ជីវិត

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជីវិត (អង់គ្លេសlife) is a characteristic distinguishing physical entities having biological processes, such as signaling and self-sustaining processes, from those that do not, either because such functions have ceased, or because they never had such functions and are classified as inanimate. Various forms of life exist, such as plants, animals, fungi, protists, archaea, and bacteria. The criteria can at times be ambiguous and may or may not define viruses, viroids, or potential artificial life as "living". Biology is the primary science concerned with the study of life, although many other sciences are involved.

The definition of life is controversial. The current definition is that organisms maintain homeostasis, are composed of cells, undergo metabolism, can grow, adapt to their environment, respond to stimuli, and reproduce. However, many other biological definitions have been proposed, and there are some borderline cases of life, such as viruses. Throughout history, there have been many attempts to define what is meant by "life" and many theories on the properties and emergence of living things, such as materialism, the belief that everything is made out of matter and that life is merely a complex form of it; hylomorphism, the belief that all things are a combination of matter and form, and the form of a living thing is its soul; spontaneous generation, the belief that life repeatedly emerges from non-life; and vitalism, a now largely discredited hypothesis that living organisms possess a "life force" or "vital spark". Modern definitions are more complex, with input from a diversity of scientific disciplines. Biophysicists have proposed many definitions based on chemical systems; there are also some living systems theories, such as the Gaia hypothesis, the idea that the Earth itself is alive. Another theory is that life is the property of ecological systems, and yet another is elaborated in complex systems biology, a branch or subfield of mathematical biology. Abiogenesis describes the natural process of life arising from non-living matter, such as simple organic compounds. Properties common to all organisms include the need for certain core chemical elements to sustain biochemical functions.

Life on Earth first appeared as early as 4.28 billion years ago, soon after ocean formation 4.41 billion years ago, and not long after the formation of the Earth 4.54 billion years ago.[១][២][៣][៤] Earth's current life may have descended from an RNA world, although RNA-based life may not have been the first. The mechanism by which life began on Earth is unknown, though many hypotheses have been formulated and are often based on the Miller–Urey experiment. The earliest known life forms are microfossils of bacteria. In July 2016, scientists reported identifying a set of 355 genes believed to be present in the last universal common ancestor (LUCA) of all living organisms.[៥]

Since its primordial beginnings, life on Earth has changed its environment on a geologic time scale. To survive in most ecosystems, life must often adapt to a wide range of conditions. Some microorganisms, called extremophiles, thrive in physically or geochemically extreme environments that are detrimental to most other life on Earth. Aristotle was the first person to classify organisms. Later, Carl Linnaeus introduced his system of binomial nomenclature for the classification of species. Eventually new groups and categories of life were discovered, such as cells and microorganisms, forcing dramatic revisions of the structure of relationships between living organisms. Cells are sometimes considered the smallest units and "building blocks" of life. There are two kinds of cells, prokaryotic and eukaryotic, both of which consist of cytoplasm enclosed within a membrane and contain many biomolecules such as proteins and nucleic acids. Cells reproduce through a process of cell division, in which the parent cell divides into two or more daughter cells.

Though currently only known on Earth, life need not be restricted to it, and many scientists believe in the existence of extraterrestrial life. Artificial life is a computer simulation or man-made reconstruction of any aspect of life, which is often used to examine systems related to natural life. Death is the permanent termination of all biological functions which sustain an organism, and as such, is the end of its life. Extinction is the process by which an entire group or taxon, normally a species, dies out. Fossils are the preserved remains or traces of organisms.

Definitions[កែប្រែ]

It is a challenge for scientists and philosophers to define life.[៦][៧][៨][៩][១០] This is partially because life is a process, not a substance.[១១][១២][១៣] Any definition must be general enough to both encompass all known life and any unknown life that may be different from life on Earth.[១៤][១៥][១៦]

Biology[កែប្រែ]

The characteristics of life

Since there is no unequivocal definition of life, most current definitions in biology are descriptive. Life is considered a characteristic of something that exhibits all or most of the following traits:[១៥][១៧][១៨][១៩][២០][២១][២២]

 1. Homeostasis: regulation of the internal environment to maintain a constant state; for example, sweating to reduce temperature
 2. Organization: being structurally composed of one or more cells — the basic units of life
 3. Metabolism: transformation of energy by converting chemicals and energy into cellular components (anabolism) and decomposing organic matter (catabolism). Living things require energy to maintain internal organization (homeostasis) and to produce the other phenomena associated with life.
 4. Growth: maintenance of a higher rate of anabolism than catabolism. A growing organism increases in size in all of its parts, rather than simply accumulating matter.
 5. Adaptation: the ability to change over time in response to the environment. This ability is fundamental to the process of evolution and is determined by the organism's heredity, diet, and external factors.
 6. Response to stimuli: a response can take many forms, from the contraction of a unicellular organism to external chemicals, to complex reactions involving all the senses of multicellular organisms. A response is often expressed by motion; for example, the leaves of a plant turning toward the sun (phototropism), and chemotaxis.
 7. Reproduction: the ability to produce new individual organisms, either asexually from a single parent organism or sexually from two parent organisms.

These complex processes, called physiological functions, have underlying physical and chemical bases, as well as signaling and control mechanisms that are essential to maintaining life.

Alternative definitions[កែប្រែ]

From a physics perspective, living beings are thermodynamic systems with an organized molecular structure that can reproduce itself and evolve as survival dictates.[២៣][២៤] Thermodynamically, life has been described as an open system which makes use of gradients in its surroundings to create imperfect copies of itself.[២៥] Hence, life is a self-sustained chemical system capable of undergoing Darwinian evolution.[២៦][២៧] A major strength of this definition is that it distinguishes life by the evolutionary process rather than its chemical composition.[២៨]

Others take a systemic viewpoint that does not necessarily depend on molecular chemistry. One systemic definition of life is that living things are self-organizing and autopoietic (self-producing). Variations of this definition include Stuart Kauffman's definition as an autonomous agent or a multi-agent system capable of reproducing itself or themselves, and of completing at least one thermodynamic work cycle.[២៩] This definition is extended by the apparition of novel functions over time.[៣០]

Viruses[កែប្រែ]

Adenovirus as seen under an electron microscope

Whether or not viruses should be considered as alive is controversial. They are most often considered as just replicators rather than forms of life.[៣១] They have been described as "organisms at the edge of life"[៣២] because they possess genes, evolve by natural selection,[៣៣][៣៤] and replicate by creating multiple copies of themselves through self-assembly. However, viruses do not metabolize and they require a host cell to make new products. Virus self-assembly within host cells has implications for the study of the origin of life, as it may support the hypothesis that life could have started as self-assembling organic molecules.[៣៥][៣៦][៣៧]

Biophysics[កែប្រែ]

To reflect the minimum phenomena required, other biological definitions of life have been proposed,[៣៨] with many of these being based upon chemical systems. Biophysicists have commented that living things function on negative entropy.[៣៩][៤០] In other words, living processes can be viewed as a delay of the spontaneous diffusion or dispersion of the internal energy of biological molecules towards more potential microstates.[៦] In more detail, according to physicists such as John Bernal, Erwin Schrödinger, Eugene Wigner, and John Avery, life is a member of the class of phenomena that are open or continuous systems able to decrease their internal entropy at the expense of substances or free energy taken in from the environment and subsequently rejected in a degraded form.[៤១][៤២]

Living systems theories[កែប្រែ]

Living systems are open self-organizing living things that interact with their environment. These systems are maintained by flows of information, energy, and matter.

Some scientists have proposed in the last few decades that a general living systems theory is required to explain the nature of life.[៤៣] Such a general theory would arise out of the ecological and biological sciences and attempt to map general principles for how all living systems work. Instead of examining phenomena by attempting to break things down into components, a general living systems theory explores phenomena in terms of dynamic patterns of the relationships of organisms with their environment.[៤៤]

Gaia hypothesis[កែប្រែ]

The idea that the Earth is alive is found in philosophy and religion, but the first scientific discussion of it was by the Scottish scientist James Hutton. In 1785, he stated that the Earth was a superorganism and that its proper study should be physiology. Hutton is considered the father of geology, but his idea of a living Earth was forgotten in the intense reductionism of the 19th century.[៤៥]:10 The Gaia hypothesis, proposed in the 1960s by scientist James Lovelock,[៤៦][៤៧] suggests that life on Earth functions as a single organism that defines and maintains environmental conditions necessary for its survival.[៤៥] This hypothesis served as one of the foundations of the modern Earth system science.

Nonfractionability[កែប្រែ]

The first attempt at a general living systems theory for explaining the nature of life was in 1978, by American biologist James Grier Miller.[៤៨] Robert Rosen (1991) built on this by defining a system component as "a unit of organization; a part with a function, i.e., a definite relation between part and whole." From this and other starting concepts, he developed a "relational theory of systems" that attempts to explain the special properties of life. Specifically, he identified the "nonfractionability of components in an organism" as the fundamental difference between living systems and "biological machines."[៤៩]

Life as a property of ecosystems[កែប្រែ]

A systems view of life treats environmental fluxes and biological fluxes together as a "reciprocity of influence,"[៥០] and a reciprocal relation with environment is arguably as important for understanding life as it is for understanding ecosystems. As Harold J. Morowitz (1992) explains it, life is a property of an ecological system rather than a single organism or species.[៥១] He argues that an ecosystemic definition of life is preferable to a strictly biochemical or physical one. Robert Ulanowicz (2009) highlights mutualism as the key to understand the systemic, order-generating behavior of life and ecosystems.[៥២]

Complex systems biology[កែប្រែ]

Complex systems biology (CSB) is a field of science that studies the emergence of complexity in functional organisms from the viewpoint of dynamic systems theory.[៥៣] The latter is also often called systems biology and aims to understand the most fundamental aspects of life. A closely related approach to CSB and systems biology called relational biology is concerned mainly with understanding life processes in terms of the most important relations, and categories of such relations among the essential functional components of organisms; for multicellular organisms, this has been defined as "categorical biology", or a model representation of organisms as a category theory of biological relations, as well as an algebraic topology of the functional organization of living organisms in terms of their dynamic, complex networks of metabolic, genetic, and epigenetic processes and signaling pathways.[៥៤][៥៥] Alternative but closely related approaches focus on the interdependance of constraints, where constraints can be either molecular, such as enzymes, or macroscopic, such as the geometry of a bone or of the vascular system.[៥៦]

Darwinian dynamic[កែប្រែ]

It has also been argued that the evolution of order in living systems and certain physical systems obeys a common fundamental principle termed the Darwinian dynamic.[៥៧][៥៨] The Darwinian dynamic was formulated by first considering how macroscopic order is generated in a simple non-biological system far from thermodynamic equilibrium, and then extending consideration to short, replicating RNA molecules. The underlying order-generating process was concluded to be basically similar for both types of systems.[៥៧]

Operator theory[កែប្រែ]

Another systemic definition called the operator theory proposes that "life is a general term for the presence of the typical closures found in organisms; the typical closures are a membrane and an autocatalytic set in the cell"[៥៩] and that an organism is any system with an organisation that complies with an operator type that is at least as complex as the cell.[៦០][៦១][៦២][៦៣] Life can also be modeled as a network of inferior negative feedbacks of regulatory mechanisms subordinated to a superior positive feedback formed by the potential of expansion and reproduction.[៦៤]

History of study[កែប្រែ]

Materialism[កែប្រែ]

Plant growth in the Hoh Rainforest
Herds of zebra and impala gathering on the Maasai Mara plain
An aerial photo of microbial mats around the Grand Prismatic Spring of Yellowstone National Park

Some of the earliest theories of life were materialist, holding that all that exists is matter, and that life is merely a complex form or arrangement of matter. Empedocles (430 BC) argued that everything in the universe is made up of a combination of four eternal "elements" or "roots of all": earth, water, air, and fire. All change is explained by the arrangement and rearrangement of these four elements. The various forms of life are caused by an appropriate mixture of elements.[៦៥]

Democritus (460 BC) thought that the essential characteristic of life is having a soul (psyche). Like other ancient writers, he was attempting to explain what makes something a living thing. His explanation was that fiery atoms make a soul in exactly the same way atoms and void account for any other thing. He elaborates on fire because of the apparent connection between life and heat, and because fire moves.[៦៦]

Plato's world of eternal and unchanging Forms, imperfectly represented in matter by a divine Artisan, contrasts sharply with the various mechanistic Weltanschauungen, of which atomism was, by the fourth century at least, the most prominent ... This debate persisted throughout the ancient world. Atomistic mechanism got a shot in the arm from Epicurus ... while the Stoics adopted a divine teleology ... The choice seems simple: either show how a structured, regular world could arise out of undirected processes, or inject intelligence into the system.[៦៧]
—R. J. Hankinson, Cause and Explanation in Ancient Greek Thought

The mechanistic materialism that originated in ancient Greece was revived and revised by the French philosopher René Descartes, who held that animals and humans were assemblages of parts that together functioned as a machine. In the 19th century, the advances in cell theory in biological science encouraged this view. The evolutionary theory of Charles Darwin (1859) is a mechanistic explanation for the origin of species by means of natural selection.[៦៨]

Hylomorphism[កែប្រែ]

Hylomorphism is a theory first expressed by the Greek philosopher Aristotle (322 BC). The application of hylomorphism to biology was important to Aristotle, and biology is extensively covered in his extant writings. In this view, everything in the material universe has both matter and form, and the form of a living thing is its soul (Greek psyche, Latin anima). There are three kinds of souls: the vegetative soul of plants, which causes them to grow and decay and nourish themselves, but does not cause motion and sensation; the animal soul, which causes animals to move and feel; and the rational soul, which is the source of consciousness and reasoning, which (Aristotle believed) is found only in man.[៦៩] Each higher soul has all of the attributes of the lower ones. Aristotle believed that while matter can exist without form, form cannot exist without matter, and that therefore the soul cannot exist without the body.[៧០]

This account is consistent with teleological explanations of life, which account for phenomena in terms of purpose or goal-directedness. Thus, the whiteness of the polar bear's coat is explained by its purpose of camouflage. The direction of causality (from the future to the past) is in contradiction with the scientific evidence for natural selection, which explains the consequence in terms of a prior cause. Biological features are explained not by looking at future optimal results, but by looking at the past evolutionary history of a species, which led to the natural selection of the features in question.[៧១]

Spontaneous generation[កែប្រែ]

Spontaneous generation was the belief on the ordinary formation of living organisms without descent from similar organisms. Typically, the idea was that certain forms such as fleas could arise from inanimate matter such as dust or the supposed seasonal generation of mice and insects from mud or garbage.[៧២]

The theory of spontaneous generation was proposed by Aristotle,[៧៣] who compiled and expanded the work of prior natural philosophers and the various ancient explanations of the appearance of organisms; it held sway for two millennia. It was decisively dispelled by the experiments of Louis Pasteur in 1859, who expanded upon the investigations of predecessors such as Francesco Redi.[៧៤][៧៥] Disproof of the traditional ideas of spontaneous generation is no longer controversial among biologists.[៧៦][៧៧][៧៨]

Vitalism[កែប្រែ]

Vitalism is the belief that the life-principle is non-material. This originated with Georg Ernst Stahl (17th century), and remained popular until the middle of the 19th century. It appealed to philosophers such as Henri Bergson, Friedrich Nietzsche, and Wilhelm Dilthey,[៧៩] anatomists like Marie François Xavier Bichat, and chemists like Justus von Liebig.[៨០] Vitalism included the idea that there was a fundamental difference between organic and inorganic material, and the belief that organic material can only be derived from living things. This was disproved in 1828, when Friedrich Wöhler prepared urea from inorganic materials.[៨១] This Wöhler synthesis is considered the starting point of modern organic chemistry. It is of historical significance because for the first time an organic compound was produced in inorganic reactions.[៨០]

During the 1850s, Hermann von Helmholtz, anticipated by Julius Robert von Mayer, demonstrated that no energy is lost in muscle movement, suggesting that there were no "vital forces" necessary to move a muscle.[៨២] These results led to the abandonment of scientific interest in vitalistic theories, although the belief lingered on in pseudoscientific theories such as homeopathy, which interprets diseases and sickness as caused by disturbances in a hypothetical vital force or life force.[៨៣]

Origin[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Life graphical timeline

The age of the Earth is about 4.54 billion years.[៨៤][៨៥][៨៦] Evidence suggests that life on Earth has existed for at least 3.5 billion years,[៨៧][៨៨][៨៩][៩០][៩១][៩២][៩៣][៩៤][៩៥] with the oldest physical traces of life dating back 3.7 billion years;[៩៦][៩៧][៩៨] however, some theories, such as the Late Heavy Bombardment theory, suggest that life on Earth may have started even earlier, as early as 4.1–4.4 billion years ago,[៨៧][៨៨][៨៩][៩០][៩១] and the chemistry leading to life may have begun shortly after the Big Bang, 13.8 billion years ago, during an epoch when the universe was only 10–17 million years old.[៩៩][១០០][១០១]

More than 99% of all species of life forms, amounting to over five billion species,[១០២] that ever lived on Earth are estimated to be extinct.[១០៣][១០៤]

Although the number of Earth's catalogued species of lifeforms is between 1.2 million and 2 million,[១០៥][១០៦] the total number of species in the planet is uncertain. Estimates range from 8 million to 100 million,[១០៥][១០៦] with a more narrow range between 10 and 14 million,[១០៥] but it may be as high as 1 trillion (with only one-thousandth of one percent of the species described) according to studies realized in May 2016.[១០៧][១០៨] The total amount of related DNA base pairs on Earth is estimated at 5.0 x 1037 and weighs 50 billion tonnes.[១០៩] In comparison, the total mass of the biosphere has been estimated to be as much as 4 TtC (trillion tons of carbon).[១១០] In July 2016, scientists reported identifying a set of 355 genes from the Last Universal Common Ancestor (LUCA) of all organisms living on Earth.[៥]

All known life forms share fundamental molecular mechanisms, reflecting their common descent; based on these observations, hypotheses on the origin of life attempt to find a mechanism explaining the formation of a universal common ancestor, from simple organic molecules via pre-cellular life to protocells and metabolism. Models have been divided into "genes-first" and "metabolism-first" categories, but a recent trend is the emergence of hybrid models that combine both categories.[១១១]

There is no current scientific consensus as to how life originated. However, most accepted scientific models build on the Miller–Urey experiment and the work of Sidney Fox, which show that conditions on the primitive Earth favored chemical reactions that synthesize amino acids and other organic compounds from inorganic precursors,[១១២] and phospholipids spontaneously form lipid bilayers, the basic structure of a cell membrane.

Living organisms synthesize proteins, which are polymers of amino acids using instructions encoded by deoxyribonucleic acid (DNA). Protein synthesis entails intermediary ribonucleic acid (RNA) polymers. One possibility for how life began is that genes originated first, followed by proteins;[១១៣] the alternative being that proteins came first and then genes.[១១៤]

However, because genes and proteins are both required to produce the other, the problem of considering which came first is like that of the chicken or the egg. Most scientists have adopted the hypothesis that because of this, it is unlikely that genes and proteins arose independently.[១១៥]

Therefore, a possibility, first suggested by Francis Crick,[១១៦] is that the first life was based on RNA,[១១៥] which has the DNA-like properties of information storage and the catalytic properties of some proteins. This is called the RNA world hypothesis, and it is supported by the observation that many of the most critical components of cells (those that evolve the slowest) are composed mostly or entirely of RNA. Also, many critical cofactors (ATP, Acetyl-CoA, NADH, etc.) are either nucleotides or substances clearly related to them. The catalytic properties of RNA had not yet been demonstrated when the hypothesis was first proposed,[១១៧] but they were confirmed by Thomas Cech in 1986.[១១៨]

One issue with the RNA world hypothesis is that synthesis of RNA from simple inorganic precursors is more difficult than for other organic molecules. One reason for this is that RNA precursors are very stable and react with each other very slowly under ambient conditions, and it has also been proposed that living organisms consisted of other molecules before RNA.[១១៩] However, the successful synthesis of certain RNA molecules under the conditions that existed prior to life on Earth has been achieved by adding alternative precursors in a specified order with the precursor phosphate present throughout the reaction.[១២០] This study makes the RNA world hypothesis more plausible.[១២១]

Geological findings in 2013 showed that reactive phosphorus species (like phosphite) were in abundance in the ocean before 3.5 Ga, and that Schreibersite easily reacts with aqueous glycerol to generate phosphite and glycerol 3-phosphate.[១២២] It is hypothesized that Schreibersite-containing meteorites from the Late Heavy Bombardment could have provided early reduced phosphorus, which could react with prebiotic organic molecules to form phosphorylated biomolecules, like RNA.[១២២]

In 2009, experiments demonstrated Darwinian evolution of a two-component system of RNA enzymes (ribozymes) in vitro.[១២៣] The work was performed in the laboratory of Gerald Joyce, who stated "This is the first example, outside of biology, of evolutionary adaptation in a molecular genetic system."[១២៤]

Prebiotic compounds may have originated extraterrestrially. NASA findings in 2011, based on studies with meteorites found on Earth, suggest DNA and RNA components (adenine, guanine and related organic molecules) may be formed in outer space.[១២៥][១២៦][១២៧][១២៨]

In March 2015, NASA scientists reported that, for the first time, complex DNA and RNA organic compounds of life, including uracil, cytosine and thymine, have been formed in the laboratory under outer space conditions, using starting chemicals, such as pyrimidine, found in meteorites. Pyrimidine, like polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), the most carbon-rich chemical found in the universe, may have been formed in red giants or in interstellar dust and gas clouds, according to the scientists.[១២៩]

According to the panspermia hypothesis, microscopic life—distributed by meteoroids, asteroids and other small Solar System bodies—may exist throughout the universe.[១៣០]

Environmental conditions[កែប្រែ]

Cyanobacteria dramatically changed the composition of life forms on Earth by leading to the near-extinction of oxygen-intolerant organisms.

The diversity of life on Earth is a result of the dynamic interplay between genetic opportunity, metabolic capability, environmental challenges,[១៣១] and symbiosis.[១៣២][១៣៣][១៣៤] For most of its existence, Earth's habitable environment has been dominated by microorganisms and subjected to their metabolism and evolution. As a consequence of these microbial activities, the physical-chemical environment on Earth has been changing on a geologic time scale, thereby affecting the path of evolution of subsequent life.[១៣១] For example, the release of molecular oxygen by cyanobacteria as a by-product of photosynthesis induced global changes in the Earth's environment. Because oxygen was toxic to most life on Earth at the time, this posed novel evolutionary challenges, and ultimately resulted in the formation of Earth's major animal and plant species. This interplay between organisms and their environment is an inherent feature of living systems.[១៣១]

Biosphere[កែប្រែ]

The biosphere is the global sum of all ecosystems. It can also be termed as the zone of life on Earth, a closed system (apart from solar and cosmic radiation and heat from the interior of the Earth), and largely self-regulating.[១៣៥] By the most general biophysiological definition, the biosphere is the global ecological system integrating all living beings and their relationships, including their interaction with the elements of the lithosphere, geosphere, hydrosphere, and atmosphere.

Life forms live in every part of the Earth's biosphere, including soil, hot springs, inside rocks at least ១២ ម៉ៃ. (១៩ គ.ម.) deep underground, the deepest parts of the ocean, and at least ៤០ ម៉ៃ. (៦៤ គ.ម.) high in the atmosphere.[១៣៦][១៣៧][១៣៨] Under certain test conditions, life forms have been observed to thrive in the vacuum of outer space.[១៣៩][១៤០] Life forms appear to thrive in the Mariana Trench, the deepest spot in the Earth's oceans.[១៤១][១៤២] Other researchers reported related studies that life forms thrive inside rocks up to ៥៨០ ម (ទំព័រគំរូ:Convert/ft mi) below the sea floor under ២៥៩០ ម (ទំព័រគំរូ:Convert/ft mi) of ocean off the coast of the northwestern United States,[១៤១][១៤៣] as well as ២៤០០ ម (ទំព័រគំរូ:Convert/ft mi) beneath the seabed off Japan.[១៤៤] In August 2014, scientists confirmed the existence of life forms living ៨០០ ម (ទំព័រគំរូ:Convert/ft mi) below the ice of Antarctica.[១៤៥][១៤៦]

The biosphere is postulated to have evolved, beginning with a process of biopoesis (life created naturally from non-living matter, such as simple organic compounds) or biogenesis (life created from living matter), at least some 3.5 billion years ago.[១៤៧][១៤៨] The earliest evidence for life on Earth includes biogenic graphite found in 3.7 billion-year-old metasedimentary rocks from Western Greenland[៩៦] and microbial mat fossils found in 3.48 billion-year-old sandstone from Western Australia.[៩៧][៩៨] More recently, in 2015, "remains of biotic life" were found in 4.1 billion-year-old rocks in Western Australia.[៨៨][៨៩] In 2017, putative fossilized microorganisms (or microfossils) were announced to have been discovered in hydrothermal vent precipitates in the Nuvvuagittuq Belt of Quebec, Canada that were as old as 4.28 billion years, the oldest record of life on earth, suggesting "an almost instantaneous emergence of life" after ocean formation 4.4 billion years ago, and not long after the formation of the Earth 4.54 billion years ago.[១][២][៣][៤] According to one of the researchers, "If life arose relatively quickly on Earth ... then it could be common in the universe."[៨៨]

In a general sense, biospheres are any closed, self-regulating systems containing ecosystems. This includes artificial biospheres such as Biosphere 2 and BIOS-3, and potentially ones on other planets or moons.[១៤៩]

Range of tolerance[កែប្រែ]

Deinococcus radiodurans is an extremophile that can resist extremes of cold, dehydration, vacuum, acid, and radiation exposure.

The inert components of an ecosystem are the physical and chemical factors necessary for life — energy (sunlight or chemical energy), water, temperature, atmosphere, gravity, nutrients, and ultraviolet solar radiation protection.[១៥០] In most ecosystems, the conditions vary during the day and from one season to the next. To live in most ecosystems, then, organisms must be able to survive a range of conditions, called the "range of tolerance."[១៥១] Outside that are the "zones of physiological stress," where the survival and reproduction are possible but not optimal. Beyond these zones are the "zones of intolerance," where survival and reproduction of that organism is unlikely or impossible. Organisms that have a wide range of tolerance are more widely distributed than organisms with a narrow range of tolerance.[១៥១]

Extremophiles[កែប្រែ]

To survive, selected microorganisms can assume forms that enable them to withstand freezing, complete desiccation, starvation, high levels of radiation exposure, and other physical or chemical challenges. These microorganisms may survive exposure to such conditions for weeks, months, years, or even centuries.[១៣១] Extremophiles are microbial life forms that thrive outside the ranges where life is commonly found.[១៥២] They excel at exploiting uncommon sources of energy. While all organisms are composed of nearly identical molecules, evolution has enabled such microbes to cope with this wide range of physical and chemical conditions. Characterization of the structure and metabolic diversity of microbial communities in such extreme environments is ongoing.[១៥៣]

Microbial life forms thrive even in the Mariana Trench, the deepest spot on the Earth.[១៤១][១៤២] Microbes also thrive inside rocks up to 1900 feet below the sea floor under 8500 feet of ocean.[១៤១][១៤៣]

Investigation of the tenacity and versatility of life on Earth,[១៥២] as well as an understanding of the molecular systems that some organisms utilize to survive such extremes, is important for the search for life beyond Earth.[១៣១] For example, lichen could survive for a month in a simulated Martian environment.[១៥៤][១៥៥]

Chemical elements[កែប្រែ]

All life forms require certain core chemical elements needed for biochemical functioning. These include carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur—the elemental macronutrients for all organisms[១៥៦]—often represented by the acronym CHNOPS. Together these make up nucleic acids, proteins and lipids, the bulk of living matter. Five of these six elements comprise the chemical components of DNA, the exception being sulfur. The latter is a component of the amino acids cysteine and methionine. The most biologically abundant of these elements is carbon, which has the desirable attribute of forming multiple, stable covalent bonds. This allows carbon-based (organic) molecules to form an immense variety of chemical arrangements.[១៥៧] Alternative hypothetical types of biochemistry have been proposed that eliminate one or more of these elements, swap out an element for one not on the list, or change required chiralities or other chemical properties.[១៥៨][១៥៩]

DNA[កែប្រែ]

Deoxyribonucleic acid is a molecule that carries most of the genetic instructions used in the growth, development, functioning and reproduction of all known living organisms and many viruses. DNA and RNA are nucleic acids; alongside proteins and complex carbohydrates, they are one of the three major types of macromolecule that are essential for all known forms of life. Most DNA molecules consist of two biopolymer strands coiled around each other to form a double helix. The two DNA strands are known as polynucleotides since they are composed of simpler units called nucleotides.[១៦០] Each nucleotide is composed of a nitrogen-containing nucleobase—either cytosine (C), guanine (G), adenine (A), or thymine (T)—as well as a sugar called deoxyribose and a phosphate group. The nucleotides are joined to one another in a chain by covalent bonds between the sugar of one nucleotide and the phosphate of the next, resulting in an alternating sugar-phosphate backbone. According to base pairing rules (A with T, and C with G), hydrogen bonds bind the nitrogenous bases of the two separate polynucleotide strands to make double-stranded DNA. The total amount of related DNA base pairs on Earth is estimated at 5.0 x 1037, and weighs 50 billion tonnes.[១០៩] In comparison, the total mass of the biosphere has been estimated to be as much as 4 TtC (trillion tons of carbon).[១១០]

DNA stores biological information. The DNA backbone is resistant to cleavage, and both strands of the double-stranded structure store the same biological information. Biological information is replicated as the two strands are separated. A significant portion of DNA (more than 98% for humans) is non-coding, meaning that these sections do not serve as patterns for protein sequences.

The two strands of DNA run in opposite directions to each other and are therefore anti-parallel. Attached to each sugar is one of four types of nucleobases (informally, bases). It is the sequence of these four nucleobases along the backbone that encodes biological information. Under the genetic code, RNA strands are translated to specify the sequence of amino acids within proteins. These RNA strands are initially created using DNA strands as a template in a process called transcription.

Within cells, DNA is organized into long structures called chromosomes. During cell division these chromosomes are duplicated in the process of DNA replication, providing each cell its own complete set of chromosomes. Eukaryotic organisms (animals, plants, fungi, and protists) store most of their DNA inside the cell nucleus and some of their DNA in organelles, such as mitochondria or chloroplasts.[១៦១] In contrast, prokaryotes (bacteria and archaea) store their DNA only in the cytoplasm. Within the chromosomes, chromatin proteins such as histones compact and organize DNA. These compact structures guide the interactions between DNA and other proteins, helping control which parts of the DNA are transcribed.

DNA was first isolated by Friedrich Miescher in 1869.[១៦២] Its molecular structure was identified by James Watson and Francis Crick in 1953, whose model-building efforts were guided by X-ray diffraction data acquired by Rosalind Franklin.[១៦៣]

Classification[កែប្រែ]

LifeDomainKingdomPhylumClassOrderFamilyGenusSpecies
The hierarchy of biological classification's eight major taxonomic ranks. Intermediate minor rankings are not shown.

Life is usually classified by eight levels of taxa—domains, kingdoms, phyla, class, order, family, genus, and species. In May 2016, scientists reported that 1 trillion species are estimated to be on Earth currently with only one-thousandth of one percent described.[១០៧]

The first known attempt to classify organisms was conducted by the Greek philosopher Aristotle (384–322 BC), who classified all living organisms known at that time as either a plant or an animal, based mainly on their ability to move. He also distinguished animals with blood from animals without blood (or at least without red blood), which can be compared with the concepts of vertebrates and invertebrates respectively, and divided the blooded animals into five groups: viviparous quadrupeds (mammals), oviparous quadrupeds (reptiles and amphibians), birds, fishes and whales. The bloodless animals were also divided into five groups: cephalopods, crustaceans, insects (which included the spiders, scorpions, and centipedes, in addition to what we define as insects today), shelled animals (such as most molluscs and echinoderms), and "zoophytes" (animals that resemble plants). Though Aristotle's work in zoology was not without errors, it was the grandest biological synthesis of the time and remained the ultimate authority for many centuries after his death.[១៦៤]

The exploration of the Americas revealed large numbers of new plants and animals that needed descriptions and classification. In the latter part of the 16th century and the beginning of the 17th, careful study of animals commenced and was gradually extended until it formed a sufficient body of knowledge to serve as an anatomical basis for classification. In the late 1740s, Carl Linnaeus introduced his system of binomial nomenclature for the classification of species. Linnaeus attempted to improve the composition and reduce the length of the previously used many-worded names by abolishing unnecessary rhetoric, introducing new descriptive terms and precisely defining their meaning.[១៦៥]

The fungi were originally treated as plants. For a short period Linnaeus had classified them in the taxon Vermes in Animalia, but later placed them back in Plantae. Copeland classified the Fungi in his Protoctista, thus partially avoiding the problem but acknowledging their special status.[១៦៦] The problem was eventually solved by Whittaker, when he gave them their own kingdom in his five-kingdom system. Evolutionary history shows that the fungi are more closely related to animals than to plants.[១៦៧]

As new discoveries enabled detailed study of cells and microorganisms, new groups of life were revealed, and the fields of cell biology and microbiology were created. These new organisms were originally described separately in protozoa as animals and protophyta/thallophyta as plants, but were united by Haeckel in the kingdom Protista; later, the prokaryotes were split off in the kingdom Monera, which would eventually be divided into two separate groups, the Bacteria and the Archaea. This led to the six-kingdom system and eventually to the current three-domain system, which is based on evolutionary relationships.[១៦៨] However, the classification of eukaryotes, especially of protists, is still controversial.[១៦៩]

As microbiology, molecular biology and virology developed, non-cellular reproducing agents were discovered, such as viruses and viroids. Whether these are considered alive has been a matter of debate; viruses lack characteristics of life such as cell membranes, metabolism and the ability to grow or respond to their environments. Viruses can still be classed into "species" based on their biology and genetics, but many aspects of such a classification remain controversial.[១៧០]

In the 1960s a trend called cladistics emerged, arranging taxa based on clades in an evolutionary or phylogenetic tree.[១៧១] ទំព័រគំរូ:Biological systems

Biota (taxonomy)[កែប្រែ]

In systems of scientific classification, Biota[១៧២] is the superdomain that classifies all life.[១៧៣]

Cells[កែប្រែ]

Cells are the basic unit of structure in every living thing, and all cells arise from pre-existing cells by division. Cell theory was formulated by Henri Dutrochet, Theodor Schwann, Rudolf Virchow and others during the early nineteenth century, and subsequently became widely accepted.[១៧៤] The activity of an organism depends on the total activity of its cells, with energy flow occurring within and between them.[១៧៥] Cells contain hereditary information that is carried forward as a genetic code during cell division.[១៧៦]

There are two primary types of cells. Prokaryotes lack a nucleus and other membrane-bound organelles, although they have circular DNA and ribosomes. Bacteria and Archaea are two domains of prokaryotes. The other primary type of cells are the eukaryotes, which have distinct nuclei bound by a nuclear membrane and membrane-bound organelles, including mitochondria, chloroplasts, lysosomes, rough and smooth endoplasmic reticulum, and vacuoles. In addition, they possess organized chromosomes that store genetic material. All species of large complex organisms are eukaryotes, including animals, plants and fungi, though most species of eukaryote are protist microorganisms.[១៧៧] The conventional model is that eukaryotes evolved from prokaryotes, with the main organelles of the eukaryotes forming through endosymbiosis between bacteria and the progenitor eukaryotic cell.[១៧៨]

The molecular mechanisms of cell biology are based on proteins. Most of these are synthesized by the ribosomes through an enzyme-catalyzed process called protein biosynthesis. A sequence of amino acids is assembled and joined together based upon gene expression of the cell's nucleic acid.[១៧៩] In eukaryotic cells, these proteins may then be transported and processed through the Golgi apparatus in preparation for dispatch to their destination.[១៨០]

Cells reproduce through a process of cell division in which the parent cell divides into two or more daughter cells. For prokaryotes, cell division occurs through a process of fission in which the DNA is replicated, then the two copies are attached to parts of the cell membrane. In eukaryotes, a more complex process of mitosis is followed. However, the end result is the same; the resulting cell copies are identical to each other and to the original cell (except for mutations), and both are capable of further division following an interphase period.[១៨១]

Multicellular organisms may have first evolved through the formation of colonies like cells. These cells can form group organisms through cell adhesion. The individual members of a colony are capable of surviving on their own, whereas the members of a true multi-cellular organism have developed specializations, making them dependent on the remainder of the organism for survival. Such organisms are formed clonally or from a single germ cell that is capable of forming the various specialized cells that form the adult organism. This specialization allows multicellular organisms to exploit resources more efficiently than single cells.[១៨២] In January 2016, scientists reported that, about 800 million years ago, a minor genetic change in a single molecule, called GK-PID, may have allowed organisms to go from a single cell organism to one of many cells.[១៨៣]

Cells have evolved methods to perceive and respond to their microenvironment, thereby enhancing their adaptability. Cell signaling coordinates cellular activities, and hence governs the basic functions of multicellular organisms. Signaling between cells can occur through direct cell contact using juxtacrine signalling, or indirectly through the exchange of agents as in the endocrine system. In more complex organisms, coordination of activities can occur through a dedicated nervous system.[១៨៤]

Extraterrestrial[កែប្រែ]

Though life is confirmed only on Earth, many think that extraterrestrial life is not only plausible, but probable or inevitable.[១៨៥][១៨៦] Other planets and moons in the Solar System and other planetary systems are being examined for evidence of having once supported simple life, and projects such as SETI are trying to detect radio transmissions from possible alien civilizations. Other locations within the Solar System that may host microbial life include the subsurface of Mars, the upper atmosphere of Venus,[១៨៧] and subsurface oceans on some of the moons of the giant planets.[១៨៨][១៨៩] Beyond the Solar System, the region around another main-sequence star that could support Earth-like life on an Earth-like planet is known as the habitable zone. The inner and outer radii of this zone vary with the luminosity of the star, as does the time interval during which the zone survives. Stars more massive than the Sun have a larger habitable zone, but remain on the main sequence for a shorter time interval. Small red dwarfs have the opposite problem, with a smaller habitable zone that is subject to higher levels of magnetic activity and the effects of tidal locking from close orbits. Hence, stars in the intermediate mass range such as the Sun may have a greater likelihood for Earth-like life to develop.[១៩០] The location of the star within a galaxy may also affect the likelihood of life forming. Stars in regions with a greater abundance of heavier elements that can form planets, in combination with a low rate of potentially habitat-damaging supernova events, are predicted to have a higher probability of hosting planets with complex life.[១៩១] The variables of the Drake equation are used to discuss the conditions in planetary systems where civilization is most likely to exist.[១៩២] Use of the equation to predict the amount of extraterrestrial life, however, is difficult; because many of the variables are unknown, the equation functions as more of a mirror to what its user already thinks. As a result, the number of civilizations in the galaxy can be estimated as low as 9.1 x 10^-11 or as high as 156 million; for the calculations, see Drake equation.

Artificial[កែប្រែ]

Artificial life is the simulation of any aspect of life, as through computers, robotics, or biochemistry.[១៩៣] The study of artificial life imitates traditional biology by recreating some aspects of biological phenomena. Scientists study the logic of living systems by creating artificial environments—seeking to understand the complex information processing that defines such systems.[១៧៥] While life is, by definition, alive, artificial life is generally referred to as data confined to a digital environment and existence.

Synthetic biology is a new area of biotechnology that combines science and biological engineering. The common goal is the design and construction of new biological functions and systems not found in nature. Synthetic biology includes the broad redefinition and expansion of biotechnology, with the ultimate goals of being able to design and build engineered biological systems that process information, manipulate chemicals, fabricate materials and structures, produce energy, provide food, and maintain and enhance human health and the environment.[១៩៤]

Death[កែប្រែ]

Animal corpses, like this African buffalo, are recycled by the ecosystem, providing energy and nutrients for living creatures

Death is the permanent termination of all vital functions or life processes in an organism or cell.[១៩៥][១៩៦] It can occur as a result of an accident, medical conditions, biological interaction, malnutrition, poisoning, senescence, or suicide. After death, the remains of an organism re-enter the biogeochemical cycle. Organisms may be consumed by a predator or a scavenger and leftover organic material may then be further decomposed by detritivores, organisms that recycle detritus, returning it to the environment for reuse in the food chain.

One of the challenges in defining death is in distinguishing it from life. Death would seem to refer to either the moment life ends, or when the state that follows life begins.[១៩៦] However, determining when death has occurred requires drawing precise conceptual boundaries between life and death. This is problematic, however, because there is little consensus over how to define life. The nature of death has for millennia been a central concern of the world's religious traditions and of philosophical inquiry. Many religions maintain faith in either a kind of afterlife or reincarnation for the soul, or resurrection of the body at a later date.

Extinction[កែប្រែ]

Extinction is the process by which a group of taxa or species dies out, reducing biodiversity.[១៩៧] The moment of extinction is generally considered the death of the last individual of that species. Because a species' potential range may be very large, determining this moment is difficult, and is usually done retrospectively after a period of apparent absence. Species become extinct when they are no longer able to survive in changing habitat or against superior competition. In Earth's history, over 99% of all the species that have ever lived are extinct;[១៩៨][១០២][១០៣][១០៤] however, mass extinctions may have accelerated evolution by providing opportunities for new groups of organisms to diversify.[១៩៩]

Fossils[កែប្រែ]

Fossils are the preserved remains or traces of animals, plants, and other organisms from the remote past. The totality of fossils, both discovered and undiscovered, and their placement in fossil-containing rock formations and sedimentary layers (strata) is known as the fossil record. A preserved specimen is called a fossil if it is older than the arbitrary date of 10,000 years ago.[២០០] Hence, fossils range in age from the youngest at the start of the Holocene Epoch to the oldest from the Archaean Eon, up to 3.4 billion years old.[២០១][២០២]

See also[កែប្រែ]

Notes[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

 1. ១,០ ១,១ Dodd, Matthew S.; Papineau, Dominic; Grenne, Tor; Slack, John F.; Rittner, Martin; Pirajno, Franco; O'Neil, Jonathan; Little, Crispin T. S. (1 March 2017)។ "Evidence for early life in Earth’s oldest hydrothermal vent precipitates"Nature 543: 60–64។ អ.វ.ល.:10.1038/nature21377http://www.nature.com/nature/journal/v543/n7643/full/nature21377.html។ បានយកមក 2 March 2017 
 2. ២,០ ២,១ Zimmer, Carl (1 March 2017)។ "Scientists Say Canadian Bacteria Fossils May Be Earth’s Oldest"New York Timeshttps://www.nytimes.com/2017/03/01/science/earths-oldest-bacteria-fossils.html។ បានយកមក 2 March 2017 
 3. ៣,០ ៣,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 4. ៤,០ ៤,១ Dunham, Will (1 March 2017)។ "Canadian bacteria-like fossils called oldest evidence of life"Reutershttp://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN16858B?sp=true។ បានយកមក 1 March 2017 
 5. ៥,០ ៥,១ Wade, Nicholas (25 July 2016)។ "Meet Luca, the Ancestor of All Living Things"New York Timeshttps://www.nytimes.com/2016/07/26/science/last-universal-ancestor.html។ បានយកមក 25 July 2016 
 6. ៦,០ ៦,១ A. Tsokolov, Serhiy A. (May 2009)។ "Why Is the Definition of Life So Elusive? Epistemological Considerations" (PDF)។ Astrobiology 9 (4): 401–412។ Bibcode 2009AsBio...9..401Tអ.វ.ល.:10.1089/ast.2007.0201អ.ស.ផ.ម. 19519215http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/ast.2007.0201។ បានយកមក 11 April 2015 
 7. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 8. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 9. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 10. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 11. Mautner, Michael N. (1997)។ "Directed panspermia. 3. Strategies and motivation for seeding star-forming clouds"Journal of the British Interplanetary Society 50: 93–102។ Bibcode 1997JBIS...50...93Mhttp://www.astro-ecology.com/PDFDirectedPanspermia3JBIS1997Paper.pdf 
 12. Mautner, Michael N. (2000)។ Seeding the Universe with Life: Securing Our Cosmological Future។ Washington D. C.: Legacy Books (www.amazon.com)។ ល.ស.ប.អ. 978-0-476-00330-9http://www.astro-ecology.com/PDFSeedingtheUniverse2005Book.pdf 
 13. McKay, Chris (18 September 2014)។ "What is life? It's a Tricky, Often Confusing Question"។ Astrobiology Magazine 
 14. Nealson, K. H.; Conrad, P. G. (December 1999)។ "Life: past, present and future"Philosophical Transactions of the Royal Society B 354 (1392): 1923–39។ អ.វ.ល.:10.1098/rstb.1999.0532PMC 1692713អ.ស.ផ.ម. 10670014http://journals.royalsociety.org/content/7r10hqn3rp1g1vag/fulltext.pdf 
 15. ១៥,០ ១៥,១ McKay, Chris P. (14 September 2004)។ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". "What Is Life—and How Do We Search for It in Other Worlds?"]។ PLoS Biology 2 (2(9)): 302។ អ.វ.ល.:10.1371/journal.pbio.0020302PMC 516796អ.ស.ផ.ម. 15367939Expression error: Unrecognized punctuation character "១". 
 16. Mautner, Michael N. (2009)។ "Life-centered ethics, and the human future in space"Bioethics 23 (8): 433–440។ អ.វ.ល.:10.1111/j.1467-8519.2008.00688.xអ.ស.ផ.ម. 19077128http://www.astro-ecology.com/PDFLifeCenteredBioethics2009Paper.pdf 
 17. Koshland, Jr., Daniel E. (22 March 2002)។ "The Seven Pillars of Life"Science 295 (5563): 2215–2216។ អ.វ.ល.:10.1126/science.1068489អ.ស.ផ.ម. 11910092http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/295/5563/2215។ បានយកមក 25 May 2009 
 18. "life"។ The American Heritage Dictionary of the English Language (4th រ.រ.)។ Houghton Mifflin។ 2006។ ល.ស.ប.អ. 978-0-618-70173-5 
 19. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 20. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 21. Trifonov, Edward N. (2012)។ "Definition of Life: Navigation through Uncertainties"Journal of Biomolecular Structure & Dynamics (Adenine Press) 29 (4): 647–650។ អ.វ.ល.:10.1080/073911012010525017ល.ត.ម.អ. 0739-1102http://www.jbsdonline.com/mc_images/category/4317/21-trifonov-jbsd_29_4_2012.pdf។ បានយកមក 12 January 2012 
 22. Zimmer, Carl (11 January 2012)។ "Can scientists define 'life' ... using just three words?"NBC Newshttp://www.nbcnews.com/id/45963181/ns/technology_and_science/#.WCcX-snQf0w 
 23. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 24. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 25. Lammer, H.Expression error: Unrecognized word "etal". (2009)។ "What makes a planet habitable?" (PDF)។ The Astronomy and Astrophysics Review 17: 181–249។ អ.វ.ល.:10.1007/s00159-009-0019-z។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[១] នៅថ្ងៃ 2 June 2016https://web.archive.org/web/20160602235333/http://veilnebula.jorgejohnson.me/uploads/3/5/8/7/3587678/lammer_et_al_2009_astron_astro_rev-4.pdf។ បានយកមក 2016-05-03។ "Life as we know it has been described as a (thermodynamically) open system (Prigogine et al. 1972), which makes use of gradients in its surroundings to create imperfect copies of itself." 
 26. Joyce, Gerald F. (1995)។ The RNA world: life before DNA and protein។ Cambridge University Press។ ទំ. 139–151។ អ.វ.ល.:10.1017/CBO9780511564970.017http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511564970&cid=CBO9780511564970A022។ បានយកមក 27 May 2012 
 27. Overbye, Dennis (28 October 2015)។ "Cassini Seeks Insights to Life in Plumes of Enceladus, Saturn's Icy Moon"New York Timeshttps://www.nytimes.com/2015/10/29/science/space/in-icy-breath-of-saturns-moon-enceladus-cassini-hunts-for-life.html។ បានយកមក 28 October 2015 
 28. Domagal-Goldman, Shawn D.; Wright, Katherine E. (2016)។ "The Astrobiology Primer v2.0" (PDF)។ Astrobiology 16 (8): 561–653។ Bibcode 2016AsBio..16..561Dអ.វ.ល.:10.1089/ast.2015.1460PMC 5008114អ.ស.ផ.ម. 27532777http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/ast.2015.1460។ បានយកមក 2016-08-29 
 29. Kaufmann, Stuart (2004)។ Barrow, John D.; Davies, P. C. W.; Harper, Jr., C. L.។ រៀs.។ "Autonomous agents"Science and Ultimate Reality: Quantum Theory, Cosmology, and Complexity (Cambridge University Press): 654–666។ ល.ស.ប.អ. 978-0-521-83113-0https://books.google.com/books?id=K_OfC0Pte_8C&pg=PA654 
 30. Longo, Giuseppe; Montévil, Maël; Kauffman, Stuart (2012-01-01)។ "No Entailing Laws, but Enablement in the Evolution of the Biosphere"Proceedings of the 14th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation។ GECCO '12 (New York, NY, USA: ACM): 1379–1392។ អ.វ.ល.:10.1145/2330784.2330946ល.ស.ប.អ. 978-1-4503-1178-6https://www.academia.edu/11720588/No_entailing_laws_but_enablement_in_the_evolution_of_the_biosphere 
 31. Koonin, E. V.; Starokadomskyy, P. (7 March 2016)។ "Are viruses alive? The replicator paradigm sheds decisive light on an old but misguided question."។ Stud Hist Philos Biol Biomed Sci.អ.វ.ល.:10.1016/j.shpsc.2016.02.016អ.ស.ផ.ម. 26965225 
 32. Rybicki, EP (1990)។ "The classification of organisms at the edge of life, or problems with virus systematics"។ S Aft J Sci 86: 182–186។ 
 33. Holmes, E. C. (October 2007)។ "Viral evolution in the genomic age"PLoS Biol. 5 (10): e278។ អ.វ.ល.:10.1371/journal.pbio.0050278PMC 1994994អ.ស.ផ.ម. 17914905http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pbio.0050278។ បានយកមក 13 September 2008 
 34. Forterre, Patrick (3 March 2010)។ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". "Defining Life: The Virus Viewpoint"]។ Orig Life Evol Biosph. 40 (2): 151–160.។ Bibcode 2010OLEB...40..151Fអ.វ.ល.:10.1007/s11084-010-9194-1PMC 2837877អ.ស.ផ.ម. 20198436Expression error: Unrecognized punctuation character "១". 
 35. Koonin, E. V.; Senkevich, T. G.; Dolja, V. V. (2006)។ "The ancient Virus World and evolution of cells"Biology Direct 1: 29។ អ.វ.ល.:10.1186/1745-6150-1-29PMC 1594570អ.ស.ផ.ម. 16984643http://www.biology-direct.com/content/1//29។ បានយកមក 14 September 2008 
 36. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 37. "Giant Viruses Shake Up Tree of Life"Astrobiology Magazine។ 15 September 2012http://www.astrobio.net/pressrelease/5015/giant-viruses-shake-up-tree-of-life 
 38. Popa, Radu (March 2004)។ Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life (Advances in Astrobiology and Biogeophysics)Springerល.ស.ប.អ. 978-3-540-20490-9 
 39. Schrödinger, Erwin (1944)។ What is Life?។ Cambridge University Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-521-42708-1 
 40. Margulis, Lynn; Sagan, Dorion (1995)។ What is Life?។ University of California Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-520-22021-8 
 41. Lovelock, James (2000)។ Gaia – a New Look at Life on Earth។ Oxford University Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-19-286218-1 
 42. Avery, John (2003)។ Information Theory and Evolution។ World Scientific។ ល.ស.ប.អ. 978-981-238-399-0 
 43. Woodruff, T. Sullivan; John Baross (8 October 2007)។ Planets and Life: The Emerging Science of Astrobiology។ Cambridge University Press។  Cleland and Chyba wrote a chapter in Planets and Life: "In the absence of such a theory, we are in a position analogous to that of a 16th-century investigator trying to define 'water' in the absence of molecular theory." [...] "Without access to living things having a different historical origin, it is difficult and perhaps ultimately impossible to formulate an adequately general theory of the nature of living systems".
 44. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 45. ៤៥,០ ៤៥,១ Lovelock, James (1979)។ Gaia: A New Look at Life on Earth។ Oxford University Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-19-286030-9 
 46. Lovelock, J. E. (1965)។ "A physical basis for life detection experiments"។ Nature 207 (7): 568–570។ Bibcode 1965Natur.207..568Lអ.វ.ល.:10.1038/207568a0អ.ស.ផ.ម. 5883628 
 47. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 48. Woodruff, T. Sullivan; John Baross (8 October 2007)។ Planets and Life: The Emerging Science of Astrobiology។ Cambridge University Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-521-82421-7  Cleland and Chyba wrote a chapter in Planets and Life: "In the absence of such a theory, we are in a position analogous to that of a 16th-century investigator trying to define 'water' in the absence of molecular theory."... "Without access to living things having a different historical origin, it is difficult and perhaps ultimately impossible to formulate an adequately general theory of the nature of living systems".
