ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ (អង់គ្លេស$ Province) ដែលអតីតកាលស្ថិតនៅ អាណាចចក្រអង្គរ÷

ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ
លេខរៀង ឈ្មោះខេត្តជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះខេត្តជាអក្សរឡាតាំង ឈ្មោះខេត្តជាភាសាសៀម
ខេត្តសុរិន្ទ Sorin Province สุรินทร์
ខេត្តនគររាជ Norkor Reach Province นครราชสีมา
ខេត្តបុរីរម្យ Boreyrom Province จังหวัดบุรีรัมย์
ខេត្តសិរីសាកេត Sereysakeat Province ศรีสะเกษ
ខេត្តស្រះកែវ Province สระแก้ว
ខេត្តត្រាច Province ศรีสะเกษ
ខេត្តរយ៉ង Province ระยอง
ខេត្តសង្គឹត Province
ខេត្តគោកខ័ណ្ឌ Province
១០ ខេត្តច័ន្ទបុរី Province จันทบุรี
១១ ខេត្តព្រះជិនបុរី Province ปราจีนบุรี
១២ ខេត្តជលបុរី Province จังหวัดชลบุรี
១៣ ខេត្តស្ទឹងជ្រៅ Province
១៤ ខេត្តឧទង Province
១៥ ខេត្តនាងរង Province
១៦ ខេត្តពលបុរី Province ลพบุรี
១៧ ខេត្តបស្ចឹមបុរី Province
១៨ ខេត្តសុវណ្ណភូមិ Province
១៩ ខេត្តយសោធរ Province
២០ ខេត្តវិស្ណុលោក Province
២១ ខេត្តជ័យភូមិ Province ชัยภูมิ
២២ ខេត្តនគរភ្នំ Province นครพนม
២៣ ខេត្តសុខោទ័យ Province
២៤ ខេត្តអយុធ្យា Province พระนครศรีอยุธยา
២៥ ខេត្តបឹងកក់ Province
២៦ ខេត្តសុគន្ធនគរ Province สกลนคร
២៧ ខេត្តវជ្ជបុរ Province
២៨ ខេត្តស្រីយសោធរ Province
២៩ ខេត្តជ័យ Province
៣០ ខេត្តស្រីទេព Province
៣១ ខេត្តនគរបឋម Province