ថ្នាំជក់

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Tobacco can also be pressed into plugs and sliced into flakes.
A historic kiln in Myrtleford, Victoria, Australia.
Basma tobacco leaves drying in the sun at Pomak village in Xanthi, Greece.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Plantation agriculture in the Southeastern United States ទំព័រគំរូ:Psychoactive substance use ទំព័រគំរូ:Drug use