ទាហាន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទំព័រគំរូ:Broader

Soldier
Flickr - Israel Defense Forces - Standing Guard in Nablus.jpg
Israeli soldiers in April 2002
Occupation
Activity sectors Military
Description
Competencies Physical
Stamina
Mindset

ទំព័រគំរូ:Army units ទំព័រគំរូ:Chain of Command A soldier is one who fights as part of an organised, land based, sea based and air based armed force. A soldier can be an enlisted person, a non-commissioned officer, or an officer in the army.

Etymology[កែប្រែ]

The word soldier derives from the Middle English word soudeour, from Old French soudeer or soudeour, meaning mercenary, from soudee, meaning shilling's worth or wage, from sou or soud, shilling.[១] The word is also related to the Medieval Latin soldarius, meaning soldier (literally, "one having pay").[២] These words ultimately derive from the Late Latin word solidus, referring to an Ancient Roman coin used in the Byzantine Empire.[១][២]

Occupational designations[កែប្រែ]

In most armed forces use of the word "soldier" has taken on a more general meaning due to the increasing specialization of military occupations that require different areas of knowledge and skill-sets. As a result, "soldiers" are referred to by names or ranks which reflect an individual's military occupation specialty arm, service, or branch of military employment, their type of unit, or operational employment or technical use such as: trooper, tanker (a member of tank crew), commando, dragoon, infantryman, artilleryman, marine, paratrooper, grenadier, ranger, sniper, engineer, sapper, craftsman, signaller, medic, or a gunner.

Other terms[កែប្រែ]

In many countries soldiers serving in specific occupations are referred to by terms other than their occupational name. For example, military police personnel in the British Army are known as "red caps" because of the colour of their caps (and berets).

Infantry are sometimes called "grunts" (in the United States Army or United States Marine Corps) or "squaddies" (in the British Army), while US Army artillery crews, or "gunners," are sometimes referred to as "redlegs", from the service branch color for artillery.[ត្រូវការអំណះអំណាង] U.S. soldiers are often called "G.I.s" (short for the term "General Issue"). Members of the Marine Corps are typically referred to as "marines" rather than "soldiers".[៣]

In the United States, the term warfighter is often used to refer collectively to all whose job it is to do the actual fighting, although in 2011 the U.S. Army officially started calling its combat personnel soldiers instead of warfighters, in part to avoid confusion among "warfighters" assigned to peace-keeping or other types of duties beyond combat activities.[៤] The army has not completely phased out this terminology and still uses "warfighter" in various contexts such as the Project Manager Warfighter Information Network-Tactical.

French Marine Infantry are called marsouins (បារាំងporpoises) because of their amphibious role.[ត្រូវការអំណះអំណាង] Military units in most armies have nicknames of this type, arising either from items of distinctive uniform, some historical connotation or rivalry between branches or regiments.

Career soldiers and conscripts[កែប្រែ]

Some soldiers, such as conscripts or draftees, serve a single limited term. Others choose to serve until retirement; then they receive a pension and other benefits. In the United States, military members can retire after 20 years.[៥] In other countries, the term of service is 30 years, hence the term "30-year man".

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. ១,០ ១,១ Mish, Frederick C., រៀ. (2004). "soldier". Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (11th រ.រ.). Springfield, MA: Merriam-Webster. ល.ស.ប.អ. 0-87779-809-5. 
  2. ២,០ ២,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
  3. "Don't call a Marine a soldier or sailor"The News-Times (Danbury, CT)។ September 25, 2005http://www.newstimes.com/news/article/Don-t-call-a-Marine-a-soldier-or-sailor-62554.php។ បានយកមក January 28 
  4. Patton, Mark (2011-08-14)។ "Wordsmiths take aim at simplifying acronyms for Army"Stars and Stripeshttp://www.stripes.com/news/wordsmiths-take-aim-at-simplifying-acronyms-for-army-1.152177  Citing the potential for ambiguity in meaning of term "warfighter" (which could, like the term "firefighter" be read to mean "one who fights to stop or prevent wars").
  5. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

External links[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ] ​អំពី: