គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បញ្ជីគ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ[កែប្រែ]

Ribbon ឈ្មោះភាសាថៃ ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាជមិត្រាភរណ៍
Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ The Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស
Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ The Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍
Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ
Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ The Ratana Varabhorn Order of Merit គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរ័ត្នវរាភរណ៍
Order of Rama 1st Class ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี The Honourable Order of Rama គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី
Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก The Most Exalted Order of the White Elephant គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស
Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย The Most Noble Order of the Crown of Thailand គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ
Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍
Vallabhabhorn Order ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ The Vallabhabhorn Order គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវល្លភាភរណ៍
Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ The Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ កាយរិទ្ធសតុតីថ្នាក់វិសេស
Vajira Mala Order ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา The Vajira Mala Order គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវជិរមាលា

លំដាប់កិត្តិយសគ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ[កែប្រែ]

ลำดับเกียรติ[១] เครื่องหมายแพรแถบ ឈ្មោះភាសាថៃ អក្សរកាត់ (ថៃ) ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស អក្សរកាត់ (អង់គ្លេស) ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
1
Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ. Knight of the Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn KRM គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាជមិត្រាភរណ៍ (រ.ម.ភ.)
2
Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก. Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri KC គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស (ម.ច.ក.)
3
Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร. Knight of the Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems KNG គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍ (ន.រ.)
4
Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว. Knight Grand Cordon of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao KGC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ១ វិសេស បឋមចុលចមក្លៅវិសេស (ប.ច.វ.)
5
Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว. Knight of the Ratana Varabhorn Order of Merit KRV គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរ័ត្នវរាភរណ៍ (រ.វ.)
6
Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ. Knight Grand Cross of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
Dame Grand Cross of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
GCC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ១ បឋមចុលចមក្លៅ (ប.ច.)
7
Order of Rama 1st Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี ส.ร. "Senangapati", Knight Grand Commander of the Honourable Order of Rama GCR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ១ សេនាង្គបតី (ស.រ.)
8
Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. Knight Grand Cordon of the Most Exalted Order of the White Elephant GCE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់វិសេស មហាបរមាភរណ៍​ដំរី​ស (ម.ប.ជ.)
9
Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. Knight Grand Cordon of the Most Noble Order of the Crown of Thailand GCCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់វិសេស មហាវជិរមង្កុដ (ម.វ.ម.)
10
Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant KCE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ១ ប្រថមាភរណ៍​ដំរី​ស (ប៉.ជ.)
11
Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม. Knight Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand KCCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ១ ប្រថមាភរណ៍មង្កុដ​ថៃ (ប៉.ម.)
12
Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ. Knight Grand Cross of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn KCD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ១ បឋមតិរេកគុណាភរណ៍ (ប៉.ភ.)
13
Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว. Knight Grand Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
Dame Grand Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
KGCC
DGCC
គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ២ វិសេស ទុតិយចុលចមក្លៅវិសេស (ទ.ច.វ.)
14