 49. Robert, Rosen (November 1991)។ Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Lifeល.ស.ប.អ. 978-0-231-07565-7 
 50. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 51. Morowitz, Harold J. (1992)។ Beginnings of cellular life: metabolism recapitulates biogenesis។ Yale University Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-300-05483-5https://books.google.com/books?id=CmQDSHN_UrIC 
 52. Ulanowicz, Robert W.; Ulanowicz, Robert E. (2009)។ A third window: natural life beyond Newton and Darwin។ Templeton Foundation Press។ ល.ស.ប.អ. 978-1-59947-154-9https://books.google.com/books?id=gAQKAQAAMAAJ 
 53. Baianu, I. C. (2006)។ "Robert Rosen's Work and Complex Systems Biology"។ Axiomathes 16 (1–2): 25–34។ អ.វ.ល.:10.1007/s10516-005-4204-z 
 54. * Rosen, R. (1958a)។ "A Relational Theory of Biological Systems"។ Bulletin of Mathematical Biophysics 20 (3): 245–260។ អ.វ.ល.:10.1007/bf02478302 
 55. * Rosen, R. (1958b)។ "The Representation of Biological Systems from the Standpoint of the Theory of Categories"។ Bulletin of Mathematical Biophysics 20 (4): 317–341។ អ.វ.ល.:10.1007/bf02477890 
 56. Montévil, Maël; Mossio, Matteo (2015-05-07)។ "Biological organisation as closure of constraints"Journal of Theoretical Biology 372: 179–191។ អ.វ.ល.:10.1016/j.jtbi.2015.02.029https://www.academia.edu/11705712/Biological_organisation_as_closure_of_constraints 
 57. ៥៧,០ ៥៧,១ Harris Bernstein; Henry C. Byerly; Frederick A. Hopf; Richard A. Michod; G. Krishna Vemulapalli (June 1983)។ "The Darwinian Dynamic"។ The Quarterly Review of Biology (The University of Chicago Press) 58 (2): 185។ អ.វ.ល.:10.1086/413216JSTOR 2828805 
 58. Michod, Richard E. (2000)។ Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality។ Princeton: Princeton University Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-691-05011-9 
 59. Jagers, Gerard (2012)។ The Pursuit of Complexity: The Utility of Biodiversity from an Evolutionary Perspective។ KNNV Publishing។ ល.ស.ប.អ. 978-90-5011-443-1 
 60. "Towards a Hierarchical Definition of Life, the Organism, and Death"។ Foundations of Science 15 
 61. "Explaining the Origin of Life is not Enough for a Definition of Life"។ Foundations of Science 16 
 62. "The role of logic and insight in the search for a definition of life"។ J. Biomol. Struct. Dyn. 29 
 63. Jagers, Gerald (2012)។ "Contributions of the Operator Hierarchy to the Field of Biologically Driven Mathematics and Computation"។ ជា Ehresmann, Andree C.។ Integral Biomathics។ Springer។ ល.ស.ប.អ. 978-3-642-28110-5 
 64. Korzeniewski, Bernard (7 April 2001)។ "Cybernetic formulation of the definition of life"។ Journal of Theoretical Biology 209 (3): 275–86។ អ.វ.ល.:10.1006/jtbi.2001.2262អ.ស.ផ.ម. 11312589 
 65. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 66. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 67. Hankinson, R. J. (1997)។ Cause and Explanation in Ancient Greek Thought។ Oxford University Press។ ទំ. 125។ ល.ស.ប.អ. 978-0-19-924656-4https://books.google.com/books?id=iwfy-n5IWL8C 
 68. Thagard, Paul (2012)។ The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, and Conceptual Change។ MIT Press។ ទំ. 204–205។ ល.ស.ប.អ. 978-0-262-01728-2https://books.google.com/books?id=HrJIV19_nZYC&pg=PA204 
 69. Aristotle។ On the Soul។ Book II។ 
 70. Marietta, Don (1998)។ Introduction to ancient philosophy។ M. E. Sharpe។ ទំ. 104។ ល.ស.ប.អ. 978-0-7656-0216-9https://books.google.com/books/about/Introduction_to_Ancient_Philosophy.html?id=Gz-8PsrT32AC 
 71. Stewart-Williams, Steve (2010)។ Darwin, God and the meaning of life: how evolutionary theory undermines everything you thought you knew of life។ Cambridge University Press។ ទំ. 193–194។ ល.ស.ប.អ. 978-0-521-76278-6https://books.google.com/books?id=KBp69los_-oC&pg=PA193 
 72. Stillingfleet, Edward (1697)។ Origines Sacrae។ Cambridge University Press។ 
 73. André Brack (1998)។ "Introduction"។ ជា André Brack។ The Molecular Origins of Life។ Cambridge University Press។ ទំ. 1។ ល.ស.ប.អ. 978-0-521-56475-5http://assets.cambridge.org/97805215/64755/excerpt/9780521564755_excerpt.pdf។ បានយកមក 2009-01-07 
 74. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 75. Tyndall, John (1905)។ Fragments of Science2។ New York: P. F. Collier។ Chapters IV, XII, and XIII។ 
 76. Bernal, J. D. (1967) [Reprinted work by A. I. Oparin originally published 1924; Moscow: The Moscow Worker]។ The Origin of Life។ The Weidenfeld and Nicolson Natural History។ Translation of Oparin by Ann Synge។ London: Weidenfeld & NicolsonLCCN 67098482 
 77. Zubay, Geoffrey (2000)។ Origins of Life: On Earth and in the Cosmos (2nd រ.រ.)។ Academic Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-12-781910-5 
 78. Smith, John Maynard; Szathmary, Eors (1997)។ The Major Transitions in Evolution។ Oxford Oxfordshire: Oxford University Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-19-850294-4 
 79. Schwartz, Sanford (2009)។ C. S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy។ Oxford University Press។ ទំ. 56។ ល.ស.ប.អ. 978-0-19-988839-9https://books.google.com/books?id=4hQLdPtJe9EC&pg=PA56 
 80. ៨០,០ ៨០,១ Wilkinson, Ian (1998)។ "History of Clinical Chemistry – Wöhler & the Birth of Clinical Chemistry"The Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 13 (4)http://www.ifcc.org/ifccfiles/docs/130304003.pdf។ បានយកមក 27 December 2015 
 81. Friedrich Wöhler (1828)។ "Ueber künstliche Bildung des Harnstoffs"Annalen der Physik und Chemie 88 (2): 253–256។ Bibcode 1828AnP....88..253Wអ.វ.ល.:10.1002/andp.18280880206http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15097k/f261.chemindefer 
 82. Rabinbach, Anson (1992)។ The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity។ University of California Press។ ទំ. 124–125។ ល.ស.ប.អ. 978-0-520-07827-7https://books.google.com/books?id=e5ZBNv-zTlQC&pg=PA124&lpg=PA124 
 83. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 84. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 85. Dalrymple, G. Brent (2001)។ "The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved"។ Special Publications, Geological Society of London 190 (1): 205–221។ Bibcode 2001GSLSP.190..205Dអ.វ.ល.:10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14 
 86. Manhesa, Gérard; Allègre, Claude J.; Dupréa, Bernard; Hamelin, Bruno (1980)។ "Lead isotope study of basic-ultrabasic layered complexes: Speculations about the age of the earth and primitive mantle characteristics"។ Earth and Planetary Science Letters 47 (3): 370–382។ Bibcode 1980E&PSL..47..370Mអ.វ.ល.:10.1016/0012-821X(80)90024-2 
 87. ៨៧,០ ៨៧,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 88. ៨៨,០ ៨៨,១ ៨៨,២ ៨៨,៣ Borenstein, Seth (19 October 2015)។ "Hints of life on what was thought to be desolate early Earth"ExciteAssociated Press (Yonkers, NY: Mindspark Interactive Network)http://apnews.excite.com/article/20151019/us-sci--earliest_life-a400435d0d.html។ បានយកមក 2015-10-20 
 89. ៨៩,០ ៨៩,១ ៨៩,២ Bell, Elizabeth A.; Boehnike, Patrick; Harrison, T. Mark 4et al (19 October 2015)។ "Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon" (PDF)។ Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (Washington, D.C.: National Academy of Sciences) 112: 14518–21។ អ.វ.ល.:10.1073/pnas.1517557112ល.ត.ម.អ. 1091-6490PMC 4664351អ.ស.ផ.ម. 26483481http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1517557112.full.pdf។ បានយកមក 2015-10-20  Early edition, published online before print.
 90. ៩០,០ ៩០,១ Courtland, Rachel (2 July 2008)។ "Did newborn Earth harbour life?"New Scientisthttps://www.newscientist.com/article/dn14245-did-newborn-earth-harbour-life 
 91. ៩១,០ ៩១,១ Steenhuysen, Julie (20 May 2009)។ "Study turns back clock on origins of life on Earth"Reutershttp://www.reuters.com/article/us-asteroids-idUSTRE54J5PX20090520 
 92. "Evidence of Archean life: Stromatolites and microfossils"។ Precambrian Research 158 
 93. "Fossil evidence of Archaean life"។ Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 29 
 94. Hamilton Raven, Peter; Brooks Johnson, George (2002)។ Biology។ McGraw-Hill Education។ ទំ. 68។ ល.ស.ប.អ. 978-0-07-112261-0https://books.google.com/books?id=GtlqPwAACAAJ។ បានយកមក 7 July 2013 
 95. Milsom, Clare; Rigby, Sue (2009)។ Fossils at a Glance (2nd រ.រ.)។ John Wiley & Sons។ ទំ. 134។ ល.ស.ប.អ. 1-4051-9336-0https://books.google.com/books?id=OdrCdxr7QdgC&pg=PA134 
 96. ៩៦,០ ៩៦,១ Ohtomo, Yoko; Kakegawa, Takeshi; Ishida, Akizumi; Nagase, Toshiro; Rosing, Minik T. (8 December 2013)។ "Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks"Nature Geoscience 7: 25–28។ Bibcode 2014NatGe...7...25Oអ.វ.ល.:10.1038/ngeo2025http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2025.html 
 97. ៩៧,០ ៩៧,១ Borenstein, Seth (13 November 2013)។ "Oldest fossil found: Meet your microbial mom"។ Associated Presshttp://apnews.excite.com/article/20131113/DAA1VSC01.html 
 98. ៩៨,០ ៩៨,១ Noffke, Nora; Christian, Daniel; Wacey, David; Hazen, Robert M. (8 November 2013)។ "Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia"Astrobiology (journal) 13 (12): 1103–24។ Bibcode 2013AsBio..13.1103Nអ.វ.ល.:10.1089/ast.2013.1030PMC 3870916អ.ស.ផ.ម. 24205812http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ast.2013.1030 
 99. Loeb, Abraham (October 2014)។ "The Habitable Epoch of the Early Universe"International Journal of Astrobiology 13 (4): 337–339។ Bibcode 2014IJAsB..13..337Lអ.វ.ល.:10.1017/S1473550414000196http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9371049&fileId=S1473550414000196។ បានយកមក 15 December 2014 
 100. Loeb, Abraham (2 December 2013)។ "The Habitable Epoch of the Early Universe"។ International Journal of Astrobiology 13 (4): 337–339។ arXiv:1312.0613v3Bibcode 2014IJAsB..13..337Lអ.វ.ល.:10.1017/S1473550414000196 
 101. Dreifus, Claudia (2 December 2014)។ "Much-Discussed Views That Go Way Back – Avi Loeb Ponders the Early Universe, Nature and Life"New York Timeshttps://www.nytimes.com/2014/12/02/science/avi-loeb-ponders-the-early-universe-nature-and-life.html។ បានយកមក 3 December 2014 
