គុណធម៌

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ដែលមានធម៌ គឺសភាវល្អរីកចម្រើន ឡើងហើយ ។ ដែលចម្រើនធ្វេឡើង ក្នុងសេចក្តីល្អ ឫសភាវល្អប្រសើហើយ ។ ក្នុងបរិបទនៃការប្រើពាក្យគុណធម៌ ចំពោះសង្គមទូទៅ គេសំដៅដល់ លោកអ្នកដែលរក្សានូវ សច្ចធម៌ និងការដឹងគុណ (កត្តញ្ញូ សច្ចៈ ខន្តី) ។ ដោយឡែក ចំពោះ ផ្លូវធម៌ ពាក្យគុណធម៌ គេសំដៅដល់ លោកអ្នកដែលបានសម្រេចនូវ ឈានទីមួយ ដល់ឈានទី៨ គឺគុណធម៌ក្នុងលោកិយៈ ចំណែកអ្នកសម្រេចបាននូវ សោតាផល សកទា អនាគារ និងអរហត្ត គឺជាលោកកុត្តរធម៌ ។