កោះក្នុងទ្វីប

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កោះក្នុងទ្វីប ជាកោះដែលនៅក្នុងបឹងឬនៅក្នុងស្ទឹងទន្លេ។