តួនាទី ឋានៈ ក្រុមសង្គម និង សង្គមកម្ម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តើប្រយោគនេះមានន័យយ៉ាងម៉ិចដែរសូមជួយបកស្រាយអោយខ្ញុំផង