ឃុំចើងដើង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំចើងដើង (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំចើងដើង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
East	ឃុំ ក្រវ៉ា ឃុំ គគីរធំ ស្រុកបារាយណ៍
 West	ឃុំ បល្ល័ង ស្រុកបារាយណ៍
 South	ឃុំ ឈូកខ្សាច់ ស្រុកបារាយណ៍
 North	ដងស្ទឹងជីនិត (ឃុំ កំពង់ថ្ម ឃុំ ក្រយា ស្រុកសន្ទុក )

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06010501 ពណ្ណរាយ Ponnoreay លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06010502 សំពៅលូន Sampov Lun លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06010503 ត្រដែត Tradaet លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06010504 ពងទឹក Pong Tuek លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06010505 ព្រៃដុំ Prey Dom លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06010506 ចើងដើង Chaeung Daeung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06010507 តាអោង Ta Aong លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06010508 បឹង Boeng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06010509 ពន្លៃ Ponley លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 10 06010510 ប្រនាគ Praneak មណ្ឌលសុខភាពចើដើង

ព្រំប្រទល់នៃឃុំចើងដើង

ឃុំចើងដើង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
មាន១០ភូមិ៖
  • ភូមិពណ្ណរាយ
  • ភូមិព្រៃដុំ
  • ភូមិត្រដែត
  • ភូមិពងទឹក
  • ភូមិចើងដើង
  • ភូមិតាអោង
  • ភូមិបឹង
  • ភូមិពន្លៃ
  • ភូមិប្រនាគ
  • ភូមសំពៅលូន