ខេត្តព្រះ​សួគ៌ា​

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រវត្តិខេត្ត[កែប្រែ]

ខេត្តព្រះសួគា៌កាលដើមឡើយជា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ខេត្តព្រះសួគ៌ា ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]