ឃុំអញ្ចើម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំអញ្ចើម (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំអញ្ចើម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


Dambae Krouch Chhmar Memot Ou Reang Ov Ponhea Kraek Suong Tboung Khmum Anhchaeum Boeng Pruol Chikor Chirou Ti Muoy Chirou Ti Pir Chob Kor Lngieng Mong Riev Peam Chileang Roka Po Pram Sralab Thma Pech Tonle Bet Commune Code 250701 Khmer ខេត្តត្បូងឃ្មុំ / ស្រុកត្បូងឃ្មុំ / ឃុំអញ្ចើម

 Latin	Tboung Khmum Province / Tboung Khmum District / Anhchaeum Commune

Reference Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Issue date 31-Dec-2013 Note Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Boundary Boundary

 East	ឃុំកណ្ដោលជ្រុំ ស្រុកពញាក្រែក
 West	ឃុំជីគរ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ និងឃុំដំរិល ស្រុលអូររាំងឪ
 South	ឃុំដូនតី ស្រុកពញាក្រែក
 North	ឃុំស្រឡប់ សង្កាត់សួង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25070101 ពន្លៃជួរ Ponley Chuor Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25070102 មជ្ឈឹមភាគ Mochchhuem Pheak Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25070103 ឈើទាលជ្រុំ Chheu Teal Chrum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25070104 ត្រពាំងចក Trapeang Chak Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25070105 កូនត្មាត Koun Tmat Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25070106 ក្រោយវត្ដ Kraoy Voat Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25070107 តាកែប Ta Kaeb Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25070108 ពោន Poun Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25070109 ឯអូត Ae Out Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25070110 ពោធិរោង Pou Roung Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25070111 ពន្លៃផ្សា Ponley Phsar Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25070112 អង្កែវ Angkaev Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 13 25070113 តាត្រាវ Ta Trav Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 14 25070114 ដំណាក់ចារ Damnak Char Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 15 25070115 ព្រៃកំពែង Prey Kampeaeng Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 16 25070116 ឥសាន្ដមានជ័យ Eisant Mean Chey Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 17 25070117 ព្រៃជង្រុក Prey Chongruk Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 18 25070118 ដូងព្រះ Doung Preah Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 19 25070119 រូង Rung Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 20 25070120 ត្រាច Trach Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 21 25070121 អញ្ចើម Anhchaeum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 22 25070122 នាហ្មឹនខឹង Neameun Khoeng

ព្រំប្រទល់នៃឃុំអញ្ចើម

ឃុំអញ្ចើម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំអញ្ចើម មាន ១១ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
សង្កាត់សួង និង ឃុំស្រឡប់ ឃុំស្រឡប់ និង ឃុំកណ្ដោលជ្រុំ ឃុំជីគរ និង ឃុំដំរិល ឃុំដូនតី

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]