ឃុំឈើទាល(ស្រុកសណ្ដាន់)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំឈើទាល(ស្រុកសណ្ដាន់) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំឈើទាល(ស្រុកសណ្ដាន់)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំ មានសិទ្ទិ ឃុំ ទំរឺង ស្រុកសណ្ដាន់

 West 	ឃុំ ងន ស្រុកសណ្ដាន់
 South 	ឃុំ ក្លែង ស្រុកសណ្ដាន់
 North 	ឃុំ សណ្តាន់ ឃុំ មានរិទ្ទិ ស្រុកសណ្ដាន់

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06060101 ឈើទាល Chheu Teal លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06060102 បឹងរលំ Boeng Rolum លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06060103 កំពង់តាបែន Kampong Ta Baen លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06060104 សំរិត Samret លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06060105 វាលព្រីងក្រោម Veal Pring Kraom លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06060106 កែរ៉ង Kae Rang លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06060107 បឹងប្រា Boeng Pra លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06060108 អណ្ដូងព្រីង Andoung Pring លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06060109 ព្រៃកន្លែង Prey Kanlaeng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 10 06060110 ជាំផ្កា Choam Phka លេខប្រកាស ៣៦៥៦ ប្រក ភូមិថ្មី 11 06060111 គន្លងខ្ទីង Konlong Khting លេខប្រកាស ៣៦៥៦ ប្រក ភូមិថ្មី ព្រំប្រទល់នៃឃុំឈើទាល(ស្រុកសណ្ដាន់)

ឃុំឈើទាល(ស្រុកសណ្ដាន់) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)