គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បញ្ជីគ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ[កែប្រែ]

ខ្សែបូ ឈ្មោះភាសាថៃ ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាជមិត្រាភរណ៍
Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ The Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស
Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ The Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍
Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ
Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ The Ratana Varabhorn Order of Merit គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរ័ត្នវរាភរណ៍
Order of Rama 1st Class ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี The Honourable Order of Rama គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី
Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก The Most Exalted Order of the White Elephant គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស
Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย The Most Noble Order of the Crown of Thailand គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ
Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍
Vallabhabhorn Order ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ The Vallabhabhorn Order គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវល្លភាភរណ៍
Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ The Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ
Vajira Mala Order ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา The Vajira Mala Order គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវជិរមាលា

លំដាប់កិត្តិយសគ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ[កែប្រែ]

លំដាប់លំដោយ[១] ខ្សែបូ ឈ្មោះភាសាថៃ អក្សរកាត់ (ថៃ) ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស អក្សរកាត់ (អង់គ្លេស) ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
1
Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ. Knight of the Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn KRM គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាជមិត្រាភរណ៍ (រ.ម.ភ.)
2
Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก. Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri KC គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស (ម.ច.ក.)
3
Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร. Knight of the Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems KNG គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍ (ន.រ.)
4
Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว. Knight Grand Cordon of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao KGC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ បឋមចុលចមក្លៅវិសេស (ប.ច.វ.)
5
Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว. Knight of the Ratana Varabhorn Order of Merit KRV គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរ័ត្នវរាភរណ៍ (រ.វ.)
6
Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ. Knight Grand Cross of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
Dame Grand Cross of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
GCC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ បឋមចុលចមក្លៅ (ប.ច.)
7
Order of Rama 1st Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี ส.ร. Knight Grand Commander of the Honourable Order of Rama GCR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី សេនាង្គបតី (ស.រ.)
8
Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. Knight Grand Cordon of the Most Exalted Order of the White Elephant GCE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស មហាបរមាភរណ៍​ដំរី​ស (ម.ប.ជ.)
9
Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. Knight Grand Cordon of the Most Noble Order of the Crown of Thailand GCCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ មហាវជិរមង្កុដ (ម.វ.ម.)
10
Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant KCE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ប្រថមាភរណ៍​ដំរី​ស (ប៉.ជ.)
11
Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม. Knight Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand KCCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ប្រថមាភរណ៍មង្កុដ​ថៃ (ប៉.ម.)
12
Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ. Knight Grand Cross of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn KCD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ បឋមតិរេកគុណាភរណ៍ (ប៉.ភ.)
13
Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว. Knight Grand Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
Dame Grand Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
KGCC
DGCC
គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ទុតិយចុលចមក្លៅវិសេស (ទ.ច.វ.)
14
Order of Rama 2nd Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 มหาโยธิน ม.ร. Knight Commander of the Honourable Order of Rama KCR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី មហាយោធិន (ម.រ.)
15
Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. Knight Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant KCE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ទ្វីតិយាភរណ៍​ដំរី​ស (ទ.ជ.)
16
Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม. Knight Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand KCCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ទ្វីតិយាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ទ.ម.)
17
Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ. Knight Commander of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn KCD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ទុតិយតិរេកគុណាភរណ៍ (ទ.ភ.)
18
Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ. Knight Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
Dame Commander of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
KCC
DCC
គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ទុតិយចុលចមក្លៅ (ទ.ច.)
19
Order of Rama 3rd Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 โยธิน ย.ร. Commander of the Honourable Order of Rama CR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី មហាយោធិន (ម.រ.)
20
Vallabhabhorn Order ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ ว.ภ. Member of the Vallabhabhorn Order MVO គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវល្លភាភរណ៍ (វ.ភ.)
21
Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว. Grand Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao GOC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ វិសេស តតិយចុលចមក្លៅវិសេស (ត.ច.វ.)
22
Order of Rama 4th Class ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 อัศวิน อ.ร. Companion of the Honourable Order of Rama CR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី ឣស្វិន (ឣ.រ.)
23
Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช. Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant CE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ត្រិតាភរណ៍​ដំរី​ស (ត.ជ.)
24
Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม. Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand CCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ត្រិតាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ត.ម.)
25
Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ. Commander of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn CD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ តតិយតិរេកគុណាភរណ៍ (ត.ភ.)
26
Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ - Member of the Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati MR គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ កាយរិទ្ធសតុតីថ្នាក់វិសេស
27
Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ. Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao OC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ តតិយចុលចមក្លៅ (ត.ច.)
28
Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช. Companion of the Most Exalted Order of the White Elephant OE គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ចតុរថាភរណ៍​ដំរី​ស (ច.ជ.)
29
Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. Companion of the Most Noble Order of the Crown of Thailand OCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ចតុរថាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ច.ម.)
30
Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ. Companion of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn OD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ចតុត្ថតិរេកគុណាភរណ៍ (ច.ភ.)
31
Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ. Junior Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao JOC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ឣនុ តតិយានុចុលចមក្លៅ (ត.ឣ.ច.)
32
Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ. Member of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao MC គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ចតុត្ថចុលចមក្លៅវិសេស (ច.ច.)
33
Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. Member of the Most Exalted Order of the White Elephant ME គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស បេញ្ចមាភរណ៍​ដំរី​ស (ប.ជ.)
34
Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม. Member of the Most Noble Order of the Crown of Thailand MCT គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ បេញ្ចមាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ប.ម.)
35
Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ. Member of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn MD គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ បេញ្ចមតិរេកគុណាភរណ៍ (ប.ភ.)
36
Vajira Mala Order ribbon.svg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา ว.ม.ล. Member of the Vajira Mala Order MVM គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវជិរមាលា (វ.ម.ល.)