 102. ១០២,០ ១០២,១ The Biology of Rarity: Causes and consequences of rare—common differences។ 31 December 1996។ ល.ស.ប.អ. 978-0-412-63380-5https://books.google.com/books?id=4LHnCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq#v=onepage&q&f=false។ បានយកមក 26 May 2015 
 103. ១០៣,០ ១០៣,១ Stearns, Beverly Peterson; Stearns, S. C.; Stearns, Stephen C. (2000)។ Watching, from the Edge of ExtinctionYale University Press។ ទំ. preface x។ ល.ស.ប.អ. 978-0-300-08469-6https://books.google.com/books?id=0BHeC-tXIB4C&q=99%20percent#v=onepage&q=99%20percent&f=false។ បានយកមក 30 May 2017 
 104. ១០៤,០ ១០៤,១ Novacek, Michael J. (8 November 2014)។ "Prehistory's Brilliant Future"New York Timeshttps://www.nytimes.com/2014/11/09/opinion/sunday/prehistorys-brilliant-future.html។ បានយកមក 25 December 2014 
 105. ១០៥,០ ១០៥,១ ១០៥,២ G. Miller; Scott Spoolman (2012)។ Environmental Science - Biodiversity Is a Crucial Part of the Earth's Natural CapitalCengage Learning។ ទំ. 62។ ល.ស.ប.អ. 1-133-70787-4https://books.google.com/books?id=NYEJAAAAQBAJ&pg=PA62។ បានយកមក 2014-12-27។ "We do not know how many species there are on the earth. Estimates range from 8 million to 100 million. The best guess is that there are 10–14 million species. So far, biologists have identified almost 2 million species." 
 106. ១០៦,០ ១០៦,១ Mora, C.; Tittensor, D.P.; Adl, S.; Simpson, A.G.; Worm, B. (23 August 2011)។ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". "How many species are there on Earth and in the ocean?"]។ PLOS Biology 9: e1001127។ អ.វ.ល.:10.1371/journal.pbio.1001127PMC 3160336អ.ស.ផ.ម. 21886479Expression error: Unrecognized punctuation character "១".។ "In spite of 250 years of taxonomic classification and over 1.2 million species already catalogued in a central database, our results suggest that some 86% of existing species on Earth and 91% of species in the ocean still await description." 
 107. ១០៧,០ ១០៧,១ Staff (2 May 2016)។ "Researchers find that Earth may be home to 1 trillion species"National Science Foundationhttp://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=138446។ បានយកមក 6 May 2016 
 108. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 109. ១០៩,០ ១០៩,១ Nuwer, Rachel (18 July 2015)។ "Counting All the DNA on Earth"The New York Times (New York: The New York Times Company)។ ល.ត.ម.អ. 0362-4331https://www.nytimes.com/2015/07/21/science/counting-all-the-dna-on-earth.html។ បានយកមក 2015-07-18 
 110. ១១០,០ ១១០,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 111. Coveney, Peter V.; Fowler, Philip W. (2005)។ "Modelling biological complexity: a physical scientist's perspective"។ Journal of the Royal Society Interface 2 (4): 267–280។ អ.វ.ល.:10.1098/rsif.2005.0045 
 112. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 113. Senapathy, Periannan (1994)។ Independent birth of organisms។ Madison, Wisconsin: Genome Press។ ល.ស.ប.អ. 0-9641304-0-8https://books.google.com/books?id=3hJFAQAAIAAJ 
 114. Eigen, Manfred; Winkler, Ruthild (1992)។ Steps towards life: a perspective on evolution (German edition, 1987)។ Oxford University Press។ ទំ. 31។ ល.ស.ប.អ. 0-19-854751-Xhttps://books.google.com/books/about/Steps_towards_life.html?id=R7QTAQAAIAAJ 
 115. ១១៥,០ ១១៥,១ Barazesh, Solmaz (13 May 2009)។ "How RNA Got Started: Scientists Look for the Origins of Life"U. S. News & World Reporthttp://www.usnews.com/science/articles/2009/05/13/how-rna-got-started-scientists-examine-the-origins-of-life 
 116. Watson, James D. (1993)។ Gesteland, R. F.; Atkins, J. F.។ រៀs.។ Prologue: early speculations and facts about RNA templates។ Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press។ ទំ. xv–xxiii។ 
 117. Gilbert, Walter (20 February 1986)។ "Origin of life: The RNA world"។ Nature 319 (618): 618។ Bibcode 1986Natur.319..618Gអ.វ.ល.:10.1038/319618a0 
 118. Cech, Thomas R. (1986)។ "A model for the RNA-catalyzed replication of RNA"Proceedings of the National Academy of Sciences USA 83 (12): 4360–4363។ Bibcode 1986PNAS...83.4360Cអ.វ.ល.:10.1073/pnas.83.12.4360http://www.pnas.org/content/83/12/4360.abstract។ បានយកមក 25 May 2012 
 119. Cech, T.R. (2011)។ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". "The RNA Worlds in Context"]។ Cold Spring Harb Perspect Biol. 4 (7): a006742។ អ.វ.ល.:10.1101/cshperspect.a006742PMC 3385955អ.ស.ផ.ម. 21441585Expression error: Unrecognized punctuation character "១". 
 120. Powner, Matthew W.; Gerland, Béatrice; Sutherland, John D. (14 May 2009)។ "Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions"។ Nature 459 (7244): 239–242។ Bibcode 2009Natur.459..239Pអ.វ.ល.:10.1038/nature08013អ.ស.ផ.ម. 19444213 
 121. Szostak, Jack W. (14 May 2009)។ "Origins of life: Systems chemistry on early Earth"។ Nature 459 (7244): 171–172។ Bibcode 2009Natur.459..171Sអ.វ.ល.:10.1038/459171aអ.ស.ផ.ម. 19444196 
 122. ១២២,០ ១២២,១ Pasek, Matthew A.; et at.; Buick, R.; Gull, M.; Atlas, Z. (18 June 2013)។ "Evidence for reactive reduced phosphorus species in the early Archean ocean"PNAS 110 (25): 10089–10094។ Bibcode 2013PNAS..11010089Pអ.វ.ល.:10.1073/pnas.1303904110PMC 3690879អ.ស.ផ.ម. 23733935http://www.pnas.org/content/110/25/10089។ បានយកមក 16 July 2013 
 123. Lincoln, Tracey A.; Joyce, Gerald F. (27 February 2009)។ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". "Self-Sustained Replication of an RNA Enzyme"]។ Science 323 (5918): 1229–1232។ Bibcode 2009Sci...323.1229Lអ.វ.ល.:10.1126/science.1167856PMC 2652413អ.ស.ផ.ម. 19131595Expression error: Unrecognized punctuation character "១". 
 124. Joyce, Gerald F. (2009)។ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". "Evolution in an RNA world"]។ Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology 74: 17–23។ អ.វ.ល.:10.1101/sqb.2009.74.004PMC 2891321អ.ស.ផ.ម. 19667013Expression error: Unrecognized punctuation character "១". 
 125. Callahan; Smith, K.E.; Cleaves, H.J.; Ruzica, J.; Stern, J.C.; Glavin, D.P.; House, C.H.; Dworkin, J.P. (11 August 2011)។ "Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases"PNAS 108: 13995–8។ អ.វ.ល.:10.1073/pnas.1106493108PMC 3161613អ.ស.ផ.ម. 21836052http://www.pnas.org/content/early/2011/08/10/1106493108។ បានយកមក 15 August 2011 
 126. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 127. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 128. Gallori, Enzo (November 2010)។ "Astrochemistry and the origin of genetic material"Rendiconti Lincei 22 (2): 113–118។ អ.វ.ល.:10.1007/s12210-011-0118-4http://www.springerlink.com/content/x332837483630g24/។ បានយកមក 11 August 2011 
 129. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 130. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 131. ១៣១,០ ១៣១,១ ១៣១,២ ១៣១,៣ ១៣១,៤ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 132. King, G.A.M. (April 1977)។ "Symbiosis and the origin of life"Origins of Life and Evolution of Biospheres 8 (1): 39–53។ Bibcode 1977OrLi....8...39Kអ.វ.ល.:10.1007/BF00930938http://www.springerlink.com/content/n10p775113175l67/។ បានយកមក 22 February 2010 
 133. Margulis, Lynn (2001)។ The Symbiotic Planet: A New Look at Evolution។ London, England: Orion Books Ltd.។ ល.ស.ប.អ. 0-7538-0785-8 
 134. Douglas J. Futuyma; Janis Antonovics (1992)។ Oxford surveys in evolutionary biology: Symbiosis in evolution8។ London, England: Oxford University Press។ ទំ. 347–374។ ល.ស.ប.អ. 0-19-507623-0 
 135. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Columbia University Press. 2004. http://www.questia.com/library/encyclopedia/biosphere.jsp។ បានយកមក 2010-11-12. 
 136. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 137. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 138. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 139. Dose, K.; Bieger-Dose, A.; Dillmann, R.; Gill, M.; Kerz, O.; Klein, A.; Meinert, H.; Nawroth, T. 7et al. (1995)។ "ERA-experiment "space biochemistry""។ Advances in Space Research 16 (8): 119–129។ អ.វ.ល.:10.1016/0273-1177(95)00280-Rអ.ស.ផ.ម. 11542696 
 140. Vaisberg, Horneck G.; Eschweiler, U.; Reitz, G.; Wehner, J.; Willimek, R.; Strauch, K. (1995)។ "Biological responses to space: results of the experiment "Exobiological Unit" of ERA on EURECA I"។ Adv Space Res. 16 (8): 105–18។ Bibcode 1995AdSpR..16..105Vអ.វ.ល.:10.1016/0273-1177(95)00279-Nអ.ស.ផ.ម. 11542695 
 141. ១៤១,០ ១៤១,១ ១៤១,២ ១៤១,៣ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 142. ១៤២,០ ១៤២,១ Glud, Ronnie; Wenzhöfer, Frank; Middelboe, Mathias; Oguri, Kazumasa; Turnewitsch, Robert; Canfield, Donald E.; Kitazato, Hiroshi (17 March 2013)។ "High rates of microbial carbon turnover in sediments in the deepest oceanic trench on Earth"Nature Geoscience 6 (4): 284–288។ Bibcode 2013NatGe...6..284Gអ.វ.ល.:10.1038/ngeo1773http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1773.html។ បានយកមក 17 March 2013 
 143. ១៤៣,០ ១៤៣,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 144. Morelle, Rebecca (15 December 2014)។ "Microbes discovered by deepest marine drill analysed"BBC Newshttp://www.bbc.com/news/science-environment-30489814។ បានយកមក 15 December 2014 
 145. Fox, Douglas (20 August 2014)។ "Lakes under the ice: Antarctica's secret garden"Nature 512 (7514): 244–246។ Bibcode 2014Natur.512..244Fអ.វ.ល.:10.1038/512244aអ.ស.ផ.ម. 25143097http://www.nature.com/news/lakes-under-the-ice-antarctica-s-secret-garden-1.15729។ បានយកមក 21 August 2014 
 146. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 147. Campbell, Neil A.; Brad Williamson; Robin J. Heyden (2006)។ Biology: Exploring Life។ Boston, Massachusetts: Pearson Prentice Hall។ ល.ស.ប.អ. 0-13-250882-6http://www.phschool.com/el_marketing.html 
 148. Zimmer, Carl (3 October 2013)។ "Earth's Oxygen: A Mystery Easy to Take for Granted"New York Timeshttps://www.nytimes.com/2013/10/03/science/earths-oxygen-a-mystery-easy-to-take-for-granted.html។ បានយកមក 3 October 2013 
 149. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 150. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 151. ១៥១,០ ១៥១,១ Chiras, Daniel C. (2001)។ Environmental Science – Creating a Sustainable Future (6th រ.រ.)។ ល.ស.ប.អ. 0-7637-1316-3 
 152. ១៥២,០ ១៥២,១ Chang, Kenneth (12 September 2016)។ "Visions of Life on Mars in Earth's Depths"New York Timeshttps://www.nytimes.com/2016/09/13/science/south-african-mine-life-on-mars.html។ បានយកមក 12 September 2016 