Order of Rama 2nd Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 มหาโยธิน ม.ร. "Maha Yodhin", Knight Commander of the Honourable Order of Rama KCR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ២ មហាយោធិន (ម.រ.)
15
Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. Knight Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant KCE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ២ ទ្វីតិយាភរណ៍​ដំរី​ស (ទ.ជ.)
16
Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม. Knight Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand KCCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ២ ទ្វីតិយាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ទ.ម.)
17
Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ. Knight Commander of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn KCD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ២ ទុតិយតិរេកគុណាភរណ៍ (ទ.ភ.)
18
Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ. Knight Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
Dame Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
KCC
DCC
គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ២ ទុតិយចុលចមក្លៅ (ទ.ច.)
19
Order of Rama 3rd Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 โยธิน ย.ร. "Yodhin", Commander of the Honourable Order of Rama CR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ២ មហាយោធិន (ម.រ.)
20
Vallabhabhorn Order ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ ว.ภ. Member of the Vallabhabhorn Order MVO គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវល្លភាភរណ៍ (វ.ភ.)
21
Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว. Grand Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao GOC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៣ វិសេស តតិយចុលចមក្លៅវិសេស (ត.ច.វ.)
22
Order of Rama 4th Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 อัศวิน อ.ร. "Asvin", Companion of the Honourable Order of Rama CR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ៤ ឣស្វិន (ឣ.រ.)
23
Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช. Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant CE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៣ ត្រិតាភរណ៍​ដំរី​ស (ត.ជ.)
24
Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม. Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand CCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៣ ត្រិតាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ត.ម.)
25
Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ. Commander of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn CD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៣ តតិយតិរេកគុណាភរណ៍ (ត.ភ.)
26
Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ - Member of the Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati MR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ កាយរិទ្ធសតុតីថ្នាក់វិសេស
27
Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ. Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao OC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៣ តតិយចុលចមក្លៅ (ត.ច.)
28
Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช. Companion of the Most Exalted Order of the White Elephant OE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៤ ចតុរថាភរណ៍​ដំរី​ស (ច.ជ.)
29
Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. Companion of the Most Noble Order of the Crown of Thailand OCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុរថាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ច.ម.)
30
Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ. Companion of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn OD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុត្ថតិរេកគុណាភរណ៍ (ច.ភ.)
31
Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ. Junior Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao JOC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៣ ឣនុ តតិយានុចុលចមក្លៅ (ត.ឣ.ច.)
32
Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ. Member of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao MC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុត្ថចុលចមក្លៅវិសេស (ច.ច.)
33
Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. Member of the Most Exalted Order of the White Elephant ME គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមាភរណ៍​ដំរី​ស (ប.ជ.)
34
Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม. Member of the Most Noble Order of the Crown of Thailand MCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ប.ម.)
35
Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ. Member of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn MD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមតិរេកគុណាភរណ៍ (ប.ភ.)
36
Vajira Mala Order ribbon.png
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา ว.ม.ล. Member of the Vajira Mala Order MVM គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវជិរមាលា (វ.ម.ល.)

