឹង សុមេត្រី[កែប្រែ]

លោក អ៊ឹង សុមេត្រី • លោក អ៊ឹង សុមេត្រី ជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧; ធ្វើការនៅប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា • ធ្វើការនៅប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា http://cambodiapost.post/ • អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំពីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា • វិញ្ញាបនបត្រចំណេះដឹងទូទៅពីវិទ្យាល័យសម្តេចឪ, បាត់ដំបង, កម្ពុជា • កំពុងរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ • មកពី ស្រុកគីរីវង់, តាកែវ, កម្ពុជា • ភាសា: ខ្មែរ, អង់គ្លេស, ថៃ, ឡាវ, ចិន, វៀតណាម, កូរ៉េ, នេប៉ាល់។ • ហ្វេសប៊ុកហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/sometri4u/ • Twitter: https://twitter.com/sometri4u/ • Line: ID: 011782848, Phone Number: +855 89 736 847 • WhatsApp: • WeChat: • Email: sometrii@gmail.com • Telegram: Phone Number: +855 89736847, https://t.me/sometri4u • LinkedIn: • Tango: • Viber: • Skype: Sometri1 • Instagram: https://www.instagram.com/sometri4u/ • Google+ : https://plus.google.com/+EverythingForYouEver • Youtube: https://www.youtube.com/c/EverythingForYouEver • Wordpress: https://bestharvest.wordpress.com/ • Flickr web addresses: o Photostream: https://www.flickr.com/photos/sometri4u/ o Profile: https://www.flickr.com/people/sometri4u/ • ជំនាញ: ជួសជុលកុំព្យូទ័រ (SoftWare installation, Word, Excel, Power Point, Publisher, Photoshop, Illustration, Corel Draw, ... • បទពិសោធន៍: គ្រូភាសាអង់គ្លេស, ថៃ, និងកុំព្យូទ័រ In English Translation • Mr. Oeng Sometri is the Professor of English at Preah Sihamoniraja Buddhist University (PSBU), Phnom Penh, Cambodia, November 6, 2017 • Works at ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា - Cambodia Post • Master of Public Administration from Preah Sihamoniraja Buddhist University, Phnom Penh, Cambodia • Bachelor of Education from University of Battambang, Battambang, Cambodia • Certificate of General Knowledge from Samdech Euv High School, Battambang, Cambodia • Lives in Phnom Penh • From Kirivôngs, Takev, Cambodia • Languages: Khmer, English, Thai, Lao, Chinese, Vietnamese, Korean, Nepali. • Facebook: https://www.facebook.com/sometri4u • Twitter: https://twitter.com/sometri4u • Line: ID: 011782848, Phone Number: +855 89 736 847 • WhatsApp: • WeChat: • Email: sometrii@gmail.com • Telegram: Phone Number: +855 89736847, https://t.me/sometri4u • LinkedIn: • Tango: • Viber: • Skype: Sometri1 • Instagram: https://www.instagram.com/sometri4u/ • Google+ : https://plus.google.com/+EverythingForYouEver • Youtube: https://www.youtube.com/c/EverythingForYouEver • Wordpress: https://bestharvest.wordpress.com/ • Flickr web addresses: o Photostream: https://www.flickr.com/photos/sometri4u/ o Profile: https://www.flickr.com/people/sometri4u/ • Skill: Computer Maintenance • Experiences: Teacher of English, Thai, and Computer