ឃុំម្រាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំម្រាមជាឃុំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀង ហើយមានភូមិចំនួន២០ភូមិ៖ ១ ព្រៃព្រែក ២ ជ្រុងពពេល ៣ ធ្មា ៤ ត្បែង ៥ ត្រពាំងសក់ ៦ ពពាយ ៧ ទួលស្រងាំ ៨ អំពិល ៩ បឹងម្នង ១០ វាល ១១ បឹងភេ ១២ ម្រាមខាងត្បូង ១៣ ម្រាមខាងជើង ១៤ ត្រឡាច ១៥ តាទ្រូ ១៦ តាប៉ាង ១៧ ល្បើក ១៨ អកមួល ១៩ ព្រៃជ័រ ២០ ទួលជ័រ