តួប្រុស

ពីវិគីភីឌា

​​​

តួប្រុស
 តួអង្គប្រុស(ពេលខ្លះ តួអង្គស្រីគឺសំរាប់មនុស្សស្រី​ ឃើញថាបច្ចេកទេស)គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអំពើនៅក្នុងវិនាដកម្មមួយរឺក៏កំប្លែងផលិតកម្ម 
 ហើយនឹងដែលធ្វើការនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត,នៅទូរទស្សន៍,ល្ខោនវិទ្យុនៅក្នុងនោះដែរត្រូវមានសមត្ថភាពសំដែង។នៅក្នុងបុរាណក្រិក ពាក្យថាតួអង្គប្រុស

ὑποκριτής (hypokrites) ​​​​​