មេដាយឥស្សរិយយស[កែប្រែ]

មេដាយរង្វាន់ក្លាហាន[កែប្រែ]

លំដាប់លំដោយ ខ្សែបូ ឈ្មោះភាសាថៃ អក្សរកាត់ (ថៃ) ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
1
Order of Rama 5th Class ribbon.svg
เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
ร.ม.ก.
Member of the Rama Mala Medal for Gallantry in Action of the Honourable Order of Rama គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី មេដាយរាមមាលា ម្ជុលក្លាកន្ដាលសមរ (រ.ម.ក.)
2
Order of Rama 6th Class ribbon.svg
เหรียญรามมาลา
ร.ม.
Member of the Rama Mala Medal of the Honourable Order of Rama គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី មេដាយរាមមាលា (រ.ម.)
3
Bravery Medal with wreath (Thailand) ribbon.svg
Bravery Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญกล้าหาญ
ร.ก.
Bravery Medal មេដាយក្លាហាន (រ.ក.)
Dushdi Mala - Military (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
ร.ด.ม. (ก)
Dushdi Mala - Medal for Distinguished Services in Military Affair មេដាយតុស្តិំមាលា ម្ជុលក្លាហាន (រ.ត.ម. (ក))
4
Victory Medal - Indochina with wreath (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Indochina with flames (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Indochina (Thailand) ribbon.svg
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
ช.ส.
Victory Medal - Indochina មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិន (ជ.ស.)​
Victory Medal - World War II with wreath (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - World War II with flames (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - World War II (Thailand) ribbon.svg
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
ช.ส.
Victory Medal - World War II មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមមហាអាស៊ីបូព៌ា (ជ.ស.)​
Victory Medal - Korean War with wreath (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Korean War with flames (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Korean War (Thailand) ribbon.svg
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
ช.ส.
Victory Medal - Korean War មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមកូរ៉េ (ជ.ស.)​
Victory Medal - Vietnam War with wreath (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg
Victory Medal - Vietnam War (Thailand) ribbon.svg
เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
ช.ส.
Victory Medal - Vietnam War មេដាយជ័យសមរភូមិ សង្គ្រាមវៀតណាម (ជ.ស.)​
5
Freeman Safeguarding Medal - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
ส.ช.๑
Freemen Safeguarding Medal (First Class) មេដាយពិទ័ក្សសេរីជន ថ្នាក់ទី ១ (ស.ឆ.១)
6
Freeman Safeguarding Medal - 2nd Class 1st Cat (Thailand) ribbon.svg
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
ส.ช.๒/๑
Freemen Safeguarding Medal (Second Class, First Category) មេដាយពិទ័ក្សសេរីជន ថ្នាក់ទី ២ ប្រភេទទី ១ (ស.ឆ.២/១) ​
7
Rajaniyom Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชนิยม
ร.น.
Rajaniyom - Medal for Bravery of Civilians មេដាយរាជនិយម (រ.ន.)
8
Haw Campaign Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญปราบฮ่อ
ร.ป.ฮ.
Haw Campaign Medal មេដាយប្រាបហូ (រ.ប៉.ហ.)
9
War Medal of BE2461 (Thailand) ribbon.png
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
War Medal of B.E. 2461 មេដាយការព្រះរាជសង្គ្រាមទ្វីបអឺរ៉ុប
10
Safeguarding the Constitution Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
พ.ร.ธ.
Safeguarding the Constitution Medal មេដាយពិទ័ក្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (ព.រ.ធ.)
11
Freeman Safeguarding Medal - 2nd Class 2nd Cat (Thailand) ribbon.svg
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
ส.ช.๒/๒
Freemen Safeguarding Medal (Second Class, Second Category) មេដាយពិទ័ក្សសេរីជន ថ្នាក់ទី ២ ប្រភេទទី ២ (ស.ឆ.២/២)
12
The Santi Mala Medal (Thailand).svg
เหรียญศานติมาลา
ศ.ม.
Santi Mala - Medal for Calmness មេដាយសាន្តិមាលា (ស.ម​.)

