ត្រ័យបិដក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះត្រ័យបិដក

ព្រះត្រ័យបិដកត្រ័យបិដក ប្រែថា កញ្រ្ចែង ឬកញ្ចើទាំង៣សម្រាប់ដាក់ផ្ទុកពាក្យពេចន៍វចនៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គឺ៖


វិនយបិដក

វិនយបិដក គឺជាគម្ពីរខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានចារិកទុកនូវពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ និងពុទ្ធានុញាតិ។ ក្នុងវិនយបិដកដដែលបានចែកចេញជា៥គម្ពីរមាន៖


នៅមានត។ ភិក្ខុ ឃឹម សាលីម សរសេរអត្ថបទ។