ការអនុវត្តន៍អាំងតេក្រាលកំនត់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបមន្តរកក្រលាផ្ទៃដោយប្រើអាំងតេក្រាលកំនត់[កែប្រែ]

រូបមន្តគ្រឹះនៃក្រលាផ្ទៃ[កែប្រែ]

ជាទូទៅ

ជាទូទៅ

ការគណនាក្រលាផ្ទៃដោយប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្រ[កែប្រែ]

ប្រព័ន្ធសមីការ    ដែល t ជាអថេរប៉ារ៉ាម៉ែត្រ គេបាន

x
t

ក្នុងកូអរដោនេប៉ូលែរ[កែប្រែ]

ទំនាក់ទំនងនៃអាំងតេក្រាលឌុប[កែប្រែ]

ក្រលាផ្ទៃនៃដែនកំនត់ D នៅលើប្លង់ xy កំនត់ដោយ


រូបមន្តរកមាឌដោយប្រើអាំងតេក្រាលកំនត់[កែប្រែ]

មាឌតាមរយៈក្រលាផ្ទៃមុខកាត់[កែប្រែ]

មាឌនៃសូលីដបរិវត្តន៍[កែប្រែ]

មាឌនៃសូលីដវិលជុំវិញអ័ក្ស x នៅចន្លោះ នៃ កំនត់ដោយ

គណនាមាឌនៃសូលីដដោយប្រើអាំងតេក្រាលឌុប[កែប្រែ]

សូលីដដែលមានផ្ទៃបាតជាដែនកំនត់ D នៅលើប្លង់ xy និង ស៊ីឡាំងមានទ្រនុងស្របនឹងអ័ក្ស z

Solid.png
ដែល

នោះគេបានមាឌនៃកំណាត់សូលីដកំនត់ដោយ

គណនាមាឌនៃសូលីដដោយប្រើអាំងតេក្រាលបីជាន់[កែប្រែ]

ក្រលាផ្ទៃនៃលំហំដែលមានដែនកំនត់ D កំនត់ដោយ


គណនាប្រវែងខ្សែកោង[កែប្រែ]

  • ប្រវែងអង្កត់ធ្នូនៃខ្សែកោង
  • អង្កត់ធ្នូនៃខ្សែកោងដែលមានរាងជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ប្រព័ន្ធសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃខ្សែកោង

  ដែល

គេបាន

  • ប្រវែងអង្កត់ធ្នូក្នុងកូអរដោនេប៉ូលែរ

គេមានខ្សែកោង គេបាន