ឈៀងកៃស៊ិក

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា Wrong language។
Generalissimo ឈៀងកៃស៊ិក
蔣中正
Official photo of President Chiang Kai-shek in 1948

កាន់តំណែង
October 10, 1928 – December 15, 1931
នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដំបូង Tan Yankai
Soong Tse-ven
អ្នកមុន V. K. Wellington Koo (Acting)
អ្នកស្នង Lin Sen
កាន់តំណែង
August 1, 1943 – May 20, 1948
Acting until October 10, 1943
នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដំបូង Soong Tse-ven
Vice Chairman Sun Fo
អ្នកមុន Lin Sen
អ្នកស្នង Himself (as President of the Republic of China)

កាន់តំណែង
December 15, 1931 – May 31, 1946
អ្នកមុន Position established
អ្នកស្នង Position abolished

កាន់តំណែង
May 20, 1948 – January 21, 1949
នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដំបូង Chang Chun
Wong Wen-hao
Sun Fo
អនុប្រធានាធិបតី Li Zongren
អ្នកមុន Himself (as Chairman of the National Government of China)
អ្នកស្នង Li Zongren (Acting)
កាន់តំណែង
March 1, 1950 – April 5, 1975
នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដំបូង Yen Hsi-shan
Chen Cheng
Yu Hung-Chun
Chen Cheng
Yen Chia-kan
Chiang Ching-kuo
អនុប្រធានាធិបតី Li Zongren
Chen Cheng
Yen Chia-kan
អ្នកមុន Li Zongren (Acting)
អ្នកស្នង Yen Chia-kan

កាន់តំណែង
December 4, 1930 – December 15, 1931
អ្នកមុន Soong Tse-ven
អ្នកស្នង Chen Mingshu
កាន់តំណែង
December 9, 1935 – January 1, 1938
ប្រធានាធិបតី Lin Sen
អ្នកមុន Wang Jingwei
អ្នកស្នង Hsiang-hsi Kung
កាន់តំណែង
November 20, 1939 – May 31, 1945
ប្រធានាធិបតី Lin Sen
អ្នកមុន Hsiang-hsi Kung
អ្នកស្នង Soong Tse-ven
កាន់តំណែង
March 1, 1947 – April 18, 1947
អ្នកមុន Soong Tse-ven
អ្នកស្នង Chang Chun

កាន់តំណែង
March 29, 1938 – April 5, 1975
អ្នកមុន Hu Hanmin
អ្នកស្នង Chiang Ching-kuo (as Chairman of the Kuomintang)
ព័ត៌មានលំអិត
កើត (1887-10-31)តុលា 31, 1887
Fenghua, Zhejiang, Qing China
ស្លាប់ មេសា 5, 1975(1975-04-05) (បានអាយុ 87)
Taipei, Taiwan
Resting place Cihu Mausoleum, Taoyuan, Taiwan
Nationality Republic of China
Political party Kuomintang
ពន្ធភាព Mao Fumei
Yao Yecheng
Chen Jieru
Soong Mei-ling
កូន Chiang Ching-kuo
Chiang Wei-kuo (adopted)
Alma mater Baoding Military Academy, Imperial Japanese Army Academy Preparatory School
សាសនា Methodism[១]
Awards Order of National Glory, Order of Blue Sky and White Sun, 1st class Order of the Sacred Tripod, Legion of Merit
Signature
Military service
Nickname(s) "Generalissimo"or "Red General"[២]
Allegiance Kuomintang
Service/branch Republic of China Army
Years of service 1911–1975
Rank General Special Class (特级上将)
Battles/wars Xinhai Revolution, Northern Expedition, Sino-Tibetan War, Kumul Rebellion, Soviet Invasion of Xinjiang, Chinese Civil War, Second Sino-Japanese War, Kuomintang Islamic Insurgency in China (1950–1958)
ឈៀងកៃស៊ិក
Chiang Kai-shek (Chinese characters).svg
"Chiang Kai-shek" in Traditional (top) and Simplified (bottom) Chinese characters
Traditional Chinese
Simplified Chinese
register name
Traditional Chinese
Simplified Chinese
milk name
Traditional Chinese
Simplified Chinese
school name
Traditional Chinese
Simplified Chinese
adopted name
Traditional Chinese
Simplified Chinese

Chiang Kai-shek (ចិន蔣介石; 31 October 1887 – 5 April 1975), also romanized as Chiang Chieh-shih and known as Chiang Chungcheng (ចិន蔣中正), was a political and military leader who served as the leader of the Republic of China.

Chiang – who led the Republic of China between 1928 and 1975 – was an influential member of the Kuomintang (KMT), the Chinese Nationalist Party, as well as a close ally of Sun Yat-sen's. Chiang became the Commandant of the Kuomintang's Whampoa Military Academy and took Sun's place as leader of the KMT following the Canton Coup in early 1926. Having neutralized the party's left wing, Chiang then led Sun's long-postponed Northern Expedition, conquering or reaching accommodations with China's many warlords.[៣]

From 1928 to 1948, Chiang served as chairman of the National Military Council of the Nationalist Government of the Republic of China (ROC). Chiang was socially conservative, promoting traditional Chinese culture in the New Life Movement and rejecting both western democracy and Sun's nationalist democratic socialism in favour of an authoritarian government.[ត្រូវការអំណះអំណាង] Unable to maintain Sun's good relations with the communists, Chiang purged them in a massacre at Shanghai and repression of uprisings at Kwangtung and elsewhere.

At the onset of the Second Sino-Japanese War, which later became the Chinese theater of World War II, Zhang Xueliang kidnapped Chiang and obliged him to establish a Second United Front with the communists. After the defeat of the Japanese, the American-sponsored Marshall Mission, an attempt to negotiate a coalition government, failed in 1946. The Chinese Civil War resumed, with the Chinese Communist Party (CCP) led by Mao Zedong defeating the Nationalists and declaring the People's Republic of China in 1949. Chiang's government and army retreated to Taiwan, where Chiang imposed martial law and persecuted critics in a period known as the "White Terror". After evacuating to Taiwan, Chiang's government continued to declare its intention to retake mainland China. Chiang ruled Taiwan securely as President of the Republic of China and General of the Kuomintang until his death in 1975, just one year short of Mao's death.[៤]

Like Mao, Chiang is regarded as a controversial figure: supporters credit him with playing a major part in the Allied victory of the Second World War; detractors and critics denounce him as a dictator at the front of an authoritarian autocracy who suppressed and purged opponents and critics and arbitrarily incarcerated those he deemed as opposing to the Kuomintang among others.

Names[កែប្រែ]

Like many other Chinese historical figures, Chiang used several names throughout his life. That inscribed in the genealogical records of his family is Jiang Zhoutai (ចិនបុរាណ: 蔣周泰; វ៉េដ–ហ្គែយល្ស៍: Chiang Chou-t‘ai). This so-called "register name" (譜名) is the one under which his extended relatives knew him, and the one he used in formal occasions, such as when he got married. In deference to tradition, family members did not use the register name in conversation with people outside of the family. In fact, the concept of real or original name is not as clear-cut in China as it is in the Western world.

In honor of tradition, Chinese families waited a number of years before officially naming their offspring. In the meantime, they used a "milk name" (乳名), given to the infant shortly after his birth and known only to the close family, thus the actual name that Chiang received at birth was Jiang Ruiyuan (ចិនបុរាណ: 蔣瑞元; វ៉េដ–ហ្គែយល្ស៍: Chiang Jui-yuan).

In 1903, the 16-year-old Chiang went to Ningbo to be a student, and he chose a "school name" (學名). This was actually the formal name of a person, used by older people to address him, and the one he would use the most in the first decades of his life (as the person grew older, younger generations would have to use one of the courtesy names instead). Colloquially, the school name is called "big name" (大名), whereas the "milk name" is known as the "small name" (小名). The school name that Chiang chose for himself was Zhiqing (ចិន志清; វ៉េដ–ហ្គែយល្ស៍: Chi-ch‘ing, which means "purity of intentions"). For the next fifteen years or so, Chiang was known as Jiang Zhiqing (Wade-Giles: Chiang Chi-ch‘ing). This is the name under which Sun Yat-sen knew him when Chiang joined the republicans in Kwangtung in the 1910s.

In 1912, when Jiang Zhiqing was in Japan, he started to use the name Chiang Kai-shek (Chinese: 蔣介石; Pinyin: Jiang Jieshi ; Wade-Giles: Chiang Chieh-shih) as a pen name for the articles that he published in a Chinese magazine he founded: Voice of the Army (Chinese: 軍聲). Jieshi is the Pinyin romanization of this name, based on Mandarin, but the most recognized romanized rendering is Kai-shek which is in Cantonese romanization. As the republicans were based in Canton (a Cantonese speaking area, now commonly known as Guangdong province), Chiang became known by Westerners under the Cantonese romanization of his courtesy name, while the family name as known in English seems to be the Mandarin pronunciation of his Chinese family name, transliterated in Wade-Giles.

"Kai-shek"/"Jieshi" soon became Chiang's courtesy name (字). Some think the name was chosen from the classic Chinese book the I Ching; "介于石", "[he who is] firm as a rock", is the beginning of line 2 of Hexagram 16, "豫". Others note that the first character of his courtesy name is also the first character of the courtesy name of his brother and other male relatives on the same generation line, while the second character of his courtesy name shi (石—meaning "stone") suggests the second character of his "register name" tai (泰—the famous Mount Tai of China). Courtesy names in China often bore a connection with the personal name of the person. As the courtesy name is the name used by people of the same generation to address the person, Chiang soon became known under this new name.

