ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Hidden categories

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Description:
  • Hidden categories are those that have been tagged with the magic word: __HIDDENCAT__.
  • In accordance with Wikipedia:Categorization, the categories that should appear here are the maintenance categories, that is, categories reflecting the present status of the encyclopedia article, rather than classifying the article subject.
  • Hidden categories do not appear listed on articles. If you are wondering why the category you have added to an article has not appeared, check to see if the category is hidden. Previewing a page will list hidden categories at the bottom of the page, below the list of templates used.
  • Hidden categories are not hidden on category pages. You can view hidden categories on all pages by adding the following code to your vector.css (or whatever skin you use):
.catlinks-allhidden, .mw-hidden-cats-hidden { display: block; }
  • You can also make hidden categories visible by going to your preferences, under the "Appearances" tab.
Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។