កឹងព្រះបាទ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កឹងព្រះបាទគឺជាព្រះពន្លា (Pavilion) សម្រាប់ដំកល់ស្នាមព្រះបាទរបស់ព្រះពុទ្ធបួនអង្គ ដែលបានត្រាស់រួចរាល់ហើយមាន ព្រះកុក្កសន្ធោ ព្រះកោនាគ្គមនោ ព្រះកស្សប៉ោ និងព្រះគោត្តម។ នៅមានព្រះអង្គមួយទៀតពុំទាន់បានត្រាស់ដឹង ដែលប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ៗ កំពុងតែប្រាថ្នាឱ្យបានកើតទាន់សាសនាព្រះស្រីអារ្យមេត្រីនេះគ្រប់គ្នាុ។ ព្រះអង្គនិងត្រាស់នៅឆ្នាំ៥០០០នៃព.ស ត្រូវនិងគ.ស៤៤៥៦[១]

  1. សៀវភៅ មគ្គុទេសក៍ទេសចរ ដោយលោក ស្រី សារឿន ឆ្នាំ២០០៤ ទំព័រទី៥៣។