មេដាយរង្វាន់ក្នុងរាជការ[កែប្រែ]

លំដាប់លំដោយ ខ្សែបូ ឈ្មោះភាសាថៃ អក្សរកាត់ (ថៃ) ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
1
Ribbon bar of Dushdi Mala - Military, Service to the Nation (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
ร.ด.ม.(ผ)
Dushdi Mala - Medal for Distinguished Services in Military Affair មេដាយតុស្តិំមាលា ម្ជុលរាជការផែនដី (រ.ត.ម. (ផ))​
Dushdi Mala - Civilian (Thailand).svg
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ร.ด.ม.(ศ)
Dushdi Mala - Medal for Distinguished Services in Arts and Sciences មេដាយតុស្តិំមាលា ម្ជុលសិល្បៈវិទយា (វ.ត.ម. (ស))​
2
Medal for Service in the Interior - Indochina (Thailand) ribbon.svg
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
ช.ร.
Medal for Service Rendered in the Interior (Indochina) មេដាយជ់ួយរាជការខេតភាយនៃ សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិន (ជ.រ.)​
Medal for Service in the Interior - Asia (Thailand) ribbon.svg
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา
ช.ร.
Medal for Service Rendered in the Interior (World War II) មេដាយជ់ួយរាជការខេតភាយនៃ សង្គ្រាមមហាអាស៊ីបូព៌ា (ជ.រ.)
3
Border Service Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญราชการชายแดน
ช.ด.
Border Service Medal មេដាយរាជការជាយតែន (ជ.ត.)​
4
Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองช้างเผือก
ร.ท.ช.
Gold Medal of the Most Exalted Order White Elephant គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស មេដាយទ្ងដំរីស (រ.ទ.ជ.)​
5
Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองมงกุฎไทย
ร.ท.ม.
Gold Medal of the Most Noble Order of Crown of Thailand គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ មេដាយទ្ងមង្កុដ​ថៃ (រ.ទ.ម.)​
6
Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.svg
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
ร.ท.ภ.
Gold Medal of the Most Admirable Order Direkgunabhorn គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ មេដាយទ្ងតិគុណាភរណ៍ (រ.ទ.ភ.)​
7
Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินช้างเผือก
ร.ง.ช.
Silver Medal of the Most Exalted Order White Elephant គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស មេដាយងេិនដំរីស (រ.ង.ជ.)​
8
Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินมงกุฎไทย
ร.ง.ม.
Silver Medal of the Most Noble Order of Crown of Thailand គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ មេដាយងេិនមង្កុដ​ថៃ (រ.ង.ម.)​
9
Order of the Direkgunabhorn (Thailand) ribbon.svg
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ร.ง.ภ.
Silver Medal of the Most Admirable Order Direkgunabhorn គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ មេដាយងេិនតិគុណាភរណ៍ (រ.ង.ភ.)​
10
Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญจักรมาลา
ร.จ.ม.
Chakra Mala Medal មេដាយថ័ករមាលា (រ.ថ.ម.)​
Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ร.จ.พ.
Chakrabarti Mala Medal មេដាយថ័ករព័តមាលា (រ.ថ.ព.)​
11
Saratul Mala Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญศารทูลมาลา
ร.ศ.ท.
Saratul Mala Medal មេដាយឝារទូលមាលា (រ.ឝ.ទ.)​
12
Pushpa Mala Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญบุษปมาลา
ร.บ.ม.
Pushpa Mala Medal មេដាយបុឞបមាលា (រ.ប.ម.)​
13
The Boy Scout Commendation Medal 1st Class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๑
First Class of Boy Scout Commendation Medal មេដាយលូកសឿសរសើរ ថ្នាក់ទី ១
14
The Boy Scout Commendation Medal 2nd Class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๒
Second Class of Boy Scout Commendation Medal មេដាយលូកសឿសរសើរ ថ្នាក់ទី ២
15
The Boy Scout Commendation Medal - 3rd Class (Thailand) ribbon.PNG
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓
Third Class of Boy Scout Commendation Medal មេដាយលូកសឿសរសើរ ថ្នាក់ទី ៣
16
The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑
First Class of Boy Scout Citation Medal គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ មេដាយលូកសឿសតុតី ថ្នាក់ទី ១
17
The Boy Scout Citation Medal - 2nd Class (Thailand) ribbon.png
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒
Second Class of Boy Scout Citation Medal គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ មេដាយលូកសឿសតុតី ថ្នាក់ទី ២
18
The Boy Scout Citation Medal - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๓
Third Class of Boy Scout Citation Medal គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ មេដាយលូកសឿសតុតី ថ្នាក់ទី ៣
19
Ribbon bar of the Sustainable Scout Medal of Thailand.svg
เหรียญลูกเสือยั่งยืน
The Sustainable Scout Medal មេដាយលូកសឿយ័់ងយឺន