មេដាយឥស្សរិយយស[កែប្រែ]

មេដាយរង្វាន់ក្លាហាន[កែប្រែ]

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ อักษรย่อ ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
1
Order of Rama 5th Class ribbon.svg
เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
ร.ม.ก.
Member of the Rama Mala Medal for Gallantry in Action of the Honourable Order of Rama គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ៥ មេដាយរាមមាលា ម្ជុលក្លាកន្ដាលសមរ (រ.ម.ក.)
2
Order of Rama 6th Class ribbon.svg
เหรียญรามมาลา
ร.ม.
Member of the Rama Mala Medal of the Honourable Order of Rama គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ថ្នាក់ទី ៦ មេដាយរាមមាលា (រ.ម.)
3
Bravery Medal with wreath (Thailand) ribbon.png
Bravery Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญกล้าหาญ
ร.ก.
Bravery Medal មេដាយក្លាហាន (រ.ក.)
Dushdi Mala - Military (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
ร.ด.ม. (ก)
Dushdi Mala - Medal for Distinguished Services in Military Affair មេដាយតុស្តិំមាលា ម្ជុលក្លាហាន (រ.ត.ម. (ក))
4
Victory Medal - Indochina with flames (Thailand).png
Victory Medal - Indochina (Thailand).png
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
ช.ส.
Victory Medal - Indochina មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិន (ឆ.ស.)​
Victory Medal - World War 2 (Thailand).png
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
ช.ส.
Victory Medal - World War II មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមមហាអាស៊ីបូព៌ា (ឆ.ស.)​
Victory Medal - Korea (Thailand).png
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
ช.ส.
Victory Medal - Korean War មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមកូរ៉េ (ឆ.ស.)​
Victory Medal - Vietnam with flames(Thailand).png
Victory Medal - Vietnam (Thailand).png
เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
ช.ส.
Victory Medal - Vietnam War មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមវៀតណាម (ឆ.ស.)​
5
Freeman Safeguarding Medal - Class 1 (Thailand).png
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
ส.ช.๑
Freemen Safeguarding Medal (First Class) មេដាយពិទ័ក្សសេរីជន ថ្នាក់ទី ១ (ស.ឆ.១)
6
Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 1 (Thailand).png
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
ส.ช.๒/๑
Freemen Safeguarding Medal (Second Class, First Category) មេដាយពិទ័ក្សសេរីជន ថ្នាក់ទី ២ ប្រភេទទី ១ (ស.ឆ.២/១) ​
7
Rajaniyom Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชนิยม
ร.น.
Rajaniyom - Medal for Bravery of Civilians មេដាយរាជនិយម (រ.ន.)
8
Haw Campaign Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญปราบฮ่อ
ร.ป.ฮ.
Haw Campaign Medal មេដាយប្រាបហូ (រ.ប៉.ហ.)
9
War Medal of BE2461 (Thailand) ribbon.png
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
War Medal of B.E. 2461 មេដាយការព្រះរាជសង្គ្រាមទ្វីបអឺរ៉ុប
10
Safeguarding the Constitution Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
พ.ร.ธ.
Safeguarding the Constitution Medal មេដាយពិទ័ក្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (ព.រ.ធ.)
11
Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 2 (Thailand).png
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
ส.ช.๒/๒
Freemen Safeguarding Medal (Second Class, Second Category) មេដាយពិទ័ក្សសេរីជន ថ្នាក់ទី ២ ប្រភេទទី ២ (ស.ឆ.២/២)
12
The Santi Mala Medal (Thailand).png
เหรียญศานติมาลา
ศ.ม.
Santi Mala - Medal for Calmness មេដាយសាន្តិមាលា (ស.ម​.)

មេដាយរង្វាន់ក្នុងរាជការ[កែប្រែ]

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
Dushdi Mala - Military (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (ฝ่ายทหารและตำรวจ)
ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ)
Dushdi Mala - Civilian (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (ฝ่ายพลเรือน)
ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ)
2
Medal for Service in the Interior - Indochina (Thailand) ribbon.png
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
ช.ร.
Medal for Service in the Interior - Asia (Thailand) ribbon.png
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา
ช.ร.
3
Border Service Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชการชายแดน
ช.ด.
4
Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองช้างเผือก
ร.ท.ช.
5
Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองมงกุฎไทย
ร.ท.ม.
6
Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
ร.ท.ภ.
7
Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินช้างเผือก
ร.ง.ช.
8
Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินมงกุฎไทย
ร.ง.ม.
9
Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ร.ง.ภ.
10
Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญจักรมาลา
ร.จ.ม.
Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ร.จ.พ.
11
Saratul Mala Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญศารทูลมาลา
ร.ศ.ท.
12
Pushpa Mala Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญบุษปมาลา
ร.บ.ม.
13
The Boy Scout Commendation Medal 1st Class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1
14
The Boy Scout Commendation Medal 2nd Class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2
15
The Boy Scout Commendation Medal - 3rd Class (Thailand) ribbon.PNG
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3
16
The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
17
The Boy Scout Citation Medal - 2nd Class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
18
The Boy Scout Citation Medal - 3rd Class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3
19
Ribbon bar of the Sustainable Scout Medal of Thailand.svg
เหรียญลูกเสือยั่งยืน

មេដាយរង្វាន់នៃព្រះឣង្គព្រះមហាក្សត្រ[កែប្រែ]

