ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍(កូរ៉េ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
                                  ការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏កត្តាគន្លឹះដើម្បីភាពជោគជ័យការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏:បទពិសោធន៏របស់ប្រជាជនកូរ៉េ
          ​​​​​​​​​​​​​                                                        (ជាសេចក្តីសង្ខេប)

សង្ខេប Saemaul Undong នៃសាធារណ:កូរ៉េត្រូវបានទទូលស្គាល់ពេញពិភពលោកធាជាគំរូ នៃការ អភិវឌ្ឍន៏ សហគមន៏ ។ មានកត្តាគន្លឹះមួយចំនួនចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ Saemaul Undong ។ ទីមួយមានការណែនាំ ពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និង ដើតួរក្នុងតួនាទីដ៏សំខាន់សម្រាប់ គំទ្រចលនានៅក្នុង កំឡុងពេលនៃចលនាទាំងមូល ។ ទីពីរ មានការចូលរួមពពីមនុស្សយ៉ាង ច្រើននៅក្នុងតំណើការនៃ ការ អនុវត្តន៏ ។ ទីបី Saemaul Undong បាន បង្កើតភាពជោគជ័យ យ៉ាងធំដោយធ្វើការអប់រំ ភាពជាអ្នក ដឹក នាំដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នក រស់នៅក្នុងតំបន់ ផ្ទាល់ ។ ជាចុងក្រោយ ដុជាចលនាសម្រាប់ ការ កែ ទម្រង់ស្មារតី Saemaul Undong បានធ្វើឲ្យប្រ ជាជនពោ ពេញទៅដោយស្មារតី នៃការរយក ចិត្តទុក ដាក់ ព្យាយាម ដោយការពឹងពាក់លើខ្លួន ឯង និង ការសហប្រត្តិបត្ត ការណ៏ ។ ១. ការណែនាំ Saemaul Undong ជាកំណែប្រែកូរ៉េថ្មីនៃចលនានៃការអភវឌ្ឍន៏សហគមន៏បានប្រែ ក្លាយ កូរ៉េទៅជា ប្រទេសមួយដែលដឹកនាំការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏នៅកំឡុងឆ្នាំ ១៩៧០ ។ វាត្រូវបានទទូលស្គាល់ថាជាគំរូដែល ជោគជ័យនៃគំរោងអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ ជាពិសេស សម្រាប់ប្រទេសដែល ស្ថិតនៅក្រោមការអភិវឌ្ឍន៏ និង កំពុង អភិវឌ្ឍន៏ ។ ជាកការពិតវាមិន គ្រាន់តែជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ សហគន៏ជនបទប៉ុន្នោះទេ តែក៏ជាគម្រោងទំនើប នីយ កម្មនៃកូរ៉េ ផងដែរ ។ គោលបំណងនៃ អត្ថបទ នេះគឺធ្វើការស្វែងរកកត្តាគន្លឹះចំពោះភាពជោគជ័យនៃ Saemaul Undong ដូចជាគម្រោងងភវឌ្ឍន៏ សហគមន៏ជនបទសម្រាប់បង្កើឡើងឲ្យទាក់ទងទៅនឹងសហ គមន៏ដ៏ទៃទៀត ។ ២. ការអភិវឌ្ឍន៏ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ Saemaul Undong Saemaul Undong ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ១៩៧០ ដើម្បីលើកកំពស់ស្ថានភាពរស់ នៅនៃប្រ ជាជន នៅសហគមន៏ជនបទ ។ ការអភិវឌ្ឍន៏នៃ Saemaul Undong អាត្រូវបាន ពន្យល់ជា ៤ តំណាក់ កាលបន្តរ បន្ទាប់គ្នា។ ទីមួយ : តំណាក់កាលបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះ , ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧១ ដល់ ១៩៧៣ Saemaul Undong បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដោយលើកំពស់បរិស្ថាននៃការរស់ នៅរបស់ កសិករ ជាបឋម ។ គមរោងទាំនេះ មិន បានផ្តល់កំណើនប្រាក់ចំនូលភ្លាមៗនោះទេ តែគេចំនេញពី អ្នក ភូមិ របស់គេផ្ទាល់ និងទាមទាឲ្យមានការពលីកម្ម និង ការសហប្រត្តិបត្តការណ៏ពីពួកគេទាំង អស់គ្នា ។ ទីពីរ : ចាត់ទុកថាជាតំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៏ដោយជយយខ្លូនឯង, បានបំពេញដោយ ភាពជោគ ជ័យនូវ គម្រោងសម្រាប់ការលើកកំពស់បរិស្ថាននៃការរស់នៅ , អ្នកភូមិត្រូវបាន លើកទឹកចិត្តឲ្យទទួល បាននូវគម្រោង ទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំនូល។ ទីបី : ពន្លឺនៃស្មារតីនៃប្រជាជនជនបទ, មានន័យថា ជាការ បញ្ចូលនូវ ‘We can-do’ ដើម្បី បណ្តុះស្មារតីប្រជាជន ។ ទីបួន : បានផ្ទេរបន្តរពិការគ្រប់គ្រង ពីភ្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ដៃនៃអង្ការ ឯក ជន និង ប្រជាជន ។ មានន័យថាជាការបែងចែកការងាររវាង វិស័យរដ្ឋ និង ឯកជន វាមិនមែនជាការ ផ្តាច់ចេញ ពីរដ្ឋនោះទេ ។ ៣. ចរឹតលក្ខណ:នៃ Saemaul Undong និងការសម្រេចបានរបស់វា ១.