មេដាយរង្វាន់នៃព្រះឣង្គព្រះមហាក្សត្រ[កែប្រែ]

លំដាប់លំដោយ ខ្សែបូ ឈ្មោះភាសាថៃ អក្សរកាត់ (ថៃ) ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែររ
1
King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔
ม.ป.ร.๑-๕
King Rama IV's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៤ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ម.ប.រ.១-៥)
2
King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕
จ.ป.ร.๑-๕
King Rama V's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៥ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ច.ប.រ.១-៥)
3
King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖
ว.ป.ร.๑-๕
King Rama VI's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៦ ថ្នាក់ទី ១-៥ (វ.ប.រ.១-៥)
4
King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗
ป.ป.ร.๑-๕
King Rama VII's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៧ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ប.ប.រ.១-៥)
5
King Rama VIII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘
อ.ป.ร.๑-๕
King Rama VIII's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៨ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ឣ.ប.រ.១-៥)
6
King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙
ภ.ป.ร.๑-๕
King Rama IX's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៩ ថ្នាក់ទី ១-៥ (ភ.ប.រ.១-៥)
6
King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐
ว.ป.ร.๑-๕
King Rama X's Royal Cypher Medal មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ១០ ថ្នាក់ទី ១-៥ (វ.ប.រ.១-៥)
7
King Rama V Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๕
ร.จ.ท.๕ / ร.จ.ง.๕
King Rama V's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៥ (រ.ច.ទ.៥)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៥ (រ.ច.ង.៥)
8
King Rama VI Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๖
ร.จ.ท.๖ / ร.จ.ง.๖
King Rama VI's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៦ (រ.ច.ទ.៦)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៦ (រ.ច.ង.៦)
9
King Rama VII Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๗
ร.จ.ท.๗ / ร.จ.ง.๗
King Rama VII's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៧ (រ.ច.ទ.៧)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៧ (រ.ច.ង.៧)
10
King Rama IX Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙
ร.จ.ท.๙ / ร.จ.ง.๙
King Rama IX's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ៩ (រ.ច.ទ.៩)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ៩ (រ.ច.ង.៩)
10
King Rama IX Rajaruchi Medal (Thailand) ribbon.png
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐
ร.จ.ท.๑๐ / ร.จ.ง.๑๐
King Rama X's Rajaruchi Medal មេដាយរាជរុចិមាស រជ្ជកាលទី ១០ (រ.ច.ទ.១០)
មេដាយរាជរុចិប្រាក់ រជ្ជកាលទី ១០ (រ.ច.ង.១០)

មេដាយការចងចាំ[កែប្រែ]