 153. Rampelotto, Pabulo Henrique (2010)។ "Resistance of microorganisms to extreme environmental conditions and its contribution to astrobiology"។ Sustainability 2 (6): 1602–1623។ Bibcode 2010Sust....2.1602Rអ.វ.ល.:10.3390/su2061602 
 154. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 155. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 156. Hotz, Robert Lee (3 December 2010)។ "New link in chain of life"Wall Street Journal (Dow Jones & Company, Inc)https://online.wsj.com/article/SB10001424052748703377504575650840897300342.html?mod=ITP_pageone_1#printMode។ ""Until now, however, they were all thought to share the same biochemistry, based on the Big Six, to build proteins, fats and DNA."" 
 157. Neuhaus, Scott (2005)។ Handbook for the Deep Ecologist: What Everyone Should Know About Self, the Environment, And the Planet។ iUniverse។ ទំ. 23–50។ ល.ស.ប.អ. 978-0-521-83113-0https://books.google.com/books?id=uzBDQPxe6zsC&pg=PA23 
 158. Committee on the Limits of Organic Life in Planetary Systems; Committee on the Origins and Evolution of Life; National Research Council (2007)។ The Limits of Organic Life in Planetary Systems។ National Academy of Sciences។ ល.ស.ប.អ. 0-309-66906-5http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11919។ បានយកមក 3 June 2012 
 159. Benner, Steven A.; Ricardo, Alonso; Carrigan, Matthew A. (December 2004)។ "Is there a common chemical model for life in the universe?"Current Opinion in Chemical Biology 8 (6): 672–689។ អ.វ.ល.:10.1016/j.cbpa.2004.10.003អ.ស.ផ.ម. 15556414។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[២] នៅថ្ងៃ 8 June 2012http://www.webcitation.org/68GROD92N?url=http://www.fossildna.com/articles/benner_commonmodelforlife.pdf។ បានយកមក 3 June 2012 
 160. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 161. Russell, Peter (2001)។ iGenetics។ New York: Benjamin Cummings។ ល.ស.ប.អ. 0-8053-4553-1 
 162. Dahm R (2008)។ "Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research"។ Hum. Genet. 122 (6): 565–81។ អ.វ.ល.:10.1007/s00439-007-0433-0អ.ស.ផ.ម. 17901982 
 163. "The birth and development of the DNA theory of inheritance: sixty years since the discovery of the structure of DNA"។ Journal of Genetics 93 (1): 293–302។ 2014។ អ.វ.ល.:10.1007/s12041-014-0337-4អ.ស.ផ.ម. 24840850 
 164. "Aristotle"។ University of California Museum of Paleontologyhttp://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html។ បានយកមក 15 November 2016 
 165. "Stability or stasis in the names of organisms: the evolving codes of nomenclature"Philosophical Transactions of the Royal Society B 359 (1444): 611–22។ April 2004។ អ.វ.ល.:10.1098/rstb.2003.1445PMC 1693349អ.ស.ផ.ម. 15253348http://journals.royalsociety.org/openurl.asp?genre=article&issn=0962-8436&volume=359&issue=1444&spage=611 
 166. "The Kingdoms of Organisms"។ Quarterly Review of Biology 13 
 167. Whittaker, R. H. (January 1969)។ "New concepts of kingdoms or organisms. Evolutionary relations are better represented by new classifications than by the traditional two kingdoms"។ Science 163 (3863): 150–60។ Bibcode 1969Sci...163..150Wអ.វ.ល.:10.1126/science.163.3863.150អ.ស.ផ.ម. 5762760 
 168. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Woese1990
 169. "The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists"។ J. Eukaryot. Microbiol. 52 (5): 399–451។ 2005។ អ.វ.ល.:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.xអ.ស.ផ.ម. 16248873 
 170. Van Regenmortel MH (January 2007)។ "Virus species and virus identification: past and current controversies"។ Infection, Genetics and Evolution 7 (1): 133–44។ អ.វ.ល.:10.1016/j.meegid.2006.04.002អ.ស.ផ.ម. 16713373 
 171. Pennisi E (March 2001)។ "Taxonomy. Linnaeus's last stand?"។ Science (New York, N.Y.) 291 (5512): 2304–7។ អ.វ.ល.:10.1126/science.291.5512.2304អ.ស.ផ.ម. 11269295 
 172. Systema Naturae 2000 "Biota" Archived 14 June 2010 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 173. Taxonomicon "Biota" Archived 15 January 2014 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 174. Sapp, Jan (2003)។ Genesis: The Evolution of Biology។ Oxford University Press។ ទំ. 75–78។ ល.ស.ប.អ. 0-19-515619-6https://books.google.com/books?id=f4kXJv1XiFUC&pg=PA75 
 175. ១៧៥,០ ១៧៥,១ Wolfram, Stephen (2002)។ A New Kind of Science។ Wolfram Media។ ទំ. 170–183, 297–362។ ល.ស.ប.អ. 1-57955-008-8 
 176. Lintilhac, P. M. (Jan 1999)។ "Thinking of biology: toward a theory of cellularity—speculations on the nature of the living cell"BioScience 49 (1): 59–68។ អ.វ.ល.:10.2307/1313494JSTOR 1313494អ.ស.ផ.ម. 11543344។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៣] នៅថ្ងៃ 6 April 2013https://web.archive.org/web/20130406043511/https://www.rz.uni-karlsruhe.de/~db45/Studiendekanat/Lehre/Master/Module/Botanik_1/M1401/Evolution_Zellbiologie/Lintilhac%202003.pdf។ បានយកមក 2 June 2012 
 177. Whitman, W.; Coleman, D.; Wiebe, W. (1998)។ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". "Prokaryotes: The unseen majority"]។ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 95 (12): 6578–83។ Bibcode 1998PNAS...95.6578Wអ.វ.ល.:10.1073/pnas.95.12.6578PMC 33863អ.ស.ផ.ម. 9618454Expression error: Unrecognized punctuation character "១". 
 178. Pace, Norman R. (18 May 2006)។ "Concept Time for a change"Nature 441 (7091): 289។ Bibcode 2006Natur.441..289Pអ.វ.ល.:10.1038/441289aអ.ស.ផ.ម. 16710401។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៤] នៅថ្ងៃ 8 June 2012http://www.webcitation.org/68GROFAbU?url=http://coursesite.uhcl.edu/NAS/Kang/BIOL3231/Week3-Pace_2006.pdf។ បានយកមក 2 June 2012 
 179. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 180. "Passage through the Golgi."។ Curr Opin Cell Biol. 22 (4): 471–8។ 2010។ អ.វ.ល.:10.1016/j.ceb.2010.05.003អ.ស.ផ.ម. 20605430 
 181. Panno, Joseph (2004)។ The Cell។ Facts on File science library។ Infobase Publishing។ ទំ. 60–70។ ល.ស.ប.អ. 0-8160-6736-8https://books.google.com/books?id=sYgKY6zz20YC&pg=PA60 
 182. Alberts, Bruce ន.ដ. (1994)។ "From Single Cells to Multicellular Organisms"Molecular Biology of the Cell (3rd រ.រ.)។ New York: Garland Science។ ល.ស.ប.អ. 0-8153-1620-8http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK28332/។ បានយកមក 12 June 2012 
 183. Zimmer, Carl (7 January 2016)។ "Genetic Flip Helped Organisms Go From One Cell to Many"New York Timeshttps://www.nytimes.com/2016/01/12/science/genetic-flip-helped-organisms-go-from-one-cell-to-many.html។ បានយកមក 7 January 2016 
 184. Alberts, Bruce ន.ដ. (2002)។ "General Principles of Cell Communication"Molecular Biology of the Cell។ New York: Garland Science។ ល.ស.ប.អ. 0-8153-3218-1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26813/។ បានយកមក 12 June 2012 
 185. Race, Margaret S.; Randolph, Richard O. (2002)។ "The need for operating guidelines and a decision making framework applicable to the discovery of non-intelligent extraterrestrial life"។ Advances in Space Research 30 (6): 1583–1591។ Bibcode 2002AdSpR..30.1583Rអ.វ.ល.:10.1016/S0273-1177(02)00478-7ល.ត.ម.អ. 0273-1177។ "There is growing scientific confidence that the discovery of extraterrestrial life in some form is nearly inevitable" 
 186. Cantor, Matt (15 February 2009)។ "Alien Life 'Inevitable': Astronomer"Newser។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៥] នៅថ្ងៃ 3 May 2013http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.newser.com%2Fstory%2F50874%2Falien-life-inevitable-astronomer.html&date=2013-05-03។ បានយកមក 3 May 2013។ "Scientists now believe there could be as many habitable planets in the cosmos as there are stars, and that makes life's existence elsewhere "inevitable" over billions of years, says one." 
 187. Schulze-Makuch, Dirk; Dohm, James M.; Fairén, Alberto G.; Baker, Victor R.; Fink, Wolfgang; Strom, Robert G. (December 2005)។ Venus, Mars, and the Ices on Mercury and the Moon: Astrobiological Implications and Proposed Mission Designs5។ 778–795។ Bibcode 2005AsBio...5..778Sអ.វ.ល.:10.1089/ast.2005.5.778 
 188. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 189. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 190. Selis, Frank (2006)។ "Habitability: the point of view of an astronomer"។ ជា Gargaud, Muriel; Martin, Hervé; Claeys, Philippe។ Lectures in Astrobiology2។ Springer។ ទំ. 210–214។ ល.ស.ប.អ. 3-540-33692-3https://books.google.com/books?id=3uYmP0K5PXEC&pg=PA210 
 191. Lineweaver, Charles H.; Fenner, Yeshe; Gibson, Brad K. (January 2004)។ "The Galactic Habitable Zone and the age distribution of complex life in the Milky Way"។ Science 303 (5654): 59–62។ arXiv:astro-ph/0401024Bibcode 2004Sci...303...59Lអ.វ.ល.:10.1126/science.1092322អ.ស.ផ.ម. 14704421 
 192. Vakoch, Douglas A.; Harrison, Albert A. (2011)។ Civilizations beyond Earth: extraterrestrial life and society។ Berghahn Series។ Berghahn Books។ ទំ. 37–41។ ល.ស.ប.អ. 0-85745-211-8https://books.google.com/?id=BVJzsvqWip0C&pg=PA37 
 193. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 194. Chopra, Paras; Akhil Kamma។ "Engineering life through Synthetic Biology"In Silico Biology 6http://www.bioinfo.de/isb/2006/06/0038/។ បានយកមក 9 June 2008 
 195. "Definition of death". Definition of death. http://encarta.msn.com/dictionary_1861602899/death.html. 
 196. ១៩៦,០ ១៩៦,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 197. "Extinction – definition". Extinction – definition. http://encarta.msn.com/dictionary_1861609974/extinction.html. 
 198. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 199. Van Valkenburgh, B. (1999)។ "Major patterns in the history of carnivorous mammals"។ Annual Review of Earth and Planetary Sciences 27: 463–493។ Bibcode 1999AREPS..27..463Vអ.វ.ល.:10.1146/annurev.earth.27.1.463 
 200. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 201. Vastag, Brian (21 August 2011)។ "Oldest 'microfossils' raise hopes for life on Mars"The Washington Posthttp://www.washingtonpost.com/national/health-science/oldest-microfossils-hail-from-34-billion-years-ago-raise-hopes-for-life-on-mars/2011/08/19/gIQAHK8UUJ_story.html?hpid=z3។ បានយកមក 21 August 2011 
 202. Wade, Nicholas (21 August 2011)។ "Geological Team Lays Claim to Oldest Known Fossils"The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2011/08/22/science/earth/22fossil.html?_r=1&partner=rss&emc=rss&src=ig។ បានយកមក 21 August 2011 

Further reading[កែប្រែ]

External links[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ] ​អំពី: