ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រាសាទ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឯកសារអំពី»បា្រសាទ»។ ឯកសារទាំងនេះទាក់ទង​នឹង​ប្រាសាទផ្សេងៗនៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ប្រាសាទ"

ទំព័រចំនួន៣៧ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣៧ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។