ឃុំប្រឡាយ(ស្រុកស្ទោង)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំប្រឡាយ(ស្រុកស្ទោង) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំប្រឡាយ(ស្រុកស្ទោង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំប្រឡាយ(ស្រុកស្ទោង)

ឃុំប្រឡាយ(ស្រុកស្ទោង) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)