Sometime in 1917 or 1918, as Chiang became close to Sun Yat-sen, he changed his name from Jiang Zhiqing to Jiang Zhongzheng (ចិន蔣中正; វ៉េដ–ហ្គែយល្ស៍: Chiang Chung-cheng). By adopting the name Chung-cheng ("central uprightness"), he was choosing a name very similar to the name of Sun Yat-sen, who was (and still is) known among Chinese as Zhongshan (中山—meaning "central mountain"), thus establishing a link between the two. The meaning of uprightness, rectitude, or orthodoxy, implied by his name, also positioned him as the legitimate heir of Sun Yat-sen and his ideas. Not surprisingly, the Chinese Communists always rejected the use of this name and it is not well known in mainland China. However, it was readily accepted by members of the Chinese Nationalist Party and is the name under which Chiang Kai-shek is still commonly known in Taiwan. Often the name is shortened to "Chung-cheng" only ("Zhongzheng" in Pinyin). Many public places in Taiwan are named Chungcheng after Chiang. For many years passengers arriving at the Chiang Kai-shek International Airport were greeted by signs in Chinese welcoming them to the "Chung Cheng International Airport". Similarly, the monument erected to Chiang's memory in Taipei, known in English as Chiang Kai-shek Memorial Hall, was literally named "Chung Cheng Memorial Hall" in Chinese. In Singapore, Chung Cheng High School was named after him.

His name is also written in Taiwan as "The Late President Lord Chiang" (先總統 蔣公), where the one-character-wide space known as nuo tai shows respect, but this practice has lost some popularity. However, he is still known as Lord Chiang (蔣公) (without the title or space), along with the name Chiang Chung-cheng, in Taiwan.

Gallery[កែប្រែ]

Chiang Kai-shek at the Baoding Military Academy in 1907
Chen Qimei, Chiang's Zhejiangese mentor, who introduced him to the Tongmenghui, but was assassinated at Yuan Shikai's behest in 1916
The SS Yongfeng (later Zhongshan), where Chiang watched after Sun Yat-sen for two months in 1923 and which was later responsible for the 1926 Canton Coup that propelled Chiang to leadership of the KMT
Sun Yat-sen and Chiang at the 1924 opening ceremonies for the Soviet-funded Whampoa Military Academy
Chiang with Wang Jingwei, with whom he vied for control of the KMT following Sun Yat-sen's death
Chiang with Mikhail Borodin, a prominent Soviet advisor to the KMT and its NRA
Chiang with Sun's widow and her family in 1929
Chiang, leading the Northern Expedition in 1926, on the cover of a 1933 issue of Time
Chiang on the cover of Liangyou after the outbreak of the Battle of Shanghai
Chiang and his wife Soong Mei-ling with American general Joseph Stilwell in Burma in 1942
Chiang and Li Zongren
Chiang's May 20 inauguration speech as the first president of the Republic of China under the 1948 constitution
A rock carving at Kinmen in Chiang's hand, reading "Forget Not that You are in Ju", intended as a commentary on the Chinese republic's position relative to mainland China, which alludes to Qi's successful reconquest of its land despite having been forced into the single city of Ju by Yan during China's Warring States period
Chiang with American president Dwight D. Eisenhower in June 1960
Chiang presiding over the 1966 Double Ten celebrations
Chiang's body was not buried in the traditional Chinese manner, but entombed at his former residence in Cihu out of respect for his wish to be buried in his native Fenghua
The entrance to Chiang's tomb at Cihu reads "The Mausoleum of the President Lord Chiang", using Chiang's official posthumous name in traditional characters and orthography

Childhood[កែប្រែ]

Chiang was born in Xikou, a town in Fenghua, Zhejiang, about ៣០ សហាតិមាត្រ (១៩ ម៉ៃ.) of central Ningbo. His family's ancestral home—a concept important in Chinese society—was Heqiao (和橋), a town in Yixing, Jiangsu, about ៣៨ គ.ម. (២៤ ម៉ៃ.) southwest of central Wuxi and ១០ គ.ម. (៦,២ ម៉ៃ.) from the shores of Lake Tai. His father Jiang Zhaocong () and mother Wang Caiyu () were members of a prosperous family of salt merchants. Chiang lost his father when he was eight, and he wrote of his mother as the "embodiment of Confucian virtues".The young Chiang was inspired throughout his youth by the realisation that the reputation of an honored family rested upon his shoulders. He was a mischievous child, at only three years old he thrust a pair of chopsticks down his throat to see how far they would reach. They became stuck and were removed with great difficulty. Even at a young age he was interested in war, and directed mimic campaigns with a wooden sword and spear. As he grew older, Chiang became more aware of the issues that surrounded him and in his speech to the Kuomintang in 1945 said:

As you all know I was an orphan boy in a poor family. Deprived of any protection after the death of her husband, my mother was exposed to the most ruthless exploitation by neighbouring ruffians and the local gentry. The efforts she made in fighting against the intrigues of these family intruders certainly endowed her child, brought up in such environment, with an indomitable spirit to fight for justice. I felt throughout my childhood that mother and I were fighting a helpless lone war. We were alone in a desert, no available or possible assistance could we look forward to. But our determination was never shaken, nor hope abandoned.[៥]

Education in Japan[កែប្រែ]

Chiang grew up at a time in which military defeats, natural disasters, revolts, and the machinations of the empress dowager Cixi had left the Manchu-dominated Qing Empire destabilized and in debt. Successive demands of the Western powers and Japan since the Opium War had left China owing millions of taels of silver. He decided to pursue a military career. He began his military training at the Baoding Military Academy in 1906, the same year Japan left its bimetallic currency standard, devaluing its yen. He left for Tokyo Shinbu Gakko, a preparatory school for the Imperial Japanese Army Academy intended for Chinese students, in 1907. There, he came under the influence of compatriots to support the revolutionary movement to overthrow the Qing and to set up a Han-dominated Chinese republic. He befriended fellow Zhejiangese Chen Qimei, and in 1908 Chen brought Chiang into the Tongmenghui, an important revolutionary brotherhood of the era. Finishing his schooling, Chiang served in the Imperial Japanese Army from 1909 to 1911.

Return to China[កែប្រែ]

Chiang returned to China in 1911 after learning of the outbreak of the Wuchang Uprising, intending to fight as an artillery officer. He served in the revolutionary forces, where he led a regiment in Shanghai under his friend and mentor Chen Qimei, as one of Chen's chief lieutenants. In early 1912, a dispute arose between Chen and Tao Chen-chang, who was an influential member of the Revolutionary Alliance and who opposed both Sun Yat-sen and Chen. Tao sought to avoid escalating the quarrel by hiding in a hospital but was discovered there by Chiang. Chen dispatched assassins. Chiang may not have taken part in the act but would later assume responsibility to help Chen avoid trouble. Chen valued Chiang despite Chiang's already legendary temper, believing that such bellicosity was useful in a military leader.[៦] Alternatively, Professor Pichon Loh reports that Chiang may have killed Tao in the hospital with a pistol.[៧]

Chiang's friendship with Chen Qimei signaled an association with Shanghai's criminal syndicate (the Green Gang headed by Du Yuesheng and Huang Jinrong). During Chiang's time in Shanghai, he was watched by British-administered Shanghai International Settlement police, who charged him with various felonies. These charges never resulted in a trial and Chiang was never jailed.[៨]

Chiang became a founding member of the KMT after the success of the 1911 Revolution. After the takeover of the Republican government by Yuan Shikai and the failed Second Revolution in 1913, Chiang, like his KMT comrades, divided his time between exile in Japan and the havens of the Shanghai International Settlement. In Shanghai, Chiang cultivated ties with the city's underworld gangs, which were dominated by the notorious Green Gang and its leader Du Yuesheng. On 18 May 1916, agents of Yuan Shikai assassinated Chen Qimei. Chiang then succeeded Chen as leader of the Chinese Revolutionary Party in Shanghai. Sun Yat-sen's political career was at its lowest point during this time when most of his old Revolutionary Alliance comrades refused to join him in the exiled Chinese Revolutionary Party.[៩]

Establishment of the Kuomintang[កែប្រែ]

In 1917, Sun Yat-sen moved his base of operations to Kwangtung (now known as Guangzhou), and Chiang joined him in 1918. At this time Sun remained largely sidelined; and, without arms or money, was soon expelled from Kwangtung and exiled again to Shanghai. He was restored to Kwangtung with mercenary help in 1920. After returning to Kwangtung, a rift developed between Sun, who sought to militarily unify China under the KMT, and Guangdong Governor Chen Jiongming, who wanted to implement a federalist system with Guangdong as a model province. On 16 June 1922, Ye Ju, a general of Chen's whom Sun had attempted to exile, led an assault of Kwangtung's Presidential Palace.[១០] Sun had already fled to the naval yardទំព័រគំរូ:Sfnp and boarded the SS Haiqi,[១១] but his wife narrowly evaded shelling and rifle fire as she fled.ទំព័រគំរូ:Sfnp They met on the SS Yongfeng, where they were joined—as swiftly as he could return from Shanghai, where he was ritually mourning his mother's death—by Chiang.[១២] For about 50 days,[១៣] Chiang stayed with Sun, protecting and caring for him and earning his lasting trust. They abandoned their attacks on Chen on August 9, taking a British ship to Hong Kong[១២] and traveling to Shanghai by steamer.[១៣]

Sun regained control of Kwangtung in early 1923, again with the help of mercenaries from Yunnan and from the Comintern. Undertaking a reform of the KMT, he established a revolutionary government aimed at unifying China under the KMT. That same year, Sun sent Chiang to spend three months in Moscow studying the Soviet political and military system. During his trip in Russia, Chiang met Leon Trotsky and other Soviet leaders, but quickly came to the conclusion that the Russian model of government was not suitable for China. Chiang later sent his eldest son, Ching-kuo, to study in Russia. After his father's split from the First United Front in 1927, Ching-kuo was forced to stay there, as a hostage, until 1937. Chiang wrote in his diary, "It is not worth it to sacrifice the interest of the country for the sake of my son."[១៤][១៥] Chiang even refused to negotiate a prisoner swap for his son in exchange for the Chinese Communist Party leader.[១៦] His attitude remained consistent, and he continued to maintain, by 1937, that "I would rather have no offspring than sacrifice our nation's interests." Chiang had absolutely no intention of ceasing the war against the Communists.[១៧]

Chiang Kai-shek returned to Kwangtung and in 1924 was appointed Commandant of the Whampoa Military Academy by Sun. Chiang resigned from the office for one month in disagreement with Sun's extremely close cooperation with the Comintern, but returned at Sun's demand. The early years at Whampoa allowed Chiang to cultivate a cadre of young officers loyal to both the KMT and himself.

