ទាស្រុក

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទំព័រគំរូ:Pp-pc1

ទាស្រុក
Tunnel of ducks.jpg
A group of Pekin ducks
ស្ថានភាពអភិរក្ស
Domesticated
ចំណាត់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ
រជ្ជៈ​: Animalia
សាខា: Chordata
ថ្នាក់​: Aves
លំដាប់​: Anseriformes
អំបូរ: Anatidae
ពួក: Anas
Cairina
ប្រភេទ: Anas platyrhynchos
Cairina moschata
ប្រភេទ: A. p. domesticus
C. m. domestica
ឈ្មោះត្រីនាម
Anas platyrhynchos domesticus
Cairina moschata domestica

Domesticated ducks are ducks that are raised for meat, eggs and down. Many ducks are also kept for show, as pets, or for their ornamental value. Almost all varieties of domesticated duck are descended from the mallard (Anas platyrhynchos), apart from the Muscovy duck (Cairina moschata).[១][២]

Farming[កែប្រែ]

A duck farm in Taiwan

Ducks have been farmed for thousands of years, possibly starting in Southeast Asia.[៣] In the Western world, they are not as popular as the chicken, because chickens have much more white lean meat and are easier to keep confined, making the total price much lower for chicken meat, whereas duck is comparatively expensive. While popular in haute cuisine, duck appears less frequently in the mass-market food industry and restaurants in the lower price range. However, ducks are more popular in China and there they are raised extensively.

Ducks are farmed for their meat, eggs, and down. A minority of ducks are also kept for foie gras production. The blood of ducks slaughtered for meat is also collected in some regions and is used as an ingredient in many cultures' dishes. Their eggs are blue-green to white, depending on the breed.

Ducks can be kept free range, in cages, in barns, or in batteries. Ducks enjoy access to swimming water, but do not require it to survive. They should be fed a grain and insect diet. It is a popular misconception that ducks should be fed bread; bread has limited nutritional value and can be deadly when fed to developing ducklings. Ducks should be monitored for avian influenza, as they are especially prone to infection with the dangerous H5N1 strain.

The females of many breeds of domestic ducks are unreliable at sitting their eggs and raising their young. Notable exceptions include the Rouen duck and especially the Muscovy duck. It has been a custom on farms for centuries to put duck eggs under broody hens for hatching; nowadays incubators are often used. However, young ducklings rely on their mothers for a supply of preen oil to make them waterproof; a chicken hen does not make as much preen oil as a female duck, and an incubator makes none. Once the duckling grows its own feathers, it will produce preen oil from the sebaceous gland near the base of its tail.

Pets and ornamentals[កែប្រែ]

Domestic duckling
A domestic Muscovy drake

Domesticated ducks can be kept as pets, in a garden or backyard, and with special accessories, have also been known to be kept in the house. They will often eat insects and slugs. A pond or deep water dish is recommended. If they are given access to a pond, they will dabble in the mud, dredging out and eating wildlife and frog spawn, and swallow adult frogs and toads up to the size of the British common frog Rana temporaria, as they have been bred to be much bigger than wild ducks, with a "hull length" (base of neck to base of tail) of up to ១ foot (៣០ cm) or more; the wild mallard's "hull length" is about ៦ inches (១៥ cm). A coop should be provided for shelter from predators such as foxes, hawks, coyotes, and raccoons, as many breeds of domestic ducks cannot fly.

Ducks are also kept for their ornamental value. Breeds have been developed with crests and tufts or striking plumage. Exhibition shows are held in which ducks, along with other breeds of poultry, are exhibited in competition. These shows can be "open" (meaning any exhibitor who pays the required entry fee can enter), or "closed" (accessible only to members of a given group).

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.
  2. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.
  3. Kiple, Kenneth F.; Ornelas, Kriemhild Coneè (2000)។ The Cambridge World History of Food។ Cambridge, UK: Cambridge University Press។ ល.ស.ប.អ. 0-521-40214-Xម.ប.គ.ល. 44541840 

External links[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Poultry