ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ (អង់គ្លេស: $ Province) ដែលអតីតកាលស្ថិតនៅ អាណាចចក្រអង្គរ÷

ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ
លេខរៀង ឈ្មោះខេត្តជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះខេត្តជាអក្សរឡាតាំង ឈ្មោះខេត្តជាភាសាសៀម
ខេត្តសុរិន្ទ Sorin Province สุรินทร์
ខេត្តនគររាជ Norkor Reach Province นครราชสีมา
ខេត្តបុរីរម្យ Boreyrom Province จังหวัดบุรีรัมย์
ខេត្តសិរីសាកេត Sereysakeat Province ศรีสะเกษ
ខេត្តស្រះកែវ Sa Kaeo Province สระแก้ว
ខេត្តត្រាច Trach Province ตราด
ខេត្តរយ៉ង Rayong Province ระยอง
ខេត្តសង្គឹត Sangkut Province สังขะ
ខេត្តគោកខ័ណ្ឌ Kork Khan Province ขุขันธ์
១០ ខេត្តច័ន្ទបុរី Chanthaburi Province จันทบุรี
១១ ខេត្តព្រះជិនបុរី Preah Chin Borey Province ปราจีนบุรี
១២ ខេត្តជលបុរី Jilburi Province จังหวัดชลบุรี
១៣ ខេត្តស្ទឹងជ្រៅ Stung Chrov Province ฉะเชิงเทรา
១៤ ខេត្តឧទង Utong Province อู่ทอง
១៥ ខេត្តនាងរង Neang Rong Province นางรอง
១៦ ខេត្តពលបុរី Pol Borey Province ลพบุรี
១៧ ខេត្តបស្ចឹមបុរី West Borey Province เพชรบุรี
១៨ ខេត្តសុវណ្ណភូមិ Sovannaphum Province สุวรรณภูมิ(ร้อยเอ็ด)
១៩ ខេត្តយសោធរ Vishnu Lok Province
២០ ខេត្តវិស្ណុលោក Vishnu Lok Province พิษณุโลก
២១ ខេត្តជ័យភូមិ Chey Phum Province ชัยภูมิ
២២ ខេត្តនគរភ្នំ Nokor Phnom Province นครปฐม
២៣ ខេត្តសុខោទ័យ Sukhothai Province สุโขทัย
២៤ ទីក្រុងអយុធ្យា Ayutthaya City พระนครศรีอยุธยา
២៥ ខេត្តបឹងកក់ Boeung Kok Province บางกอก,กรุงเทพมหานคร
២៦ ខេត្តសុគន្ធនគរ Sokun Nokor Province สกลนคร
២៧ ខេត្តវជ្ជបុរ Vachbour Province เพชรบูรณ์
២៨ ខេត្តស្រីយសោធរ Srey Sothor Province ยโสธร
២៩ ខេត្តជ័យ Chey Province
៣០ ខេត្តស្រីទេព Srey Tep Province ศรีเทพ
៣១ ខេត្តនគរបឋម Nokor Bak Thorm Province พิมาย
៣២ ខេត្តនគរស្រីធម្មរាជ Nokor Srei Thommareach Province
៣៣ ខេត្តកញ្ចនៈបុរី KachanakBorei Province
៣៤ ខេត្តរាជបុរី Reach Borei Province
៣៥ ខេត្តពេជ្របុរី PichBorei Province
៣៦ ខេត្តនគរសួគ៌ Nokor Sour Province
៣៧ ខេត្តឧប្បល Ubol Province