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ อักษรย่อ ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែររ
1
King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4
ม.ป.ร.1-5
King Mongkut's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៤ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ម.ប.រ.១-៥)
2
King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5
จ.ป.ร.1-5
King Chulalongkorn's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៥ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ច.ប.រ.១-៥)
3
King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6
ว.ป.ร.1-5
King Vajiravudh's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៦ ថ្នាក់ទី ១-៥ (វ.ប.រ.១-៥)
4
King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7
ป.ป.ร.1-5
King Prajadhipok's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៧ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ប.ប.រ.១-៥)
5
King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8
อ.ป.ร.1-5
King Ananda Mahidol's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៨ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ឣ.ប.រ.១-៥)
6
King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
ภ.ป.ร.1-5
King Bhumibol Adulyadej's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៩ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ភ.ប.រ.១-៥)
6
King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10
ว.ป.ร.1-5
King Vajiralongkorn's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ១០ ថ្នាក់ទី ១-៥ (វ.ប.រ.១-៥)
7
King Rama V Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 5
ร.จ.ท.5 / ร.จ.ง.5
King Chulalongkorn's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៥ (រ.ច.ទ.៥)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៥ (រ.ច.ង.៥)
8
King Rama VI Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 6
ร.จ.ท.6 / ร.จ.ง.6
King Vajiravudh's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៦ (រ.ច.ទ.៦)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៦ (រ.ច.ង.៦)
9
King Rama VII Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 7
ร.จ.ท.7 / ร.จ.ง.7
King Prajadhipok's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៧ (រ.ច.ទ.៧)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៧ (រ.ច.ង.៧)
10
King Rama IX Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9
ร.จ.ท.9 / ร.จ.ง.9
King Bhumibol Adulyadej's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៩ (រ.ច.ទ.៩)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៩ (រ.ច.ង.៩)

Medals for Commemorative Occasions[កែប្រែ]

 1. Centenary Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญสตพรรษมาลา
 2. Silver Jubilee Medal (Thailand).png เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา
 3. Prabas Mala Medal ribbon.png เหรียญประพาสมาลา
 4. Queen's Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชินี
 5. Dvidhabhisek Medal ribbon.png เหรียญทวีธาภิเศก
 6. Record Reign Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัชมงคล
 7. 40 Year Reign Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัชมังคลาภิเศก
 8. King Rama VI Coronation Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖
 9. King Rama VII Coronation Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗
 10. King Rama IX Coronation Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙
 11. World War I Victory Medal ribbon.svg เหรียญชัย
 12. 150 Years Commemoration of Bangkok Medal ribbon.png เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี
 13. 25th Buddhist Century Celebration Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
 14. Commemorative Medal of the Royal State Visits (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
 15. Silver Jubilee Medal 2514BE (Thailand) ribbon.png เหรียญรัชดาภิเษก
 16. Crown Prince Investiture Medal BE2515 (Thailand).png เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 17. Serving Free Peoples Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญสนองเสรีชน
 18. Elevation to Princess Maha Chakri Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 19. Rattanakosin Bicentennial Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
 20. Queen Sirikit 50th Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๕๐ พรรษา
 21. 84th Birthday HRH Boromarajjonnani Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ
 22. King Rama IX 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
 23. Longest Reign Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
 24. Queen Sirikit 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
 25. King Rama IX Golden Jubilee Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
 26. King Rama IX 72nd Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
 27. Queen Sirikit 72nd Birthday Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
 28. King Rama IX 60th Accession to the Throne (Thailand) ribbon.PNG เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 29. King Rama IX 84th Birthday (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 30. Crown Prince Maha Vajiralongkorn 60th Birthday (Thailand) ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 31. Princess Maha Chakri Sirindhon 60th Birthday Medal Thailand ribbon.png เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 32. QueenBirthday 7th 84 years 2016.jpg เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 33. King Rama X Coronation Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

មេដាយនៃសភាកាកបាទក្រហមថៃ[កែប្រែ]

 1. Red Cross Medal of Merit (Thailand) ribbon.png เหรียญกาชาดสรรเสริญ
 2. เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1
 3. เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 2
 4. เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 3
 5. Red Cross Medal of Appreciation (Thailand) ribbon.png เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
 6. Red Cross Medal of Appreciation (Thailand) ribbon.png เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
 7. Red Cross Medal of Appreciation (Thailand) ribbon.png เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