កូដគំរូរដ្ឋបាលក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កូដគំរូរដ្ឋបាលក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស$ City) ស្ថិតនៅ ខេត្ត មាន សង្កាត់÷

កូដគំរូរដ្ឋបាលក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជា
លេខកូដសង្កាត់ ឈ្មោះសង្កាត់ជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះសង្កាត់ជាអក្សរឡាតាំង ចំនួនសង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
សង្កាត់
ចំនួនសង្កាត់សរុប