ឃុំកណ្តោលជ្រុំ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកណ្តោលជ្រុំ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំកណ្តោលជ្រុំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកណ្តោលជ្រុំ

ឃុំកណ្តោលជ្រុំ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

1 25050301 កណ្ដោលជ្រុំ Kandaol Chrum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25050302 បុសខ្នុរ Bos Khnor Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25050303 មនោប៊ូ Monou Bu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25050304 វាល Veal Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25050305 ជើងអង Cheung Ang Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25050306 ដឺកពរ Doek Por Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25050307 ពងទឹក Pong Tuek Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25050308 ជ័យនិគម Chey Nikom Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25050309 អំពុក Ampuk Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25050310 អណ្ដោត Andaot Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25050311 ស្វាយមាស Svay Meas Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25050312 ត្រពាំងប្រិយ៍ Trapeang Prei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 13 25050313 ទួលចំការ Tuol Chamkar Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 14 25050314 ត្រពាំងន្សោង Trapeang Tonsaong Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 15 25050315 ព្រះអណ្ដូង Preah Andoung Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 16 25050316 ម្កាក់ Mkak Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 17 25050317 ទួលពោធិ Tuol Pou Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 18 25050318 ទួលជ័យ Tuol Chey Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 19 25050319 សុវណ្ណគម Sovann Kom Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 20 25050320 គោកល្វៀង Kouk Lvieng Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 21 25050321 ស្បែកគឺ Sbaek Kueu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 22 25050322 បត់ទន្លា Bat Tonlea Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 23 25050323 ល្ងៀង Lngieng Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 24 25050324 ស្ដុកសម្បត្ដិ Sdok Sambat Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 25 25050325 ផ្សារកណ្ដោលជ្រុំ Phsar Kandaol Chrum

Boundary

 East	ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក
 West	ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 South	ឃុំដូនតី ឃុំកក់ ស្រុកពញាក្រែក
 North	ស្រុកតំបែរ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកណ្តោលជ្រុំ មាន ១៧ភូមិគឺ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]