កាលនៃភាសាជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កាលនៃថ្ងៃ[កែប្រែ]

កាលនៃថ្ងៃ ល្ងាច
ថ្ងៃនេះ ព្រឹកមិញ ល្ងាចនេះ
រាល់ព្រឹក រាល់ថ្ងៃ រាល់ល្ងាច

កាលនៃស្អែក[កែប្រែ]

កាលនៃស្អែក
ថ្ងៃស្អែក ព្រឹកថ្ងៃស្អែក ល្ងាចស្អែក
ខានស្អែក ព្រឹកខានស្អែក ល្ងាចខានស្អែក

កាលនៃម្សិលមិញ និងម្សិលម៉្ងៃ[កែប្រែ]

កាលនៃម្សិលមិញ
ម្សិលមិញ ព្រឹកម្សិលមិញ ល្ងាចម្សិលមិញ
កាលនៃម្សិលម៉្ងៃ
ម្សិលម៉្ងៃ ព្រឹកម្សិលម៉្ងៃ ល្ងាចម្សិលម៉្ងៃ

កាលនៃសប្ដាហ៍[កែប្រែ]

កាលនៃសប្ដាហ៍
សប្ដាហ៍នេះ សប្ដាហ៍ក្រោយ សប្ដាហ៍ក្រោយមួយទៀត
សប្ដាហ៍មុន ពីរសប្ដាហ៍មុន សប្ដាហ៍នេះ

កាលនៃខែ[កែប្រែ]

កាលនៃខែ
ខែនេះ ខែក្រោយ ខែក្រោយមួយទៀត
ខែមុន ពីរខែមុន រាល់ខែ

កាលនៃឆ្នាំ[កែប្រែ]

កាលនៃឆ្នាំ
ឆ្នាំនេះ ឆ្នាំក្រោយ ឆ្នាំក្រោយមួយទៀត
ឆ្នាំមុន ពីឆ្នាំមុន រាល់ឆ្នាំ