ឃុំលំទង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំលំទង (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ភូមិ÷

ឃុំលំទង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 22010601 លំទង Lumtong ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 22010602 ទ្រាស Treas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 22010603 អូរគគីរកណ្ដាល Ou Kokir Kandal ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 22010604 អូរគគីរក្រោម Ou Kokir Kraom ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 22010605 អូរគគរីលើ Ou Kokir Leu ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 22010606 លំទងថ្មី Lumtong Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 22010607 ស្រឡៅស្រោង Sror LaoSroang ប្រកាសលេខ ២៣៩៤ ប្រក 8 22010608 ត្រពាំងធំ Trapaeng Thom លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី 9 22010609 ជប់តាមោក Chub Ta Mok លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី 10 22010610 គោកសំព័រ Kork Samphor លេខប្រកាស ៥៤៨៣ ប្រ.ក បំបែកចេញពីភូមិ លំទងចាស់ 11 22010611 ចារ Char ព្រំប្រទល់នៃឃុំលំទង

ឃុំលំទង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង
 West	ស្រុកចុងកាល់
 South	ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប
 North	ឃុំត្រពាំងតាវ ស្រុកអន្លង់វែង