ឃុំក្ដីដូង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្ដីដូង (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំក្ដីដូង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំ ព្រៃតាហ៊ូ ស្រុកស្ទឹងសែន

 West	ឃុំ កំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ
 South	ឃុំ អូរគន្ធរ ឃុំ កំពង់បៅ ស្រុកស្ទឹងសែន
 North	ឃុំ ត្រពាងឫស្សី ស្រុកកំពង់ស្វាយ​ ខេត្តកំពង់ធំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06021001 ក្ដីដូង Kdei Doung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06021002 ពាមក្រែង Peam Kraeng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06021003 អូរសំបួរ Ou Sambuor លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06021004 ស្លែង Slaeng

ព្រំប្រទល់នៃឃុំក្ដីដូង

ឃុំក្ដីដូង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)