គោកមន

ដោយវិគីភីឌា

យោងតាមឈ្មោះនេះ វាសំដៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។