ទិន្នន័យ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


ទិន្នន័យ (អង់គ្លេសData) are values of qualitative or quantitative variables, belonging to a set of items. Data in computing (or data processing) are often represented by a combination of items organized in rows and multiple variables organized in columns. Data are typically the results of measurements and can be visualised using graphs or images. Data as an abstract concept can be viewed as the lowest level of abstraction from which information and then knowledge are derived. Raw data, i.e., unprocessed data, refers to a collection of numbers, characters and is a relative term; data processing commonly occurs by stages, and the "processed data" from one stage may be considered the "raw data" of the next. Field data refers to raw data collected in an uncontrolled in situ environment. Experimental data refers to data generated within the context of a scientific investigation by observation and recording.

The word data is the plural of datum, neuter past participle of the Latin dare, "to give", hence "something given". In discussions of problems in geometry, mathematics, engineering, and so on, the terms givens and data are used interchangeably. Such usage is the origin of data as a concept in computer science or data processing: data are numbers, words, images, etc., accepted as they stand.

Meaning of data, information and knowledge[កែប្រែ]

The terms data, information and knowledge are frequently used for overlapping concepts. The main difference is in the level of abstraction being considered. Data is the lowest level of abstraction, information is the next level, and finally, knowledge is the highest level among all three.[១] Data on its own carries no meaning. For data to become information, it must be interpreted and take on a meaning. For example, the height of Mt. Everest is generally considered as "data", a book on Mt. Everest geological characteristics may be considered as "information", and a report containing practical information on the best way to reach Mt. Everest's peak may be considered as "knowledge".

Information as a concept bears a diversity of meanings, from everyday usage to technical settings. Generally speaking, the concept of information is closely related to notions of constraint, communication, control, data, form, instruction, knowledge, meaning, mental stimulus, pattern, perception, and representation.

Beynon-Davies uses the concept of a sign to distinguish between data and information; data are symbols while information occurs when symbols are used to refer to something.[២]

It is people and computers who collect data and impose patterns on it. These patterns are seen as information which can be used to enhance knowledge. These patterns can be interpreted as truth, and are authorized as aesthetic and ethical criteria. Events that leave behind perceivable physical or virtual remains can be traced back through data. Marks are no longer considered data once the link between the mark and observation is broken.[៣]

Mechanical computing devices are classified according to the means by which they represent data. An analog computer represents a datum as a voltage, distance, position, or other physical quantity. A digital computer represents a datum as a sequence of symbols drawn from a fixed alphabet. The most common digital computers use a binary alphabet, that is, an alphabet of two characters, typically denoted "0" and "1". More familiar representations, such as numbers or letters, are then constructed from the binary alphabet.

Some special forms of data are distinguished. A computer program is a collection of data, which can be interpreted as instructions. Most computer languages make a distinction between programs and the other data on which programs operate, but in some languages, notably Lisp and similar languages, programs are essentially indistinguishable from other data. It is also useful to distinguish metadata, that is, a description of other data. A similar yet earlier term for metadata is "ancillary data." The prototypical example of metadata is the library catalog, which is a description of the contents of books.

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

This article was originally based on material from the Free On-line Dictionary of Computing, which is licensed under the GFDL.

  1. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
  2. Sharon Daniel។ The Database: An Aesthetics of Dignity 

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី: