ឃុំដូនពេង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំដូនពេង (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប មាន ភូមិ

ឃុំដូនពេង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 17010101 ប្រាសាទ Prasat ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 17010102 យាង Yeang ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 17010103 អានូក Anuk ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 17010104 ព្រៃល្វៃ Prey Lvey ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 17010105 ព្រៃចេង Prey Cheng ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 17010106 ក្បាលចាម Kbal Cham ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 17010107 គោកល្វា Kouk Lvea ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 17010108 ចាររកា Char Roka ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 17010109 ថ្នល់ Thnal ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 17010110 ឈូក Chhuk ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 11 17010111 គោកក្បាត់ Kouk Kbat ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 12 17010112 តាទយ Ta Toy ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 13 17010113 ព្រៃទទឹង Prey Totueng ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 14 17010114 ដូនស្វា Doun Sva ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 15 17010115 មាជា Mea Chea ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 16 17010116 គោកថ្នល់ Kouk Thnal ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 17 17010117 ខ្លុង Khlong ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 18 17010118 ថ្មី Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 19 17010119 គោកធ្នង់ Kouk Thnong ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 20 17010120 កត្រកៀត Ka Trakiet

ព្រំប្រទល់នៃឃុំដូនពេង

ឃុំដូនពេង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំតាសោម ស្រុកអង្គរជុំ
 West	ឃុំក្រូចគរ ឃុំស្នួល ស្រុកក្រឡាញ់
 South	ឃុំក្ដីរុន ស្រុកពួក
 North	ឃុំគោល ស្រុកអង្គរជុំ

ឃុំដូនពេង ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប

ឃុំដូនពេង មាន ៨ភូមិ÷