ឃុំអង្គសុរភីខាងកើត

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំអង្គសុរភីខាងកើត មាន នេះជាឃុំមួយដែលនៅជាប់ទៅនិងឃុំកំពង់ត្រាចហើយមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនមានវត្ត មានផ្សារតូចមួយ មានសាលារៀន​។