ឃុំស្រែជាខាងជើង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្រែជាខាងជើង (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំស្រែជាខាងជើង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 07050601 សុភី Sophi ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 07050602 ប្រីពីរ Prei Pir ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 07050603 ព្រានទុំ Prean Tum ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 07050604 ត្រពាំងច្រនៀង Trapeang Chranieng

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្រែជាខាងជើង

ឃុំស្រែជាខាងជើង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East 	ឃុំដងទង់ ឃុំឃ្ជាយខាងជើង ស្រុកដងទង់
 West 	ស្រុកកំពត
 South 	ឃុំស្រែជាខាងត្បូង ស្រុកដងទង់
 North 	ឃុំដងទង់ ឃុំមានរិទ្ធិ ស្រុកដងទង់