ចរឹតលក្ខណ:គោលនៃ Saemaul Undong Saemaul Undong មានលក្ខណ:ពិសេសមួយចំនួន៖ 1. Saemaul Undong ត្រូវបាននាំមកដោយដែលជាការហៅថាវិធីសាស្រ្តរួមបញ្ចូលគ្នា, ដែលជា ការរួម បញ្ចូលវិធីសាស្រ្តពីខ្ពស់ទៅទាប និង ពីទាបទៅខ្ពស់។ 2. ការអនុវត្តន៏យុត្តិសាស្រ្តនៃ Saemaul Undong គឹមាន ពាក្យស្លោក, បាវចនា,ពាក្យបច្ចេកទេស ដោយ ផ្អែកទៅលើផ្នត់គំនិតរបស់ជនជាតិកូរ៉េ ។ 3. គោលបំណងដែលសំខាន់បំផុតរបស់ Saemaul Undong គឺគេចចេញពីភាពក្រីក្រ , ដោយអនុ វត្តន៏នូវ គោលការបង្កើនផល់ដំនាំក្នុងសហគមន៏ ។ 4. ជាចលនាសម្រាប់កំណែទម្រង់ស្មារតីរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ,ដែលវាជួយឲ្យផ្លាស់ប្តូរឥរិយ៉ាបថរបស់ ប្រជាជន ពីភាពខ្ជិលច្រអូសទៅជាមានការព្យាយាម, ពីការពឹងពាក់ ទៅជាការ ផ្អែកលើ ខ្លួនឯង, និងពីបុគ្គលអាត្មា និយមទៅជាកាសហការណ៏ជាមួយអ្នកដ៏ទៃឲ្យដូចជាបដិវត្តន៏សង្គមនៃសង្គម ជនបទ ។ ៤. តួរនាទីនៃរដ្ឋាភិបាល និង អន្តរកម្មជាមួយនឹងប្រជាជនជនបទ ទាំងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និង រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់តាម រយ:ការ អភិវឌ្ឍន៏នៃ Saemaul Undong ៖ • ទីមួយ,រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិបានកំណត់គម្រោងទូទៅសម្រាប់ Saemaul Undong ដោយផ្អែក ទៅលើ តម្រូវការសហគមន៏ ។ • ទីពីរ,រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ក៏បានទាក់ទងផងដែរក្នុងការនាំមកនូវគម្រោង Saemaul ។គឺជាការ គ្រប់គ្រង ធនធាននៅក្នុងតំបន់ ។ • ទីបី, មានការរៀបចំបីនៅកម្រឹតសហគមន៏. ជាជំនួយការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ឲ្យគ្រឿងផ្គត់ ផ្គង់សំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងគឺមានភាពគ្រប់គ្រាន់, ការលើក ឡើងរបស់អ្នកស្រុក ក្នុងតំបន់ដោយការធ្វើ ការជូបជុំជាគ្រូសារតិច ឬ ច្រើនក្នុងភូមិហើយមានអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់តំបន់ចូលរួម។ ៥. កត្តាគន្លឹះដើម្បីភាពជោគជ័យ 1. អន្តរាគមន៏ និង ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាល 2. ភាពធំធេងនៃការចូលរូមរបស់ប្រជាជន 3. ភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៏,ជាអ្នកដឹកនាំដែលបានជ្រើសរើសដោយប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាអ្នក ដែលចូល រូមដឹកនាំគម្រោងផងដែរ ។ 4. កំណែទម្រងស្មារតី ៖ វាជាការផ្លាស់ប្តូរឥរិយ៉ាបថរបស់ប្រជាជន ពីភាពខ្ជិលច្រអូសទៅ ជាមាន ការព្យា យាម,ពីការពឹងពាក់ទៅជាការផ្អែកលើខ្លួនឯង,និងពីបុគ្គលអាត្មានិយមទៅជាកាសហការ ណ៏ជាមួយ អ្នក ដ៏ទៃ។ ៦. សរុប: ការឲ្យយោបល់ទៅប្រទេសដ៏ទៃទៀត • ការគាំទ្រពីសម្នាក់រដ្ឋាភិបាល • ការអប់រំ និង អភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សក្នុងសហគមន៏ • អ្នកដឹកនាំក្នុងសហគមន៏គូរត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីសហគមន៏ផ្ទាល់ជាមនុស្សដែលអ្នកស្រុ ក ទុកចិត្ត • អនុវត្តន៏ពីតំនាក់កាលមួយទៅមួយទៀត។