គោលនយោបាយពង្រីក (expansionary)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គោលនយោបាយពង្រីក: ជាទូទៅនៅពេលមានបរិត្តផរណា (Defletion) - រដ្ឋាភិបាលបង្កើនការចំណាយ - បញ្ចុះអត្រាពន្ធ - បង្កើនការឧបត្ថម្ភធន។