គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម (អង់គ្លេសcommercial policy, ឬ trade policy) គឺជាសំនុំនៃ a set of rules and regulations that are intended to change international trade flows, particularly to restrict imports. Every nation has some form of ‘‘‘trade policy’’’ in place, with public officials formulating the policy which they think would be most appropriate for their country. Their aim is to boost the nation’s international trade. The purpose of trade policy is to help a nation's international trade run more smoothly, by setting clear standards and goals which can be understood by potential trading partners. In many regions, groups of nations work together to create mutually beneficial trade policies.