ខ្សែបូ ឈ្មោះភាសាថៃ អក្សរកាត់ (ថៃ) ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែររ
Centenary Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญสตพรรษมาลา
ส.ม.
Centennial Celebration Medal មេដាយសតវស្សមាលា (ស.ម.)​
Silver Jubilee Medal (Thailand).svg เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา
ร.ศ.​
Silver Jubilee Medal មេដាយរជដាភិសេកមាលា (រ.ស.)
Prabas Mala Medal ribbon.svg เหรียญประพาสมาลา
ร.ป.ม.​
Royal State Visits Medal មេដាយប្រពាសមាលា (រ.ប៉.ម.)
Queen's Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญราชินี
ส.ผ.
Queen's Medal មេដាយរាជិនី (ស.ផ.)​
Dvidhabhisek Medal ribbon.svg เหรียญทวีธาภิเศก
ท.ศ.​
Dvidha Bhisek Medal មេដាយទ្វីធាភិសេក (ទ.ស.)
Record Reign Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัชมงคล
ร.ร.ม.
Rajamangala Medal មេដាយរជ្ជមង្គល (រ.រ.ម.)
40 Year Reign Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัชมังคลาภิเศก
ร.ม.ศ.​
Longest Reign Celebrations Medal មេដាយរជ្ជម័ង្គលាភិសេក (រ.ម.ស.)​
King Rama VI Coronation Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖
ร.ร.ศ.๖
King Rama VI Coronation Medal មេដាយបរមរាជាភិសេក រជ្ជកាលទី ៦ (រ.រ.ស.៦)
World War I Victory Medal ribbon.svg เหรียญชัย
Victory Medal មេដាយជ័យ
King Rama VII Coronation Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗
ร.ร.ศ.๗​
King Rama VII Coronation Medal មេដាយបរមរាជាភិសេក រជ្ជកាលទី ៧ (រ.រ.ស.៧)
150 Years Commemoration of Bangkok Medal ribbon.svg เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี
ร.ฉ.พ.
150th Years of Rattanakosin Celebration Medal មេដាយឆាឡឺមព្រះនគរ ១៥០ មួយឆ្នាំ (រ.ឆ.ព.)​
King Rama IX Coronation Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙
ร.ร.ศ.​๙
King Rama IX Coronation Medal មេដាយបរមរាជាភិសេក រជ្ជកាលទី ៩ (រ.រ.ស.៩)​
25th Buddhist Century Celebration Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
25th Buddhist Century Celebration Medal មេដាយងានឆាឡឺម ២៥ ពុទ្ធសតវស្ស
Commemorative Medal of the Royal State Visits (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
Royal State Visits to the United States of America and Europe Medal មេដាយការចងចាំការសតេចព្រះរាជតំនើរយឿនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុប
Silver Jubilee Medal 2514BE (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัชดาภิเษก
Silver Jubilee Celebrations Medal មេដាយរ័ជតាភិសេក
Crown Prince Investiture Medal BE2515 (Thailand).svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
Crown Prince Investiture Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីស្ថាបនាសម្ដេចព្រះបរមឱរសាធិរាជ។ ស្យាមមកុដរាជកុមារ
Serving Free Peoples Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญสนองเสรีชน
ส.ส.ช.
Serving Free People Medal មេដាយសន្ងសេរីជន (ស.ស.ជ.)​
Elevation to Princess Maha Chakri Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Princess Royal Investiture Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីស្ថាបនាសម្តេចព្រះទេពរ័តនរាជសុតា។ ស្យាមបរមរាជកុមារី
Rattanakosin Bicentennial Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
Rattanakosin Bicentennial Celebration Medal មេដាយការចងចាំសមភោជក្រុងរ័តនកោសិន្ទ ២០០ មួយឆ្នាំ
Queen Sirikit 50th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๕
Occasion of the 50th Birthday Anniversary of H.M. the Queen Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៥០ ថ្ងៃវស្សា ១២ ខែសីហា ១៩៨២ នៃសម្ដេចព្រះនាងចៅសិរិកិតិ៍ ព្រះបរមរាជិនីនាថ
84th Birthday HRH Boromarajjonnani Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๗
Occasion of the 84th Birthday Anniversary of H.R.H. the Princess Mother Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៧ ជុំវិញ ២១ ខែតុលា ១៩៨៤ នៃសម្តេចព្រះស្រីនគរិន្ទ្រាបរមរាជជននី
King Rama IX 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
Occasion of the 60th Birthday Anniversary of H.M. the King Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៥ ជុំវិញ ៥ ខែធ្នូ ១៩៨៧ នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រមហាភូមិពលអតុល្យតេជ បរមនាថបពិត្រ
Longest Reign Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
Longest Reign Celebrations Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីរជ្ជម័ង្គលាភិសេក
Queen Sirikit 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
Occasion of the 60th Birthday Anniversary of H.M. the Queen Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៥ ជុំវិញ ១២ ខែសីហា ១៩៩២ នៃសម្ដេចព្រះនាងចៅសិរិកិតិ៍ ព្រះបរមរាជិនីនាថ
King Rama IX Golden Jubilee Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
Golden Jubilee Celebrations Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីកាញ្ចនាភិសេក
King Rama IX 72nd Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
Occasion of the 72nd Birthday Anniversary of H.M. King Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៦ ជុំវិញ ៥ ខែធ្នូ ១៩៩៩ នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រមហាភូមិពលអតុល្យតេជ បរមនាថបពិត្រ
Queen Sirikit 72nd Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
Occasion of the 72nd Birthday Anniversary of H.M. the Queen Medal មេដាយការចងចាំពរៈរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមពរៈជនថ្ងៃវស្សា ៦ ជុំវិញ ១២ ខែសីហា ២០០៤ នៃសម្ដេចព្រះនាងចៅសិរិកិតិ៍ ព្រះបរមរាជិនីនាថ
King Rama IX 60th Accession to the Throne (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Occasion of the 60th Anniversary of the Accession to the Throne Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីឆល្ងសិរិរាជសមប័តិ ៦០ មួយឆ្នាំ
King Rama IX 84th Birthday (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
Occasion of the 84th Birthday Anniversary of H.M. the King Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៧ ជុំវិញ ៥ ខែធ្នូ ២០១១ នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រមហាភូមិពលអតុល្យតេជ បរមនាថបពិត្រ
Crown Prince Maha Vajiralongkorn 60th Birthday (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
Occasion of the 60th Birthday Anniversary of H.R.H. the Crown Prince Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៥ ជុំវិញ ២៨ ខែកក្កដា ២០១២ នៃសម្ដេចព្រះបរមឱរសាធិរាជ។ ស្យាមមកុដរាជកុមារ
Princess Maha Chakri Sirindhon 60th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
Occasion of the 60th Birthday Anniversary of H.R.H. the Princess Royal Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៥ ជុំវិញ ២ ខែមេសា ២០១៥ នៃសម្តេចព្រះទេពរ័តនរាជសុតា។ ស្យាមបរមរាជកុមារី
Queen Sirikit 84th Birthday Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
Occasion of the 84th Birthday Anniversary of H.M. Queen Medal មេដាយការចងចាំព្រះរាជពិធីមហាមងគលឆាឡឺមព្រះជន្មវស្សា ៧ ជុំវិញ ១២ ខែសីហា ២០១៦ នៃសម្ដេចព្រះនាងចៅសិរិកិតិ៍ ព្រះបរមរាជិនីនាថ
King Rama X Coronation Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐
ร.ร.ศ.๑๐​
King Rama X Coronation Medal មេដាយបរមរាជាភិសេក រជ្ជកាលទី ១០ (រ.រ.ស.១០)​

