កូដគំរូរដ្ឋបាលឃុំនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កូដគំរូរដ្ឋបាលឃុំនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាង (អង់គ្លេស$ Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុក ខេត្ត មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

កូដគំរូរដ្ឋបាលឃុំនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាង
ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village