Throughout his rise to power, Chiang also benefited from membership within the nationalist Tiandihui fraternity, to which Sun Yat-sen also belonged, and which remained a source of support during his leadership of the Kuomintang.

Competition with Wang Jingwei[កែប្រែ]

Sun Yat-sen died on 12 March 1925,[១៨] creating a power vacuum in the Kuomintang. A contest ensued among Wang Jingwei, Liao Zhongkai, and Hu Hanmin. In August, Liao was assassinated and Hu arrested for his connections to the murderers. Wang Jingwei, who had succeeded Sun as chairman of the Kwangtung regime, seemed ascendant but was forced into exile by Chiang following the Canton Coup. The SS Yongfeng, renamed the Zhongshan in Sun's honor, had appeared off Changzhou[១៩]—the location of the Whampoa Academy—on apparently falsified ordersទំព័រគំរូ:Sfnp and amid a series of unusual phone calls trying to ascertain Chiang's location.[២០] He initially considered fleeing Kwangtung and even booked passage on a Japanese steamer, but then decided to use his military connections to declare martial law on 20 March 1926, and crack down on Communist and Soviet influence over the NRA, the military academy, and the party.ទំព័រគំរូ:Sfnp The right wing of the party supported him and Stalin—anxious to maintain Soviet influence in the area—had his lieutenants agree to Chiang's demandsទំព័រគំរូ:Sfnp regarding a reduced Communist presence in the KMT leadership in exchange for certain other concessions.ទំព័រគំរូ:Sfnp The rapid replacement of leadership enabled Chiang to effectively end civilian oversight of the military after May 15, though his authority was somewhat limitedទំព័រគំរូ:Sfnp by the army's own regional composition and divided loyalties. On 5 June 1926, he was named commander-in-chief of the National Revolutionary Army[២១] and, on July 27, he finally launched Sun's long-delayed Northern Expedition, aimed at conquering the northern warlords and bringing China together under the KMT.

The NRA branched into three divisions: to the west was the returned Wang Jingwei, who led a column to take Wuhan; Bai Chongxi's column went east to take Shanghai; Chiang himself led in the middle route, planning to take Nanjing before pressing ahead to capture Beijing. However, in January 1927, Wang Jingwei and his KMT leftist allies took the city of Wuhan amid much popular mobilization and fanfare. Allied with a number of Chinese Communists and advised by Soviet agent Mikhail Borodin, Wang declared the National Government as having moved to Wuhan. Having taken Nanjing in March (and briefly visited Shanghai, now under the control of his close ally Bai Chongxi), Chiang halted his campaign and prepared a violent break with Wang's leftist elements, which he believed threatened his control of the KMT.

Now with an established national government in Nanjing, and supported by conservative allies including Hu Hanmin, Chiang's expulsion of the Communists and their Soviet advisers led to the beginning of the Chinese Civil War. Wang Jingwei's National Government was weak militarily, and was soon ended by Chiang with the support of a local warlord (Li Zongren of Guangxi). Eventually, Wang and his leftist party surrendered to Chiang and joined him in Nanjing. In the Central Plains War, Beijing was taken on June, 1928, from an alliance of the warlords Feng Yuxiang and Yan Xishan. In December, the Manchurian warlord Zhang Xueliang pledged allegiance to Chiang's government, completing Chiang's nominal unification of China and ending the Warlord Era.

In 1927, when he was setting up the Nationalist government in Nanjing, he was preoccupied with "the elevation of our leader Dr. Sun Yat-sen to the rank of 'Father of our Chinese Republic'. Dr. Sun worked for 40 years to lead our people in the Nationalist cause, and we cannot allow any other personality to usurp this honored position". He asked Chen Guofu to purchase a photograph that had been taken in Japan around 1895 or 1898. It showed members of the Revive China Society with Yeung Kui-wan (楊衢雲 or 杨衢云, pinyin Yáng Qúyún) as President, in the place of honor, and Sun, as secretary, on the back row, along with members of the Japanese Chapter of the Revive China Society. When told that it was not for sale, Chiang offered a million dollars to recover the photo and its negative. "The party must have this picture and the negative at any price. They must be destroyed as soon as possible. It would be embarrassing to have our Father of the Chinese Republic shown in a subordinate position".[២២] Chiang never obtained either the photo or its negative.

Chiang made great efforts to gain recognition as the official successor of Sun Yat-sen. In a pairing of great political significance, Chiang was Sun's brother-in-law: he had married Soong Mei-ling, the younger sister of Soong Ching-ling, Sun's widow, on 1 December 1927. Originally rebuffed in the early 1920s, Chiang managed to ingratiate himself to some degree with Soong Mei-ling's mother by first divorcing his wife and concubines and promising to sincerely study the precepts of Christianity. He read the copy of the Bible that May-ling had given him twice before making up his mind to become a Christian, and three years after his marriage he was baptized in the Soong's Methodist church. Although some observers felt that he adopted Christianity as a political move, studies of his recently opened diaries suggest that his faith was strong and sincere and that he felt that Christianity reinforced Confucian moral teachings.[២៣]

Upon reaching Beijing, Chiang paid homage to Sun Yat-sen and had his body moved to the new capital of Nanjing to be enshrined in a grand mausoleum.

Rising power[កែប្រែ]

In the West and in the Soviet Union, Chiang Kai-shek was known as the "Red General".[២] Movie theaters in the Soviet Union showed newsreels and clips of Chiang. At Moscow, Sun Yat-sen University portraits of Chiang were hung on the walls; and, in the Soviet May Day Parades that year, Chiang's portrait was to be carried along with the portraits of Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, and other Communist leaders.[២៤] The United States consulate and other Westerners in Shanghai were concerned about the approach of "Red General" Chiang as his army was seizing control of large areas of the country in the Northern Expedition.[២៥][២៦]

On April 12, Chiang carried out a purge of thousands of suspected Communists and dissidents in Shanghai, and began large-scale massacres across the country collectively known as the "White Terror". Throughout April 1927, more than ១២០០០ people were killed in Shanghai. The killings drove most Communists from urban cities and into the rural countryside, where the KMT was less powerful.[២៧] In the year after April 1927, over 300,000 people died across China in anti-Communist suppression campaigns, executed by the KMT. One of the most famous quotes from Chiang (during that time) was that he would rather mistakenly kill 1,000 innocent people rather than allow one Communist to escape.[២៨] Some estimates claim the White Terror in China took millions of lives, most of them in the rural areas. No concrete number can be verified.[២៩] Chiang allowed Soviet agent and advisor Mikhail Borodin and Soviet general Vasily Blücher (Galens) "escape" to safety after the purge.[៣០]

Rule[កែប្រែ]

Having gained control of China, Chiang's party remained surrounded by "surrendered" warlords who remained relatively autonomous within their own regions. On 10 October 1928, Chiang was named director of the State Council, the equivalent to President of the country, in addition to his other titles.[៣១] As with his predecessor Sun Yat-sen, the Western media dubbed him "Generalissimo".[២១]

According to Sun Yat-sen's plans, the Kuomintang (KMT) was to rebuild China in three steps: military rule, political tutelage, and constitutional rule. The ultimate goal of the KMT revolution was democracy, which was not considered to be feasible in China's fragmented state. Since the KMT had completed the first step of revolution through seizure of power in 1928, Chiang's rule thus began a period of what his party considered to be "political tutelage" in Sun Yat-sen's name. During this so-called Republican Era, many features of a modern, functional Chinese state emerged and developed.

The decade of 1928 to 1937 saw some aspects of foreign imperialism, concessions and privileges in China, moderated through diplomacy. The government acted to modernize the legal and penal systems, attempted to stabilize prices, amortize debts, reform the banking and currency systems, build railroads and highways, improve public health facilities, legislate against traffic in narcotics, and augment industrial and agricultural production. Not all of these projects were successfully completed. Efforts were made towards improving education standards; and, in an effort to unify Chinese society, the New Life Movement was launched to encourage Confucian moral values and personal discipline. Guoyu ("national language") was promoted as a standard tongue, and the establishment of communications facilities (including radio) were used to encourage a sense of Chinese nationalism in a way that was not possible when the nation lacked an effective central government.

Any successes that the Nationalists did make, however, were met with constant political and military upheavals. While much of the urban areas were now under the control of the KMT, much of the countryside remained under the influence of weakened yet undefeated warlords and Communists. Chiang often resolved issues of warlord obstinacy through military action, but such action was costly in terms of men and material. The 1930 Central Plains War alone nearly bankrupted the Nationalist government and caused almost ២៥០០០០ casualties on both sides. In 1931, Hu Hanmin, Chiang's old supporter, publicly voiced a popular concern that Chiang's position as both premier and president flew in the face of the democratic ideals of the Nationalist government. Chiang had Hu put under house arrest, but he was released after national condemnation after which he left Nanjing and supported a rival government in Kwangtung. The split resulted in a military conflict between Hu's Kwangtung government and Chiang's Nationalist government. Chiang only won the campaign against Hu after a shift in allegiance by the warlord Zhang Xueliang, who had previously supported Hu Hanmin.

Throughout his rule, complete eradication of the Communists remained Chiang's dream. After assembling his forces in Kiangsi, Chiang led his armies against the newly established Chinese Soviet Republic. With help from foreign military advisers, Chiang's Fifth Campaign finally surrounded the Chinese Red Army in 1934. The Communists, tipped off that a Nationalist offensive was imminent, retreated in the Long March, during which Mao Zedong rose from a mere military official to the most influential leader of the Communist Party of China.

