កិតនាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជានាមតែមួយជាមួយនឹងនាមករណ៍និងនាមការក៍ (ឬ នាមក្រិត ឬ សាធនៈ)។