ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រាសាទ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមអំពី«បា្រសាទ»ផ្សេងៗ ។

ចំពោះ«ប្រាសាទខ្មែរ» ឬអតីតប្រាសាទខ្មែរ សូមមើលចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រាសាទខ្មែរ

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ប្រាសាទ"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។