Chiang, as a nationalist and a Confucianist, was against the iconoclasm of the May Fourth Movement. Motivated by his sense of nationalism, he viewed some Western ideas as foreign, and he believed that the great introduction of Western ideas and literature that the May Fourth Movement promoted was not beneficial to China. He and Dr. Sun criticized the May Fourth intellectuals as corrupting the morals of China's youth.[៣២]

Contrary to Communist propaganda that Chiang was pro-capitalism, Chiang Kai-shek antagonized the capitalists of Shanghai, often attacking them and confiscating their capital and assets for the use of the government. Chiang confiscated the wealth of capitalists even while he denounced and fought against communists.[៣៣] Chiang crushed pro-communist worker and peasant organizations and rich Shanghai capitalists at the same time. Chiang continued Dr. Sun Yat-sen's anti capitalist ideology, directing Kuomintang media to openly attack capitalists and capitalism, demanding government controlled industry instead.[៣៤]

Chiang has often been interpreted as being pro-capitalist, but this conclusion may be problematic. Shanghai capitalists did briefly support him out of fear of communism in 1927, but this support eroded in 1928 when Chiang turned his tactics of intimidation on them. The relationship between Chiang Kai-shek and Chinese capitalists remained poor throughout the period of his administration.[៣៥] Chiang blocked Chinese capitalists from gaining any political power or voice within his regime. Once Chiang Kai-shek was done with his White Terror on pro-communist laborers, he proceeded to turn on the capitalists. Gangster connections allowed Chiang to attack them in the International Settlement, successfully forcing capitalists to back him up with their assets for his military expeditions.[៣៥]

Chiang viewed Japan, America, the Soviet Union, France and Britain as all being imperialists with nobody else's interests in mind but their own, seeing them as hypocritical to condemn each other for imperialism which they all practiced.[៣៦][៣៧] He manipulated America, Nazi Germany, and the Soviet Union to regain lost territories for China as he viewed all the powers as imperialists trying to curtail and suppress China's power and national resurrection.[៣៨]

Mass deaths under Nationalist rule[កែប្រែ]

Some sources attribute Chiang Kai-shek with millions of deaths[៣៩][៤០] for the scattered events of mass deaths caused by the Nationalist Government of China. He is certainly partially responsible for the 1938 Yellow River flood which killed hundreds of thousands of Chinese civilians in order to fend off a Japanese Advance.[៤១] This accusation is usually sourced from Rudolph Rummel who was referring to the Nationalist regime as whole rather than Chiang Kai-Shek in particular. Regardless the Nationalist government of China has been accused of mass killings by Rudolph Rummel, estimating the Nationalist government of China is responsible for between 6 and 18.5 million deaths. He attributes this death toll to a few major causes for example:[៤២]

First phase of the Chinese Civil War[កែប្រែ]

In Nanjing, on April 1931, Chiang Kai-shek attended a national leadership conference with Zhang Xueliang and General Ma Fuxiang, in which Chiang and Zhang dauntlessly upheld that Manchuria was part of China in the face of the Japanese invasion.[៤៤] After the Japanese invasion of Manchuria in 1931, Chiang resigned as Chairman of the National Government. He returned shortly afterwards, adopting the slogan "first internal pacification, then external resistance". However, this policy of avoiding a frontal war against the Japanese was widely unpopular. In 1932, while Chiang was seeking first to defeat the Communists, Japan launched an advance on Shanghai and bombarded Nanjing. This disrupted Chiang's offensives against the Communists for a time, although it was the northern factions of Hu Hanmin's Kwangtung government (notably the 19th Route Army) that primarily led the offensive against the Japanese during this skirmish. Brought into the Nationalist army immediately after the battle, the 19th Route Army's career under Chiang would be cut short after it was disbanded for demonstrating socialist tendencies.

In December 1936, Chiang flew to Xi'an to coordinate a major assault on the Red Army and the Communist Republic that had retreated into Yan'an. However, Chiang's allied commander Zhang Xueliang, whose forces were used in his attack and whose homeland of Manchuria had been recently invaded by the Japanese, did not support the attack on the Communists. On December 12, Zhang and several other Nationalist generals headed by Yang Hucheng of Shaanxi kidnapped Chiang for two weeks in what is known as the Xi'an Incident. They forced Chiang into making a "Second United Front" with the Communists against Japan. After releasing Chiang and returning to Nanjing with him, Zhang was placed under house arrest and the generals who had assisted him were executed. Chiang's commitment to the Second United Front was nominal at best, and it was all but broken up in 1941.

Second Sino-Japanese War[កែប្រែ]

The Second Sino-Japanese War broke out in July 1937, and in August of that year Chiang sent ៦០០០០០ of his best-trained and equipped soldiers to defend Shanghai. With over 200,000 Chinese casualties, Chiang lost the political cream of his Whampoa-trained officers. Though Chiang lost militarily, the battle dispelled Japanese claims that it could conquer China in three months and demonstrated to the Western powers that the Chinese would continue the fight. By December, the capital city of Nanjing had fallen to the Japanese resulting in the Nanking Massacre. Chiang moved the government inland, first to Wuhan and later to Chongqing.

Having lost most of China's economic and industrial centers, Chiang withdrew into the hinterlands, stretching the Japanese supply lines and bogging down Japanese soldiers in the vast Chinese interior. As part of a policy of protracted resistance, Chiang authorized the use of scorched earth tactics, resulting in many civilian deaths. During the Nationalists' retreat from Zhengzhou, the dams around the city were deliberately destroyed by the Nationalist army in order to delay the Japanese advance, killing 500,000 people in the subsequent 1938 Yellow River flood.

After heavy fighting, the Japanese occupied Wuhan in the fall of 1938 and the Nationalists retreated farther inland, to Chongqing. While en route to Chongqing, the Nationalist army intentionally started the "fire of Changsha", as a part of the scorched earth policy. The fire destroyed much of the city, killed twenty thousand civilians, and left hundreds of thousands of people homeless. Due to an organizational error (it was claimed), the fire was begun without any warning to the residents of the city. The Nationalists eventually blamed three local commanders for the fire and executed them. Newspapers across China blamed the fire on (non-KMT) arsonists, but the blaze contributed to a nationwide loss of support for the KMT.[៤៥]

In 1939 Muslim leaders Isa Yusuf Alptekin and Ma Fuliang were sent by Chiang to several Middle eastern countries, including Egypt, Turkey, and Syria, to gain support for the Chinese War against Japan, and to express his support for Muslims.[៤៦]

The Japanese, controlling the puppet-state of Manchukuo and much of China's eastern seaboard, appointed Wang Jingwei as a Quisling-ruler of the occupied Chinese territories around Nanjing. Wang named himself President of the Executive Yuan and Chairman of the National Government (not the same 'National Government' as Chiang's), and led a surprisingly large[quantify] minority of anti-Chiang/anti-Communist Chinese against his old comrades. He died in 1944, within a year of the end of World War II.

The Hui Muslim Xidaotang sect pledged allegiance to the Kuomintang after their rise to power and Hui Muslim General Bai Chongxi acquainted Chiang Kaishek with the Xidaotang jiaozhu Ma Mingren in 1941 in Chongqing.[៤៧]

In 1942 Generalissimo Chiang Kai-shek went on tour in northwestern China in Xinjiang, Gansu, Ningxia, Shaanxi, and Qinghai, where he met both Muslim Generals Ma Buqing and Ma Bufang.[៤៨] He also met the Muslim Generals Ma Hongbin and Ma Hongkui separately.

A border crisis erupted with Tibet in 1942. Under orders from Chiang Kai-shek, Ma Bufang repaired Yushu airport to prevent Tibetan separatists from seeking independence.[ត្រូវការអំណះអំណាង] Chiang also ordered Ma Bufang to put his Muslim soldiers on alert for an invasion of Tibet in 1942.[៤៩] Ma Bufang complied and moved several thousand troops to the border with Tibet.[៥០] Chiang also threatened the Tibetans with aerial bombardment if they worked with the Japanese. Ma Bufang attacked the Tibetan Buddhist Tsang monastery in 1941.[៥១] He also constantly attacked the Labrang monastery.[៥២]

With the attack on Pearl Harbor and the opening of the Pacific War, China became one of the Allied Powers. During and after World War II, Chiang and his American-educated wife Soong Mei-ling, known in the United States as "Madame Chiang", held the support of the United States' China Lobby, which saw in them the hope of a Christian and democratic China. Chiang was even named the Supreme Commander of Allied forces in the China war zone. He was created a Knight Grand Cross of the Order of the Bath by King George VI of the United Kingdom in 1942.[៥៣]

General Joseph Stilwell, an American military adviser to Chiang during World War II, strongly criticized Chiang and his generals for what he saw as their incompetence and corruption.[៥៤] In 1944, the United States Army Air Corps commenced Operation Matterhorn in order to bomb Japan's steel industry from bases to be constructed in mainland China. This was meant to fulfill President Roosevelt's promise to Chiang Kai-shek to begin bombing operations against Japan by November 1944. However, Chiang Kai-shek's subordinates refused to take airbase construction seriously until enough capital had been delivered to permit embezzlement on a massive scale. Stilwell estimated that at least half of the $100 million spent on construction of airbases was embezzled by Nationalist party officials.[៥៥]

Chiang played the Soviets and Americans against each other during the war. He first told the Americans that they would be welcome in talks between the Soviet Union and China then secretly told the Soviets that the Americans were unimportant and that their opinions would not be considered. Chiang also used American support and military power in China against the ambitions of the Soviet Union to dominate the talks, stopping the Soviets from taking full advantage of the situation in China with the threat of American military action against the Soviets.[៥៦]

French Indochina[កែប្រែ]

U.S. President Franklin D. Roosevelt, through General Stilwell, privately made it clear that they preferred that the French not reacquire French Indochina (modern day Vietnam, Cambodia and Laos) after the war was over. Roosevelt offered Chiang control of all of Indochina. It was said that Chiang replied: "Under no circumstances!"[៥៧]

After the war, 200,000 Chinese troops under General Lu Han were sent by Chiang Kai-shek to northern Indochina (north of the 16th parallel) to accept the surrender of Japanese occupying forces there, and remained in Indochina until 1946, when the French returned.[៥៨][៥៩] The Chinese used the VNQDD, the Vietnamese branch of the Chinese Kuomintang, to increase their influence in Indochina and to put pressure on their opponents.[៦០] Chiang Kai-shek threatened the French with war in response to maneuvering by the French and Ho Chi Minh's forces against each other, forcing them to come to a peace agreement. In February 1946 he also forced the French to surrender all of their concessions in China and to renounce their extraterritorial privileges in exchange for the Chinese withdrawing from northern Indochina and allowing French troops to reoccupy the region. Following France's agreement to these demands, the withdrawal of Chinese troops began in March 1946.[៦១][៦២][៦៣][៦៤]

Ryukyus[កែប្រែ]

During the Cairo Conference in 1943, Chiang said that Roosevelt asked him whether China would like to claim the Ryukyu Islands from Japan in addition to retaking Taiwan, the Pescadores, and Manchuria. Chiang claims that he said he was in favor of an international presence on the islands.[៦៥] However, the U.S. became the sole protector of the Ryukyus in 1945, and reverted it to the Japanese in 1972 while securing US military presence there.