មេដាយនៃសភាកាកបាទក្រហមថៃ[កែប្រែ]

ខ្សែបូ ឈ្មោះភាសាថៃ ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែររ
Ribbon bar of Red Cross Medal of Appreciation, 1st Class (Thailand).svg เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ First Class of Red Cross Medal of Appreciation មេដាយកាកបាទក្រហមសមនាគុណ ថ្នាក់ទី ១
Ribbon bar of Red Cross Medal of Appreciation, 2nd Class (Thailand).svg เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ Second Class of Red Cross Medal of Appreciation មេដាយកាកបាទក្រហមសមនាគុណ ថ្នាក់ទី ២
Ribbon bar of Red Cross Medal of Appreciation, 3rd Class (Thailand).svg เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓ Third Class of Red Cross Medal of Appreciation មេដាយកាកបាទក្រហមសមនាគុណ ថ្នាក់ទី ៣
Ribbon bar of Red Cross Medal of Merit (Thailand).svg เหรียญกาชาดสรรเสริญ Red Cross Medal of Merit មេដាយកាកបាទក្រហមសរសើរ
Ribbon bar of Red Cross Citation Medal (Thailand).svg เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นพิเศษ Special Class of Red Cross Citation Medal មេដាយកាកបាទក្រហមសតុតី ថ្នាក់វិសេស
Ribbon bar of Red Cross Citation Medal (Thailand).svg เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ ๑ First Class of Red Cross Citation Medal មេដាយកាកបាទក្រហមសតុតី ថ្នាក់ទី ១
Ribbon bar of Red Cross Citation Medal (Thailand).svg เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ ๒ Second Class of Red Cross Citation Medal មេដាយកាកបាទក្រហមសតុតី ថ្នាក់ទី ២

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