Second phase of the Chinese Civil War[កែប្រែ]

Treatment and use of Japanese soldiers[កែប្រែ]

In 1945, when Japan surrendered, Chiang's Chongqing government was ill-equipped and ill-prepared to reassert its authority in formerly Japanese-occupied China, and it asked the Japanese to postpone their surrender until Kuomintang (KMT) authority could arrive to take over. American troops and weapons soon bolstered KMT forces, allowing them to reclaim cities. The countryside, however, remained largely under Communist control.

For over a year after the Japanese surrender, rumors circulated throughout China that the Japanese had entered into a secret agreement with Chiang, in which the Japanese would assist the Nationalists in fighting the Communists in exchange for the protection of Japanese persons and property there. Many top nationalist generals, including Chiang, had studied and trained in Japan before the Nationalists had returned to the mainland in the 1920s, and maintained close personal friendships with top Japanese officers. The Japanese general in charge of all forces in China, General Yasuji Okamura, had personally trained officers who later became generals in Chiang's staff. Reportedly, General Okamura, before surrendering command of all Japanese military forces in Nanjing, offered Chiang control of all 1.5 million Japanese military and civilian support staff then present in China. Reportedly, Chiang seriously considered accepting this offer, but declined only in the knowledge that the United States would certainly be outraged by the gesture. Even so, armed Japanese troops remained in China well into 1947, with some noncommissioned officers finding their way into the Nationalist officer corps.[៦៦] That the Japanese in China came to regard Chiang as a magnanimous figure to whom many Japanese owed their lives and livelihoods was a fact attested by both Nationalist and Communist sources.[៦៧]

Conditions during the Chinese Civil War[កែប្រែ]

Westad says the Communists won the Civil War because they made fewer military mistakes than Chiang Kai-Shek, and because in his search for a powerful centralized government, Chiang antagonized too many interest groups in China. Furthermore, his party was weakened in the war against Japan. Meanwhile, the Communists told different groups, such as peasants, exactly what they wanted to hear, and cloaked themselves in the cover of Chinese Nationalism.[៦៨]

Following the war, the United States encouraged peace talks between Chiang and Communist leader Mao Zedong in Chongqing. Due to concerns about widespread and well-documented corruption in Chiang's government throughout his rule, the U.S. government limited aid to Chiang for much of the period of 1946 to 1948, in the midst of fighting against the People's Liberation Army led by Mao Zedong. Alleged infiltration of the U.S. government by Chinese Communist agents may have also played a role in the suspension of American aid.[៦៩]

Chiang's right-hand man, the secret police Chief Dai Li, was both anti-American and anti-Communist.[៧០] Dai ordered Kuomintang agents to spy on American officers.[៧១] Earlier, Dai had been involved with the Blue Shirts Society, a fascist-inspired paramilitary group within the Kuomintang, which wanted to expel Western and Japanese imperialists, crush the Communists, and eliminate feudalism.[៧២] Dai Li died in a plane crash, which was suspected to be an assassination orchestrated by Chiang.[៧៣]

Though Chiang had achieved status abroad as a world leader, his government deteriorated as the result of corruption and inflation. In his diary on June 1948, Chiang wrote that the KMT had failed, not because of external enemies but because of rot from within.[៧៤] The war had severely weakened the Nationalists, while the Communists were strengthened by their popular land-reform policies,[៧៥] and by a rural population that supported and trusted them. The Nationalists initially had superiority in arms and men, but their lack of popularity, infiltration by Communist agents, low morale, and disorganization soon allowed the Communists to gain the upper hand in the civil war.

Competition with Li Zongren[កែប្រែ]

A new Constitution was promulgated in 1947, and Chiang was elected by the National Assembly as the first term President of the Republic of China on 20 May 1948. This marked the beginning of what was termed the "democratic constitutional government" period by the KMT political orthodoxy, but the Communists refused to recognize the new Constitution, and its government, as legitimate. Chiang resigned as President on 21 January 1949, as KMT forces suffered terrible losses and defections to the Communists. After Chiang's resignation the vice-president of the ROC, Li Zongren, became China's acting president.

Shortly after Chiang's resignation the Communists halted their advances and attempted to negotiate the virtual surrender of the ROC. Li attempted to negotiate milder terms that would have ended the civil war, but without success. When it became clear that Li was unlikely to accept Mao's terms, the Communists issued an ultimatum in April 1949, warning that they would resume their attacks if Li did not agree within five days. Li refused.[៧៦]

Li's attempts to carry out his policies faced varying degrees of opposition from Chiang's supporters, and were generally unsuccessful. Chiang especially antagonized Li by taking possession of (and moving to Taiwan) US$200 million of gold and US dollars belonging to the central government that Li desperately needed to cover the government's soaring expenses. When the Communists captured the Nationalist capital of Nanjing in April 1949, Li refused to accompany the central government as it fled to Guangdong, instead expressing his dissatisfaction with Chiang by retiring to Guangxi.[៧៧]

The former warlord Yan Xishan, who had fled to Nanjing only one month before, quickly insinuated himself within the Li-Chiang rivalry, attempting to have Li and Chiang reconcile their differences in the effort to resist the Communists. At Chiang's request Yan visited Li in order to convince Li not to withdraw from public life. Yan broke down in tears while talking of the loss of his home province of Shanxi to the Communists, and warned Li that the Nationalist cause was doomed unless Li went to Kwangtung. Li agreed to return under the condition that Chiang surrender most of the gold and US dollars in his possession that belonged to the central government, and that Chiang stop overriding Li's authority. After Yan communicated these demands and Chiang agreed to comply with them, Li departed for Guangdong.[៧៧]

In Guangdong, Li attempted to create a new government composed of both Chiang supporters and those opposed to Chiang. Li's first choice of premier was Chu Cheng, a veteran member of the Kuomintang who had been virtually driven into exile due to his strong opposition to Chiang. After the Legislative Yuan rejected Chu, Li was obliged to choose Yan Xishan instead. By this time Yan was well known for his adaptability and Chiang welcomed his appointment.[៧៧]

Conflict between Chiang and Li persisted. Although he had agreed to do so as a prerequisite of Li's return, Chiang refused to surrender more than a fraction of the wealth that he had sent to Taiwan. Without being backed by gold or foreign currency, the money issued by Li and Yan quickly declined in value until it became virtually worthless.[៧៨]

Although he did not hold a formal executive position in the government, Chiang continued to issue orders to the army, and many officers continued to obey Chiang rather than Li. The inability of Li to coordinate KMT military forces led him to put into effect a plan of defense that he had contemplated in 1948. Instead of attempting to defend all of southern China, Li ordered what remained of the Nationalist armies to withdraw to Guangxi and Guangdong, hoping that he could concentrate all available defenses on this smaller, and more easily defensible, area. The object of Li's strategy was to maintain a foothold on the Chinese mainland in the hope that the United States would eventually be compelled to enter the war in China on the Nationalist side.[៧៨]

Final Communist advance[កែប្រែ]

Chiang opposed Li's plan of defense because it would have placed most of the troops still loyal to Chiang under the control of Li and Chiang's other opponents in the central government. To overcome Chiang's intransigence Li began ousting Chiang's supporters within the central government. Yan Xishan continued in his attempts to work with both sides, creating the impression among Li's supporters that he was a "stooge" of Chiang, while those who supported Chiang began to bitterly resent Yan for his willingness to work with Li. Because of the rivalry between Chiang and Li, Chiang refused to allow Nationalist troops loyal to him to aid in the defense of Kwangsi and Canton, with the result that Communist forces occupied Canton in October 1949.[៧៩]

After Canton fell to the Communists, Chiang relocated the government to Chungking, while Li effectively surrendered his powers and flew to New York for treatment of his chronic duodenum illness at the Hospital of Columbia University. Li visited the President of the United States, Harry S. Truman, and denounced Chiang as a dictator and an usurper. Li vowed that he would "return to crush" Chiang once he returned to China. Li remained in exile, and did not return to Taiwan.[៨០]

In the early morning of 10 December 1949, Communist troops laid siege to Chengtu, the last KMT-controlled city in mainland China, where Chiang Kai-shek and his son Chiang Ching-kuo directed the defense at the Chengtu Central Military Academy. Chiang Kai-shek, father and son, sang the Republic of China's national anthem while leaving the Academy all the way to the airfield.[ត្រូវការអំណះអំណាង] The aircraft May-ling evacuated them to Taiwan on the same day. Chiang Kai-shek would never return to the mainland.

Chiang did not re-assume the presidency until 1 March 1950. On January 1952, Chiang commanded the Control Yuan, now in Taiwan, to impeach Li in the "Case of Li Zongren's Failure to carry out Duties due to Illegal Conduct" (李宗仁違法失職案). Chiang relieved Li of the position as vice-president in the National Assembly on March 1954.

On Taiwan[កែប្រែ]

Preparations to retake the mainland[កែប្រែ]

Chiang moved the government to Taipei, Taiwan, where he resumed his duties as President of the Republic of China on 1 March 1950.[៨១] Chiang was reelected by the National Assembly to be the President of the Republic of China (ROC) on 20 May 1954, and again in 1960, 1966, and 1972. He continued to claim sovereignty over all of China, including the territories held by his government and the People's Republic, as well as territory the latter ceded to foreign governments, such as Tuva and Outer Mongolia. In the context of the Cold War, most of the Western world recognized this position and the ROC represented China in the United Nations and other international organizations until the 1970s.

During his presidency on Taiwan, Chiang continued making preparations in order to take back mainland China. He developed the ROC army in order to prepare for an invasion of the mainland, and to defend Taiwan in case of an attack by the Communist forces. He also financed armed groups in mainland China, such as Muslim soldiers of the ROC Army left in Yunnan under Li Mi, who continued to fight. It was not until the 1980s that these troops were finally airlifted to Taiwan.[៨២] He promoted the Uyghur Yulbars Khan to Governor during the Islamic insurgency on the mainland for resisting the Communists, even though the government had already evacuated to Taiwan.[៨៣] He planned an invasion of the mainland in 1962.[៨៤] In the 1950s Chiang's airplanes dropped supplies to Kuomintang Muslim insurgents in Amdo.[៨៥]

Regime[កែប្រែ]

Official portrait of Generalissimo Chiang Kai-shek

Despite the democratic constitution, the government under Chiang was a one-party state, consisting almost completely of mainlanders; the "Temporary Provisions Effective During the Period of Communist Rebellion" greatly enhanced executive powers, and the goal of retaking mainland China allowed the KMT to maintain a monopoly on power and the prohibition of opposition parties. The government's official line for these martial law provisions stemmed from the claim that emergency provisions were necessary, since the Communists and KMT were still in a state of war. Seeking to promote Chinese nationalism, Chiang's government actively ignored and suppressed local cultural expression, even forbidding the use of local languages in mass media broadcasts or during class sessions.

The first decades after the Nationalists moved the seat of government to the province of Taiwan are associated with the organized effort to resist Communism known as the "White Terror", during which about 140,000 Taiwanese were imprisoned for their real or perceived opposition to the Kuomintang. Most of those prosecuted were labeled by the Kuomintang as "bandit spies" (匪諜), meaning spies for Chinese Communists, and punished as such.

Under Chiang, the government recognized limited civil and economic freedoms, property rights (personal[ត្រូវការអំណះអំណាង] and intellectual) and other liberties. Despite these restrictions, free debate within the confines of the legislature was permitted. Under the pretext that new elections could not be held in Communist-occupied constituencies, the National Assembly, Legislative Yuan, and Control Yuan members held their posts indefinitely. The Temporary Provisions also allowed Chiang to remain as president beyond the two-term limit in the Constitution. He was reelected by the National Assembly as president four times—doing so in 1954, 1960, 1966, and 1972.

Believing that corruption and a lack of morals were key reasons that the KMT lost mainland China to the Communists, Chiang attempted to purge corruption by dismissing members of the KMT accused of graft. Some major figures in the previous mainland Chinese government, such as H. H. Kung and T. V. Soong, exiled themselves to the United States. Though politically authoritarian and, to some extent, dominated by government-owned industries, Chiang's new Taiwanese state also encouraged economic development, especially in the export sector. A popular sweeping Land Reform Act, as well as American foreign aid during the 1950s, laid the foundation for Taiwan's economic success, becoming one of the Four Asian Tigers.

After Chiang's death, the next president, Chiang's son, Chiang Ching-kuo, and Chiang Ching-kuo's successor, Lee Teng-hui a native Taiwanese, would, in the 1980s and 1990s, increase native Taiwanese representation in the government and loosen the many authoritarian controls of the early era of ROC control in Taiwan.

Relationship with Japan[កែប្រែ]

In 1971, the Australian Opposition Leader Gough Whitlam, who became Prime Minister in 1972 and swiftly relocated the Australian mission from Taipei to Beijing, visited Japan. After meeting with the Japanese Prime Minister, Eisaku Sato, Whitlam observed that the reason Japan at that time was hesitant to withdraw recognition from the Nationalist government was "the presence of a treaty between the Japanese government and that of Chiang Kai-shek". Sato explained that the continued recognition of Japan towards the Nationalist government was due largely to the personal relationship that various members of the Japanese government felt towards Chiang. This relationship was rooted largely in the generous and lenient treatment of Japanese prisoners-of-war by the Nationalist government in the years immediately following the Japanese surrender in 1945, and was felt especially strongly as a bond of personal obligation by the most senior members then in power.[៨៦]

Although Japan recognized the People's Republic in 1972, shortly after Kakuei Tanaka succeeded Sato as Prime Minister of Japan, the memory of this relationship was strong enough to be reported by The New York Times (15 April 1978) as a significant factor inhibiting trade between Japan and the mainland. There is speculation that a clash between Communist forces and a Japanese warship in 1978 was caused by Chinese anger after Prime Minister Takeo Fukuda attended Chiang's funeral. Historically, Japanese attempts to normalize their relationship with the People's Republic were met with accusations of ingratitude in Taiwan.[៨៦]

Relationship with the United States[កែប្រែ]

Chiang was suspicious that covert operatives of the United States plotted a coup against him. In 1950, Chiang Ching-kuo became director of the secret police (Bureau of Investigation and Statistics), which he remained until 1965. Chiang was suspicious of politicians who were overly friendly to the United States, and considered them his enemies. In 1953, seven days after surviving an assassination attempt, Wu Kuo-chen lost his position as governor of Taiwan Province to Chiang Ching-kuo. After fleeing to United States the same year, he became a vocal critic of Chiang's family and government.[៨៧]

Chiang Ching-kuo, educated in the Soviet Union, initiated Soviet-style military organization in the Republic of China Military. He reorganized and Sovietized the political officer corps, and propagated Kuomintang ideology throughout the military. Sun Li-jen, who was educated at the American Virginia Military Institute, was opposed to this.[៨៨]

Chiang Ching-kuo orchestrated the controversial court-martial and arrest of General Sun Li-jen in August 1955, for plotting a coup d'état with the American Central Intelligence Agency (CIA) against his father Chiang Kai-shek and the Kuomintang. The CIA allegedly wanted to help Sun take control of Taiwan and declare its independence.[៨៧][៨៩]

Death[កែប្រែ]

In 1975, 26 years after Chiang came to Taiwan, he died in Taipei at the age of 87. He had suffered a heart attack and pneumonia in the foregoing months and died from renal failure aggravated with advanced cardiac malfunction on April 5.

A month of mourning was declared. Chinese music composer Hwang Yau-tai wrote the Chiang Kai-shek Memorial Song. In mainland China, however, Chiang's death was met with little apparent mourning and Communist state-run newspapers gave the brief headline "Chiang Kai-shek Has Died." Chiang's body was put in a copper coffin and temporarily interred at his favorite residence in Cihu, Daxi, Taoyuan. When his son Chiang Ching-kuo died in 1988, he was entombed in a separate mausoleum in nearby Touliao (頭寮). The hope was to have both buried at their birthplace in Fenghua if and when it was possible. In 2004, Chiang Fang-liang, the widow of Chiang Ching-kuo, asked that both father and son be buried at Wuzhi Mountain Military Cemetery in Xizhi, Taipei County (now New Taipei City). Chiang's ultimate funeral ceremony became a political battle between the wishes of the state and the wishes of his family.

Chiang was succeeded as President by Vice President Yen Chia-kan and as Kuomintang party ruler by his son Chiang Ching-kuo, who retired Chiang Kai-shek's title of Director-General and instead assumed the position of Chairman. Yen's presidency was interim; Chiang Ching-kuo, who was the Premier, became President after Yen's term ended three years later.

Memorial Hall and Square in Taipei.

References[កែប្រែ]

 1. Jay Taylor. The Generalissimo: Chiang Kai-Shek and the Struggle for Modern China. (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009) p. 2.
 2. ២,០ ២,១ Pakula, Hannah (2009)។ The last empress: Madame Chiang Kai-Shek and the birth of modern China។ Simon and Schuster។ ទំ. 346។ ល.ស.ប.អ. 1-4391-4893-7https://books.google.com/books?id=4ZpVntUTZfkC&pg=PA246&dq=chiang+was+then+known+as+the+red+general+movies#v=onepage&q=chiang%20was%20then%20known%20as%20the%20red%20general%20movies&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 3. Zarrow, Peter Gue (2005)។ China in War and Revolution, 1895–1949។ ទំ. 230–231។ 
 4. Will of Chiang Kai-shek at Wikisource.
 5. Tong, Hollington K. (1953)។ Chiang Kai-Shek។ China Publishing Company។ ទំ. 5។ 
 6. Taylor 2009, ទទ. 24, 31
 7. Loh, Pichon (1971)។ The Early Chiang Kai-shek។ Columbia University Press។ ទំ. 27។ 
 8. Loh 1971, pp. 20, 133.
 9. Taylor 2009, ទទ. 25–26
 10. Chan, Anthony B. (2010), [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". Arming the Chinese: The Western Armaments Trade in Warlord China, 1920–1928], Vancouver: UBC Press, Expression error: Unrecognized punctuation character "១". .
 11. Dreyer, Edward L. (1995), China at War, 1901–1941, Abingdon: Routledge, https://books.google.com/books?id=YsWOAwAAQBAJ&printsec=frontcover .
 12. ១២,០ ១២,១ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". Biographical Dictionary of Republican China, Vol. III], "Chiang Kai-shek", p. 322, Expression error: Unrecognized punctuation character "១". .
 13. ១៣,០ ១៣,១ [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". Ships of China], Jingdao Chuban Youxian Gongsi, 1988, Expression error: Unrecognized punctuation character "១". . (ចិន) & (អង់គ្លេស)
 14. Jay Taylor (2000)។ The Generalissimo's son: Chiang Ching-kuo and the revolutions in China and Taiwan។ Harvard University Press។ ទំ. 59។ ល.ស.ប.អ. 0-674-00287-3https://books.google.com/books?id=_5R2fnVZXiwC&pg=PA59។ បានយកមក June 28, 2010 
 15. Fenby, Jonathan (2005)។ Chiang Kai Shek: China's Generalissimo and the Nation He Lost។ Carroll & Graf Publishers។ ទំ. 205។ ល.ស.ប.អ. 0-7867-1484-0https://books.google.com/books?id=YkREps9oGR4C&pg=PA205។ បានយកមក June 28, 2010 
 16. Pakula, Hannah (2009)។ The last empress: Madame Chiang Kai-shek and the birth of modern China។ Simon and Schuster។ ទំ. 247។ ល.ស.ប.អ. 1-4391-4893-7https://books.google.com/books?id=4ZpVntUTZfkC&pg=PA247។ បានយកមក June 28, 2010 
 17. Taylor, Jay (2000)។ The Generalissimo's son: Chiang Ching-kuo and the revolutions in China and Taiwan។ Harvard University Press។ ទំ. 74។ ល.ស.ប.អ. 0-674-00287-3https://books.google.com/books?id=_5R2fnVZXiwC&pg=PA59។ បានយកមក June 28, 2010 
 18. Eileen, Tamura (1998)។ China: Understanding Its Past។ ទំ. 174។ 
 19. Van de Ven, Hans (2003), War and Nationalism in China: 1925–1945, Studies in the Modern History of Asia, London: RoutledgeCurzon, ល.ស.ប.អ. 978-0415145718, https://books.google.com/books?id=tx5H_DC5V-MC .
 20. Ah Xiang (1998), "The Zhongshan Warship Incident", [Expression error: Unrecognized punctuation character "១". Tragedy of Chinese Revolution], http://www.republicanchina.org/Zhongshan-Warship-Incident.pdf 
 21. ២១,០ ២១,១ Taylor 2009, ទ. 57
 22. '"Chiang Kai-Shek's Secret Past: The Memoir of His Second Wife, Ch'en Chieh-ju" by Ch'en Chieh-ju and George Chan, ed. by Lloyd E. Eastman, Westview Press, Boulder, 1993, pp. 248–249.
 23. Taylor 2009, ទ. 91
 24. Jay Taylor (2000)។ The Generalissimo's Son: Chiang Ching-kuo and the revolutions in China and Taiwan។ Harvard University Press។ ទំ. 42។ ល.ស.ប.អ. 0-674-00287-3https://books.google.com/books?id=_5R2fnVZXiwC&pg=PA42។ បានយកមក June 28, 2010 
 25. Jay Taylor (2009)។ The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the struggle for modern China, Volume 39។ Harvard University Press។ ទំ. 602។ ល.ស.ប.អ. 0-674-03338-8https://books.google.com/books?id=03catqbPCmgC&pg=PA602។ បានយកមក June 28, 2010 
 26. Robert Carver North (1963)។ Moscow and Chinese Communists។ Stanford University Press។ ទំ. 94។ ល.ស.ប.អ. 0-8047-0453-8https://books.google.com/books?id=wjCsAAAAIAAJ&pg=PA94។ បានយកមក June 28, 2010 
 27. Mayhew, Bradley (March 2004)។ Shanghai (2nd រ.រ.)។ Lonely Planet។ ទំ. 51។ ល.ស.ប.អ. 978-1-74059-308-3https://books.google.com/books?id=IAe97m8sgw0C&pg=PA51។ បានយកមក July 22, 2009 
 28. Barnouin, Barbara and Yu Changgen. Zhou Enlai: A Political Life. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong, 2006. . Retrieved at <https://books.google.com/books?id=NztlWQeXf2IC> on March 12, 2011. p. 38
 29. Maurice Meisner (2006-12-22)។ Mao's China: A History of the People's Republic។ Google Books។ ល.ស.ប.អ. 978-0-7456-3106-6https://books.google.com/books?id=xkoawP_HescC&pg=PA46។ បានយកមក 22 July 2009 
 30. "Generalissimo and Madame Chiang Kai-Shek"TIME។ Jan 3, 1938http://www.time.com/time/subscriber/personoftheyear/archive/stories/1937.html។ បានយកមក May 22, 2011 
 31. Taylor 2009, ទ. 84
 32. Joseph T. Chen (1971)។ The May Fourth Movement in Shanghai: The Making of a Social Movement in Modern China។ Brill Archive។ ទំ. 13https://books.google.com/books?id=Dc4UAAAAIAAJ&pg=PA13&dq=chiang+may+iconoclastic+nationalist#v=onepage&q&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 33. Frank J. Coppa (2006)។ Encyclopedia of modern dictators: from Napoleon to the present។ Peter Lang។ ទំ. 58។ ល.ស.ប.អ. 0-8204-5010-3https://books.google.com/books?id=gTv99LBYSL4C&pg=PA58&dq=chiang+shanghai+communists+capitalist+wealth+dictators#v=onepage&q=communists%20charged%20shanghai%20ningbo%20capitalists%20interests%20seized%20their%20wealth&f=false។ បានយកមក May 15, 2011 
 34. Parks M. Coble (1986)។ The Shanghai capitalists and the Nationalist government, 1927–1937Volume 94 of Harvard East Asian monographs (2, reprint, illustrated រ.រ.)។ Harvard Univ Asia Center។ ទំ. 263។ ល.ស.ប.អ. 0-674-80536-4https://books.google.com/books?id=9nJF_19fnZ4C&pg=PA264&dq=chiang+shanghai+communists+capitalist+wealth#v=onepage&q=kuomintang%20denounced%20capitalism&f=false។ បានយកមក May 15, 2011 
 35. ៣៥,០ ៣៥,១ Parks M. Coble (1986)។ The Shanghai capitalists and the Nationalist government, 1927–1937Volume 94 of Harvard East Asian monographs (2, reprint, illustrated រ.រ.)។ Harvard Univ Asia Center។ ទំ. 264។ ល.ស.ប.អ. 0-674-80536-4https://books.google.com/books?id=9nJF_19fnZ4C&pg=PA264&dq=chiang+shanghai+communists+capitalist+wealth#v=onepage&q&f=false។ បានយកមក May 15, 2011 
 36. Hsiung, Shih-i (1948)។ The life of Chiang Kai-shek។ Peter Davies។ ទំ. 211https://books.google.com/books?id=wzf5AAAAIAAJ&q=Kaiser+imperialism+internationalism+mencius&dq=Kaiser+imperialism+internationalism+mencius។ បានយកមក 2014-06-28 
 37. Hahn, Emily (1955)។ Chiang Kai-shek: An Unauthorized Biography។ Doubleday។ ទំ. 84https://books.google.com/books?id=HFWlaMnvu6MC&q=Kaiser+imperialism+internationalism+mencius&dq=Kaiser+imperialism+internationalism+mencius។ បានយកមក 2014-06-28 
 38. School of Social Science Georgia Institute of Technology John W. Garver Assistant Professor (1988)។ Chinese-Soviet Relations, 1937–1945 : The Diplomacy of Chinese Nationalism: The Diplomacy of Chinese Nationalism។ Oxford University Press។ ទំ. 177។ ល.ស.ប.អ. 0195363744https://books.google.com/books?id=_eddVnC3paoC&pg=PA177#v=onepage&q&f=false។ បានយកមក 2014-06-28 
 39. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 40. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 41. Taylor, Jay (2009)។ The Generalissimo: Chiang Kai-Shek and the Struggle for Modern China។ Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press។ ទំ. 154–155។ 
 42. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 43. Barnouin, Barbara and Yu Changgen. Zhou Enlai: A Political Life. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong, 2006. . Retrieved at <https://books.google.com/books?id=NztlWQeXf2IC&printsec=frontcover&dq=zhou+enlai&hl=en&ei=wBkuTdKyB4H_8AaJucigAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false> on March 12, 2011. p.38
 44. Taylor, Jay (2009)។ The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China (illustrated រ.រ.)។ Harvard University Press។ ទំ. 93។ ល.ស.ប.អ. 0674033388https://books.google.com/books?id=03catqbPCmgC&pg=PA93 
 45. Barnouin, Barbara and Yu Changgen. Zhou Enlai: A Political Life. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong, 2006. . Retrieved on March 12, 2011. pp. 74–75
 46. Hsiao-ting Lin (2010)។ Modern China's Ethnic Frontiers: A Journey to the West។ Taylor & Francis។ ទំ. 90។ ល.ស.ប.អ. 0-415-58264-4https://books.google.com/books?id=rsLQdBUgyMUC&dq=xibei+jiuying+wangshi&q=chiang+bughra#v=snippet&q=chiang%20bughra%20return%20chongqing&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 47. Jonathan Neaman Lipman (1 July 1998)។ Familiar strangers: a history of Muslims in Northwest China។ University of Washington Press។ ទំ. 197–។ ល.ស.ប.អ. 978-0-295-80055-4https://books.google.com/books?id=Y8Nzux7z6KAC&pg=PA197#v=onepage&q&f=false 
 48. "CHINA: He Who Has Reason"TIME។ Oct 5, 1942http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,773741,00.html។ បានយកមក April 11, 2011 
 49. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 50. David P. Barrett; Lawrence N. Shyu (2001)។ China in the anti-Japanese War, 1937–1945: politics, culture and society។ Peter Lang។ ទំ. 98។ ល.ស.ប.អ. 0-8204-4556-8https://books.google.com/books?id=4_BxAAAAMAAJ&dq=ma+bufang+japanese&q=ma+bufang+ 
 51. University of Cambridge. Mongolia & Inner Asia Studies Unit (2002)។ Inner Asia, Volume 4, Issues 1–2។ The White Horse Press for the Mongolia and Inner Asia Studies Unit at the University of Cambridge។ ទំ. 204https://books.google.com/books?id=m1RuAAAAMAAJ។ បានយកមក June 28, 2010 
 52. Paul Kocot Nietupski (1999)។ Labrang: a Tibetan Buddhist monastery at the crossroads of four civilizations។ Snow Lion Publications។ ទំ. 35។ ល.ស.ប.អ. 1-55939-090-5https://books.google.com/books?id=xGvECiS-uEgC&pg=PA35 
 53. "BATTLE OF ASIA: Land of Three Rivers"Time។ May 4, 1942http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,777742,00.html?promoid=googlep។ បានយកមក April 28, 2010 
 54. Romanus and Sunderland, Stilwell's Command Problem, p. 369.
 55. "True Airpower". Wings: Clash of Wings. Discovery Channel. No. 11.
 56. Jonathan Fenby (2005)។ Chiang Kai Shek: China's Generalissimo and the Nation He Lost។ Carroll & Graf Publishers។ ទំ. 256។ ល.ស.ប.អ. 0-7867-1484-0https://books.google.com/books?id=x8b4an0T0twC&pg=PA255។ បានយកមក June 28, 2010 
 57. Barbara Wertheim Tuchman (1985)។ The march of folly: from Troy to Vietnam។ Random House, Inc.។ ទំ. 235។ ល.ស.ប.អ. 0-345-30823-9https://books.google.com/books?id=v5YlBtzklvQC&pg=PA235&dq=chiang+kai-shek+vietnam+Under+no+circumstances#v=onepage&q=chiang%20kai-shek%20vietnam%20Under%20no%20circumstances&f=false។ បានយកមក November 28, 2010 
 58. Larry H. Addington (2000)។ America's war in Vietnam: a short narrative history។ Indiana University Press។ ទំ. 30។ ល.ស.ប.អ. 0-253-21360-6https://books.google.com/books?id=iF3MG43x--0C&pg=PA30&dq=chiang+kai-shek+vietnam+french+concessions#v=onepage&q=chiang%20kai-shek%20vietnam%20french%20concessions&f=false។ បានយកមក November 28, 2010 
 59. Hugh Dyson Walker (November 2012)។ East Asia: A New History។ AuthorHouse។ ទំ. 621–។ ល.ស.ប.អ. 978-1-4772-6516-1https://books.google.com/books?id=3Z3a0NU4RHMC&pg=PA621#v=onepage&q&f=false 
 60. Peter Neville (2007)។ Britain in Vietnam: prelude to disaster, 1945-6។ Psychology Press។ ទំ. 119។ ល.ស.ប.អ. 0-415-35848-5https://books.google.com/books?id=o1t8-EjWyrgC&pg=PA119&dq=chiang+kai-shek+vietnam+french+concessions#v=onepage&q=chiang%20kai-shek%20vietnam%20french%20concessions&f=false។ បានយកមក November 28, 2010 
 61. Van Nguyen Duong (2008)។ The tragedy of the Vietnam War: a South Vietnamese officer's analysis។ McFarland។ ទំ. 21។ ល.ស.ប.អ. 0-7864-3285-3https://books.google.com/books?id=pVNaoUu7veUC&pg=PA21&dq=chiang+kai-shek+vietnam+french+concessions#v=onepage&q=chiang%20kai-shek%20vietnam%20french%20concessions&f=false។ បានយកមក November 28, 2010 
 62. Stein Tønnesson (2010)។ Vietnam 1946: how the war began។ University of California Press។ ទំ. 41។ ល.ស.ប.អ. 0-520-25602-6https://books.google.com/books?id=1I4HOcmE4XQC&pg=PA41&dq=chiang+kai-shek+vietnam+french+concessions#v=onepage&q=chiang%20kai-shek%20vietnam%20french%20concessions&f=false។ បានយកមក November 28, 2010 
 63. Elizabeth Jane Errington (1990)។ The Vietnam War as history: edited by Elizabeth Jane Errington and B.J.C. McKercher។ Greenwood Publishing Group។ ទំ. 63។ ល.ស.ប.អ. 0-275-93560-4https://books.google.com/books?id=yQGqQ3LmExwC&pg=PA63&dq=chiang+kai-shek+vietnam+french+concessions#v=onepage&q=chiang%20kai-shek%20vietnam%20french%20concessions&f=false។ បានយកមក November 28, 2010 
 64. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 65. Foreign Relations of the United State: The Conferences at Cairo and Tehran, 1943 p. 324 "Chinese Summary Record".
 66. Gillin, Donald G. and Etter, Charles. "Staying On: Japanese Soldiers and Civilians in China, 1945–1949." The Journal of Asian Studies. Vol. 42, No. 3, May, 1983. pp. 499–500. Retrieved at: <https://www.jstor.org/stable/2055515>. February 23, 2011.
 67. Gillin, Donald G. and Etter, Charles. "Staying On: Japanese Soldiers and Civilians in China, 1945–1949." The Journal of Asian Studies. Vol. 42, No. 3, May, 1983. p. 505. Retrieved at: <https://www.jstor.org/stable/2055515>. February 23, 2011.
 68. Odd Arne Westad, Restless Empire: China and the World Since 1750 (2012) p. 291
 69. Haynes, John Earl; Harvey Klehr, Venona: Decoding Soviet Espionage in America, New Haven: Yale University Press (2000), , pp. 142–145
 70. Jonathan Fenby (2005)។ Chiang Kai Shek: China's Generalissimo and the Nation He Lost។ Carroll & Graf Publishers។ ទំ. 414។ ល.ស.ប.អ. 0-7867-1484-0https://books.google.com/books?id=GTgEPrlfvG4C&dq=chiang+portraits+streets&q=chiang+alientae+stalin#v=snippet&q=dai%20li%20oss%20anti%20american%20influence&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 71. Jonathan Fenby (2005)។ Chiang Kai Shek: China's Generalissimo and the Nation He Lost។ Carroll & Graf Publishers។ ទំ. 413។ ល.ស.ប.អ. 0-7867-1484-0https://books.google.com/books?id=GTgEPrlfvG4C&dq=chiang+portraits+streets&q=chiang+alientae+stalin#v=onepage&q=dai%20li%20oss%20american%20officers%20spied&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 72. Frederic E. Wakeman (2003)។ Spymaster: Dai Li and the Chinese secret service។ University of California Press។ ទំ. 75។ ល.ស.ប.អ. 0-520-23407-3https://books.google.com/books?id=jYYYQYK6FAYC&pg=PA75&dq=blueshirts+red+bandits+foreign+insults#v=onepage&q&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 73. Jonathan Fenby (2005)។ Chiang Kai Shek: China's Generalissimo and the Nation He Lost។ Carroll & Graf Publishers។ ទំ. 460។ ល.ស.ប.អ. 0-7867-1484-0https://books.google.com/books?id=GTgEPrlfvG4C&dq=chiang+portraits+streets&q=chiang+alientae+stalin#v=snippet&q=dai%20li%20american%20sabotage%20plane&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 74. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 75. Ray Huang, cong dalishi jiaodu du Jiang Jieshi riji (Reading Chiang Kai-shek's dairy from a macro-history perspective), Chinatimes Publishing Press, Taipei, 1994, pp. 441–43
 76. Spence, Jonathan D. The Search for Modern China, W.W. Norton and Company. 1999. . p. 486
 77. ៧៧,០ ៧៧,១ ៧៧,២ Gillin, Donald G. Warlord: Yen Hsi-shan in Shansi Province 1911–1949. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1967. p. 289
 78. ៧៨,០ ៧៨,១ Gillin, Donald G. Warlord: Yen Hsi-shan in Shansi Province 1911–1949. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1967. p. 290
 79. Gillin, Donald G. Warlord: Yen Hsi-shan in Shansi Province 1911–1949. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1967. p. 291
 80. "CHINA: Return of the Gimo". Time Magazine. Monday, Mar. 13, 1950. Retrieved at <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,812143,00.html> on May 16, 2011.
 81. ROC Chronology: Jan 1911 – Dec 2000
 82. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 83. Andrew D. W. Forbes (1986)។ Warlords and Muslims in Chinese Central Asia: a political history of Republican Sinkiang 1911–1949។ Cambridge, England: CUP Archive។ ទំ. 225។ ល.ស.ប.អ. 0-521-25514-7https://books.google.com/books?id=IAs9AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=warlords+and+muslims#v=snippet&q=yulbars%20calcutta%20%20taiwan&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 84. Dale C. Tatum (2002)។ Who influenced whom?: lessons from the Cold War។ University Press of America។ ទំ. 118។ ល.ស.ប.អ. 0-7618-2444-8https://books.google.com/books?id=70NxlYekQIgC&pg=PA118&dq=chiang+invade+mainland#v=onepage&q=chiang%20invade%20mainland&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 85. John W. Garver (1997)។ The Sino-American alliance: Nationalist China and American Cold War strategy in Asia។ M.E. Sharpe។ ទំ. 169។ ល.ស.ប.អ. 0-7656-0025-0https://books.google.com/books?id=ZNCghCIbyVAC&pg=PA169&dq=C.I.A++Ma+bufang#v=onepage&q=C.I.A%20%20Ma%20bufang&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 86. ៨៦,០ ៨៦,១ Gillin, Donald G. and Etter, Charles. "Staying On: Japanese Soldiers and Civilians in China, 1945–1948". The Journal of Asian Studies. Vol. 42, No. 3, May 1983. p. 516. ទំព័រគំរូ:Jstor.
 87. ៨៧,០ ៨៧,១ Peter R. Moody (1977)។ Opposition and dissent in contemporary China។ Hoover Press។ ទំ. 302។ ល.ស.ប.អ. 0-8179-6771-0https://books.google.com/books?id=AW9yrtekFRkC&pg=PA302&dq=sun+li+jen+americans+chiang#v=onepage&q=sun%20li%20jen%20americans%20chiang&f=false។ បានយកមក November 30, 2010 
 88. Jay Taylor (2000)។ The Generalissimo's son: Chiang Ching-kuo and the revolutions in China and Taiwan។ Harvard University Press។ ទំ. 195។ ល.ស.ប.អ. 0-674-00287-3https://books.google.com/books?id=_5R2fnVZXiwC&pg=PA195&dq=sun+li+jen+americans+chiang#v=onepage&q=sun%20li%20jen%20americans%20chiang&f=false។ បានយកមក June 28, 2010 
 89. Nançy Bernkopf Tucker (1983)។ Patterns in the dust: Chinese-American relations and the recognition controversy, 1949–1950។ Columbia University Press។ ទំ. 181។ ល.ស.ប.អ. 0-231-05362-2https://books.google.com/books?id=YoB35f6HD9gC&pg=PA181&dq=sun+li+jen+americans+chiang#v=onepage&q=sun%20li%20jen%20americans%20chiang&f=false។ បានយកមក June 28, 2010